Τοπικά

Ψηφιακά υδρόμετρα στο Νότιο Πήλιο

 

Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό, δημόσιο, διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την πράξη με τίτλο «Προμήθεια κι εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ψηφιακής διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Νοτίου Πηλίου».
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι τις 10 Αυγούστου ημέρα Πέμπτη και ώρα 2 μ.μ.
Το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η διασφάλιση παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας όσον αφορά στην επάρκεια του πόσιμου νερού όσο και την προστασία της υγείας του καταναλωτή καθιστά επιτακτική την ανάγκη επέκτασης του υπάρχοντος συστήματος ελέγχου και απομακρυσμένου χειρισμού των τμημάτων που αποτελούν το δίκτυο ύδρευσης των Δημοτικών Ενοτήτων Μηλεών, Αφετών, Αργαλαστής, Σηπιάδος και Τρικερίου του Δήμου Νοτίου Πηλίου.
Με την παρούσα πράξη θα γίνουν παρεμβάσεις σε 71 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ), 16 υφιστάμενους και 55 νέους, καθώς τις απαραίτητες διατάξεις για την ασύρματη επικοινωνία μεταξύ Τοπικών Σταθμών Ελέγχου και Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου. Ταυτόχρονα θα εγκατασταθούν και 6.000 έξυπνοι μετρητές κατανάλωσης σε τερματικά σημεία του δικτύου ύδρευσης (τελικοί καταναλωτές).
Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει λεπτομερής σχεδίαση του νέου συστήματος, σε επίπεδο λογικής και φυσικής αρχιτεκτονικής (δικτύωσης και επεξεργασίας δεδομένων) και στο επίπεδο της διασύνδεσης και συνεργασίας με το υφιστάμενο σύστημα, προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στον υφιστάμενο σύστημα, που περιλαμβάνει, επέκταση του διαχειριστή επικοινωνιών του υφιστάμενου συστήματος με την επέκταση του υφιστάμενου PLC και την προσθήκη τηλεπικοινωνιακού συστήματος που θα επικοινωνεί με τους νέους τοπικούς σταθμούς ελέγχου, εξοπλισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού συλλογής δεδομένων των τοπικών σταθμών ελέγχου, που περιλαμβάνει 55 νέους τοπικούς σταθμούς ελέγχου σε γεωτρήσεις, αντλιοστάσια και δεξαμενές του εξωτερικού υδραγωγείου, επέκταση σε 16 υφιστάμενους σταθμούς σε γεωτρήσεις, αντλιοστάσια και δεξαμενές του εξωτερικού υδραγωγείου και 6.000 ψηφιακά υδρόμετρα σε τερματικά σημεία του δικτύου ύδρευσης (τελικοί καταναλωτές).
Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 8.996.820 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 7.255.500 ευρώ και ΦΠΑ: 1.741.320 ευρώ). Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 145.110 ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% του ενδεικτικού προϋπολογισμού της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Υπενθυμίζεται ότι το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον κι Αειφόρος Ανάπτυξη.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το