Τοπικά

Δικαίωση 5ου Γυμνασίου από την Αποκεντρωμένη στη διαμάχη με το 1ο ΕΠΑΛ Βόλου “Θ”

5ο γυμνάσιο

Μετά από ένα χρόνο που τέθηκαν σε ισχύ οι αλλαγές της Δημοτικής Αρχής στο 1ο ΕΠΑΛ, αποφάσισε ο διευθυντής του σχολείου να ασκήσει προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση κατά του Δήμου Βόλου, η οποία και απορρίφθηκε. Ο διευθυντής του σχολείου ανέμενε να λάβει η απόφαση οριστικό χαρακτήρα το 2015 και άσκησε μεταξύ άλλων την προσφυγή του εκπρόθεσμα.
Η Αποκεντρωμένη απέρριψε την από 29-10-2015 Προσφυγή του διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Βόλου, κατά της 18-09-2015 απόφασης του δημάρχου Βόλου περί «οριστικής παραχώρησης της αίθουσας του ισογείου του Καρτάλειου Διδακτηρίου που προηγουμένως λειτουργούσε ως γραφείο καθηγητών του 1ου ΕΠΑΛ Βόλου στο 5ο Γυμνάσιο Βόλου και τη χρήση της ως αίθουσα διδασκαλίας των μαθητών του Γυμνασίου».
Η προσφυγή κρίθηκε τυπικά εκπρόθεσμη, ωστόσο σύμφωνα με το Νόμο τυπικά ο Δήμος ορίζει την κατανομή των αιθουσών. «Η συστέγαση δημόσιων σχολείων στο ίδιο διδακτήριο, η αποκλειστική χρήση ορισμένων χώρων του διδακτηρίου από κάθε σχολείο, η κοινή χρήση των υπόλοιπων χώρων και οι ώρες λειτουργίας του κάθε συστεγαζόμενου σχολείου καθορίζονται με απόφαση του νομάρχη κατά την έναρξη κάθε διδακτικού έτους, ύστερα από γνώμη της οικείας δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας. Η δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας εισηγείται στο δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας και στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την κατανομή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση σχολείων και παρακολουθεί την ανέγερση των σχολικών κτιρίων, την επισκευή και συντήρησή του, καθώς και το έργο των σχολικών επιτροπών.
Στο άρθρο 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, προστίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες: … «Η μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων, η στέγαση και συστέγαση αυτών και σε περίπτωση συστέγασης ο καθορισμός της αποκλειστικής χρήσης ορισμένων χώρων του διδακτηρίου, από κάθε σχολική μονάδα, καθώς και της κοινής χρήσης των υπολοίπων χώρων και των ωρών λειτουργίας της κάθε συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας. Στους δήμους και τις περιφέρειες, καθώς και στα νομικά πρόσωπα αυτών ασκείται εποπτεία από το Κράτος, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεών τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών. Η εποπτεία δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ούτε να θίγει τη διοικητική και την οικονομική αυτοτέλειά τους. Σε περίπτωση κατά την οποία πρόκειται περί κοινωφελούς κινητής ή ακίνητης περιουσίας, η οποία έχει διατεθεί από τον διαθέτη ή δωρητή υπέρ σχολείων και συγκεκριμένα για τη λειτουργία και τη συντήρηση αυτών, η νομική κατάσταση παραμένει ίδια, ήτοι η κυριότητα της περιουσίας αυτής ανήκει στον οικείο Δήμο, όπως και η διαχείριση αυτής, οι πρόσοδοι όμως εξ’ αυτής διατίθενται αποκλειστικά για τη λειτουργία των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων προς εκτέλεση του όρου της διαθήκης ή της δωρεάς. Ειδικότερα στην περίπτωση αυτή, την ως άνω καταλειπόμενη περιουσία, ως κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης, διαχειρίζεται ο οικείος Δήμος, υπό αυτοτελή διαχείριση διακεκριμένη της λοιπής περιουσίας αυτού, επί τη βάσει ιδίου προϋπολογισμού, χωρίς να επιτρέπεται η συγχώνευση αυτής με τη λοιπή περιουσία του. Η εν λόγω αρμοδιότητα του οικείου Δήμου, που εκτελείται διά των αρμοδίων οργάνων του, τηρουμένων των κανόνων του οργανισμού αυτού, επεκτείνεται σε όλες ανεξαιρέτως τις δραστηριότητες διαχείρισης της κινητής ή ακινήτου κοινωφελούς περιουσίας, μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών Ν. 4182/2013».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το