Τοπικά

Προμήθεια μηχανημάτων από τον Δήμο Αλμυρού

Διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια νέων μηχανημάτων προκήρυξε ο Δήμος Αλμυρού, με τον προϋπολογισμό να ανέρχεται σε 349.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των δήμων όλης της χώρας».

Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια ενός καινούργιου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, ενός καινούργιου γεωργικού ελκυστήρα με συνοδευτικό εξοπλισμό (χορτοκοπτικό καταστροφέα – λεπίδα χιονιού) και ενός μεταχειρισμένου καλαθοφόρου οχήματος, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και την αποτελεσματική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του μέσω της ανανέωσης του στόλου των μηχανημάτων του.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 15:00.
Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, που ορίζεται σε ποσοστό 1% επί της προϋπολογιζόμενης από την υπηρεσία δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλμυρού almyros-city.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο κατά τις εργάσιμες ημέρες (Αρμόδιοι υπάλληλοι : Αλέξανδρος Λάππας τηλ. 2422351410 e-mail: [email protected], Αθηνά Χαλούδη τηλ.: 2422350224 e-mail: [email protected]).

Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές
Την κατανομή πίστωσης συνολικού ποσού 71.961,89 ευρώ στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού. Με βάση τις υπάρχουσες ανάγκες των σχολείων του Δήμου Αλμυρού και τα κριτήρια που απαιτούνται για την κατανομή (αριθμό αιθουσών, παλαιότητα, αριθμό μαθητών κλπ.), αποφασίστηκε ομόφωνα κατόπιν σχετικής πρότασης η κατανομή της πίστωσης σε ποσοστό 60% ήτοι ποσό 43.177,13 € για τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 40% ήτοι ποσό 28.784,76 € για τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το