Άρθρα

Για ένα Δημόσιο σύγχρονο, αποτελεσματικό και δίκαιο

Του Μάκη Μπαλλή 

Αν επιχειρούσαμε να δώσουμε με δυο λέξεις το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, θα λέγαμε ότι περιλαμβάνει ρυθμίσεις:
1ο για την ενδυνάμωση και την ενίσχυση της λειτουργίας του ΑΣΕΠ, ώστε να μην περνάνε ατέλειωτοι μήνες μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες των διαγωνισμών πρόσληψης και διορισμού στο Δημόσιο, και
2ο για την ολοκλήρωση των θεσμικών αλλαγών για την ανασυγκρότηση στο Δημόσιο, με τη συμπλήρωση του μηχανισμού παρακολούθησης αυτών των αλλαγών, εισάγοντας ταυτόχρονα ρυθμίσεις για αλλαγές τον υπαλληλικό κώδικα που αποκαθιστούν την ισότητα και την ισονομία μεταξύ των υπαλλήλων, αλλά και ρυθμίσεις με κοινωνικό πρόσημο για ειδικές κοινωνικές κατηγορίες συμπολιτών και για άτομα με αναπηρία.
Διαφωνεί άραγε κανείς ότι σήμερα οι διαδικασίες του ΑΣΕΠ σε πολλές περιπτώσεις είναι απελπιστικά αργές; Ότι περνούν μήνες, χρόνια, μέχρι να οριστικοποιηθούν οι πίνακες επιτυχόντων σε διαγωνισμούς ή σε προκηρύξεις πρόσληψης;
Διαφωνεί κανείς, ότι το Δημόσιο πρέπει να εκσυγχρονιστεί, να προσαρμοστεί στα σημερινά δεδομένα, να λειτουργήσει με άλλους όρους, όρους αξιοκρατίας αλλά και αποτελεσματικότητας, προς όφελος και του ιδίου και των πολιτών, με ισονομία για το ανθρώπινο δυναμικό του και με δικαιοσύνη για τους πολίτες;
Στόχος είναι ένα Δημόσιο που θα συνδέεται με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό. Ένα Δημόσιο που θα απαλλαγεί από τη στοχοποίηση που δέχθηκε τα προηγούμενα χρόνια είτε από τις νεοφιλελεύθερες πρακτικές που επιβλήθηκαν, είτε από τις δημοσιονομικές περικοπές. Ένα Δημόσιο που δεν διαχωρίζεται από την κοινωνία. Αλλά και ένα κράτος, ούτε μεγάλο, ούτε μικρό, αλλά όσο είναι το αναγκαίο και ταυτόχρονα οργανωμένο και λειτουργικό.
Ας δούμε, όμως, έστω περιληπτικά, τι προβλέπει το νομοσχέδιο, σύμφωνα με τη διάρθρωση των κεφαλαίων του.

Α. Ενίσχυση του ΑΣΕΠ και διευκόλυνση του έργου του.
-προβλέπεται η απόσπαση προσωπικού, μονίμων ή ΙΔΑΧ, για επιτάχυνση των διαδικασιών ελέγχου και έκδοσης αποτελεσμάτων των διαγωνισμών, που εκκρεμούν.
-Απλοποιούνται οι διαδικασίες ελέγχου των δικαιολογητικών.
-Οι αποφάσεις των Ολομελειών του είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη τους
-Ρύθμιση εργασιακών ζητημάτων και αμοιβών για τα μέλη και τους εργαζόμενους του ΑΣΕΠ.
Πρόθεσή μας είναι να ενισχύσουμε την αποδοχή από την κοινωνία του ΑΣΕΠ ως θεσμικού εγγυητή των αρχών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας, και της αντικειμενικότητας σε όλες τις διαδικασίες που συναρτώνται με τη στελέχωση του δημόσιου τομέα, αλλά και με τις πολιτικές της διοικητικής αναδιάρθρωσης.

Β. Ολοκλήρωση των θεσμικών αλλαγών
Με λιγότερη γραφειοκρατία, με ενίσχυση της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, με ενίσχυση των μηχανισμών παρακολούθησης των μεταρρυθμίσεων, με αντιμετώπιση της διαφθοράς αλλά και με ένα νέο, σύγχρονο και ενιαίο σύστημα σχεδιασμού και διαδικασιών προσλήψεων , συμβατό με τους δημοσιονομικούς στόχους της χώρας.
Στο πλαίσιο αυτό, με το νομοσχέδιο θεσπίζονται τα παρακάτω:
1. Σύστημα πολυετούς και ετήσιου στρατηγικού σχεδιασμού των προσλήψεων, για τακτικό και εποχικό προσωπικό
Στα επικαιροποιημένα τετραετή σχέδια προγραμματισμού των ανθρώπινων πόρων, θα περιλαμβάνονται
– Οι εκτιμήσεις αποχωρήσεων του προσωπικού
– Το σύνολο των υφιστάμενων και εκτιμώμενων θέσεων
– Οι στρατηγικές προτεραιότητες
– Οι εκτιμώμενες ανάγκες σε προσωπικό κατά κατηγορία και κλάδο και ο τρόπος κάλυψής τους
2. Υλοποίηση των προσλήψεων από το ΑΣΕΠ.
Ο εγκεκριμένος ετήσιος προγραμματισμός στέλνεται στο ΑΣΕΠ, που μπορεί να προχωρήσει σε ενοποίηση των ομοειδών αιτημάτων και σε ενιαία προκήρυξη των ομοειδών θέσεων, κατά κλάδο ή ειδικότητα.
3. Απλούστευση της διαδικασίας κατάθεσης δικαιολογητικών
Για τις προσλήψεις με σειρά προτεραιότητας, τα δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση συμμετοχής του ενδιαφερόμενου. Σε διάστημα συγκεκριμένων ημερών θα καταθέσουν δικαιολογητικά όσοι αντιστοιχούν στον συνολικό προς κάλυψη αριθμό θέσεων προσαυξημένο κατά 100%. Αν δεν αποδεικνύονται τα στοιχεία που δηλώθηκαν με την αίτηση, ο υποψήφιος διαγράφεται από τον πίνακα κατάταξης

