Τοπικά

Προσλήψεις στον Δήμο Βόλου

Ο Δήμος Βόλου ανακοίνωσε την πρόσληψη έξι ατόμων με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027», συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, για την υλοποίηση της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας στον Δήμο Βόλου». Ειδικότερα πρόκειται να προσληφθούν ένα άτομο ειδικότητας ΠΕ Παιδαγωγών, ένα άτομο ειδικότητας ΠΕ Κοινωνιολόγων και τέσσερα άτομα ειδικότητας ΔΕ Φυλάκων. Η διάρκεια της σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της μέχρι 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράταξης έως τη λήξη της Πράξης και η απασχόλησή τους θα είναι 40ωρη εβδομαδιαία.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά ([email protected]), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Βόλου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, κτήριο Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας, Λεωφόρος Ειρήνης 131, Τ.Κ.: 38446, Νέα Ιωνία Βόλου Ν. Μαγνησίας, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Σίττα Ευαγγελίας (τηλ. επικοινωνίας: 2421353122, 2421353123).
Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά σήμερα 8 Μαρτίου και λήξει στις 19 του μήνα.
Παράλληλα, ο Δήμος Βόλου θα προχωρήσει σε τρεις προσλήψεις με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Δήμου Βόλου». Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται να προσληφθούν ένα άτομο ειδικότητας ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών και δύο άτομα ειδικότητας ΤΕ Νοσηλευτικής. Η διάρκεια της σύμβασης είναι από την υπογραφή της μέχρι 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράταξης έως τη λήξη της Πράξης. Η απασχόληση τους θα είναι 40ωρη εβδομαδιαίως.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά ([email protected]), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Βόλου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, κτήριο Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας, Λεωφόρος Ειρήνης 131, Τ.Κ.: 38446, Νέα Ιωνία Βόλου Ν. Μαγνησίας, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Καζανίδου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2421353123, 2421353122).Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από 8 έως 19 Μαρτίου επίσης.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το