Τοπικά

Προσλήψεις 10 νοσηλευτών και οδηγών ασθενοφόρων στη Μαγνησία

Στην προκήρυξη 1.000 θέσεων οδηγών και νοσηλευτών για τις 500 Κινητές Μονάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) προχωρεί ο Εθνικός Οργανισμός Υγείας (ΕΟΔΥ), από τις οποίες οι 8 αφορούν στην ΠΕ Μαγνησίας και 2 την ΠΕ Σποράδων, ενώ στην υπόλοιπη Θεσσαλία προβλέπονται 12 θέσεις για την ΠΕ Λάρισας, 6 για την ΠΕ Καρδίτσας και 6 για την ΠΕ Τρικάλων.

Επιπλέον θα προσληφθούν 100 διοικητικά στελέχη για τις 7 Υγειονομικές Περιφέρειες, από τις οποίες οι 13 αφορούν την 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Συγκεκριμένα, ο ΕΟΔΥ καλεί τους ενδιαφερόμενους να συνάψουν συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας 3 μηνών, με δυνατότητα παράτασής τους για ένα επιπλέον τρίμηνο, με αντικείμενο τη στελέχωση 500 κινητών ομάδων ειδικού σκοπού και τηλεφωνικού κέντρου ΕΟΔΥ, στο πλαίσιο του υποέργου 1 «Στελέχωση 500 ΚΟΜΥ και τηλεφωνικού κέντρου ΕΟΔΥ» της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα κορωνοϊού κατ’ οίκον», με κωδικό ΟΠΣ 5061257.

Σύμφωνα με την προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια, καθορίζονται τα παρακάτω προσόντα: ΔΕ Οδηγών: α) Απολυτήριο Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, β) άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Β’ (ΙΧΕ). ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτών: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ή πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) άδεια άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή / νοσηλεύτριας ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος νοσηλευτή – νοσηλεύτριας, γ) ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/ τριών Ελλάδας (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ. 5 του ν. 3252/2004. ΠΕ Διοικητικού: α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν πλήρως και με ακρίβεια όλα τα στοιχεία που ζητούνται στην αίτηση – δήλωση και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα παρακάτω δικαιολογητικά: Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης. Σε περίπτωση τίτλων σπουδών από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ. Όλοι οι ξενόγλωσσοι τίτλοι σπουδών και πιστοποιητικά θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μεταφραστεί επίσημα στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, Στα απλά φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών θα πρέπει να φαίνεται και η σφραγίδα της Χάγης (Apostille) που έχει τεθεί στον πρωτότυπο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό, όπου αυτή απαιτείται. (Για τους υποψήφιους οδηγούς) Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης κατηγορίας Β’. (Για τους υποψήφιους νοσηλευτές) Φωτοαντίγραφο ταυτότητας μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών /τριών Ελλάδας (ΕΝΕ) ή βεβαίωσης ανανέωσης εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή βεβαίωσης εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ) για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά. (Για τους υποψήφιους νοσηλευτές). Φωτοαντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Τα παραπάνω δικαιολογητικά καθώς και άλλα αποδεικτικά ταυτοποίησης (π.χ. δελτίο ταυτότητας), δύναται να ζητηθούν από τα αρμόδια, για τη διαδικασία της σύμβασης τμήματα του ΕΟΔΥ. Συμπληρωματικές ή /και διευκρινιστικές πληροφορίες για τα δικαιολογητικά, υποχρεώσεις κ.λπ. παρέχονται από τη Διεύθυνση Διοικητικού Συντονισμού του ΕΟΔΥ, στο τηλέφωνο 210-5212000 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 9.00 – 15.00.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το