Γ. Σχεδιασμός και παρακολούθηση της διοικητικής ανασυγκρότησης
Στόχος είναι η αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία δομών και διαδικασιών για τον επιτελικό σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την εφαρμογή μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την διοικητική ανασυγκρότηση.

Δ. Ρυθμίσεις στον υπαλληλικό κώδικα και στο Σύστημα Κινητικότητας
1. Τα αιτήματα που στέλνουν οι φορείς για κάλυψη θέσεων με απόσπαση ή μετάταξη, θα πρέπει να αναφέρουν το σύνολο των οργανικών θέσεων για κάθε κλάδο και το σύνολο των κενών θέσεων σε κλάδο ή ειδικότητα
2. Δίνεται η δυνατότητα απόσπασης ή μετάταξης για λόγους υγείας που αφορούν είτε στον ίδιο είτε σε μέλη της οικογένειάς του, ώστε να εναρμονίζεται η επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή.
3. Το δικαίωμα της τρίμηνης γονικής άδειας, επεκτείνεται εκτός από τη φυσική μητέρα και στον θετό πατέρα, και στους ανάδοχους γονείς όπως και στους γονείς που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας
4. Αυξάνονται από 10 σε 14 οι ημέρες εκπαιδευτικής άδειας εξετάσεων για τους μόνιμους υπαλλήλους, όπως ισχύει για τους υπηρετούντες με σχέση ιδιωτικού δικαίου
5. Για ζητήματα μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης, οι εργαζόμενοι με σχέση ΙΔΑΧ του Δημοσίου, έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους εργαζόμενους Δημοσίου Δικαίου
6. Καταργείται το όριο ηλικίας για την μεταπτυχιακή εκπαίδευση
7. Θεσπίζεται το Πιστοποιητικό Διοικητικής Επάρκειας για δημοσίους υπαλλήλους και υπαλλήλους των ΟΤΑ Α’ βαθμού, κατηγορίας ΔΕ.
8. Στην πειθαρχική διαδικασία, ο υπάλληλος που διενεργεί ΕΔΕ πρέπει να έχει βαθμό Α’ αντί βαθμού Γ’ που προβλέπεται σήμερα. Προθεσμία ενδεικτική 3 μηνών για απόφαση άσκησης πειθαρχικής δίωξης.

Ε. Ρυθμίσεις κοινωνικού χαρακτήρα
Με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου, ενισχύεται ο κοινωνικός χαρακτήρας που πρέπει να έχει το Δημόσιο και διευκρινίζονται προς ευνοϊκή κατεύθυνση ζητήματα πρόσληψης ατόμων με αναπηρία ή ειδικών κοινωνικών κατηγοριών. Ετσι:
1. Διευκρινίζονται και προσαρμόζονται στις σημερινές ανάγκες και συνθήκες οι ορισμοί του τρίτεκνου γονέα και του παιδιού τρίτεκνης οικογένειας, σε σχέση με τις προβλέψεις του Ν. 2190/94, για τις προσλήψεις προστατευόμενων ατόμων στον δημόσιο τομέα. Με τον τρόπο αυτόν αυξάνονται τα προβλεπόμενα όρια ηλικίας για να καλυφθούν οι υπάρχουσες εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες. Από τα 23 στα 25 χρόνια και από τα 25 στα 30 χρόνια για παιδιά που σπουδάζουν, ανεξαρτήτως της ηλικίας που έχουν τα άλλα παιδιά.
2. Προβλέπεται ότι τα άτομα μα κώφωση ή βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% τα οποία κατέχουν βεβαίωση επάρκειας της ελληνικής νοηματικής γλώσσας, διορίζονται ή προσλαμβάνονται χωρίς να απαιτείται απόδειξη γνώσης ξένης γλώσσας, εκτός εάν αυτό απαιτείται ως απαιτούμενο τυπικό προσόν για την αιτούμενη θέση από τον οικείο φορέα.

Το νομοσχέδιο:
– αντιμετωπίζει διαρθρωτικά προβλήματα στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και εισάγει ρυθμίσεις που προωθούν την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια. Διορθώνοντας σημεία, όπως η αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και η ενίσχυση της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.
– δίνει απάντηση στο αίτημα της κοινωνίας για ένα σύστημα προσλήψεων που δεν θα ξεχνά να βγάλει αποφάσεις, θα λειτουργεί με κανόνες ισονομίας και αξιοκρατίας, θα ενισχύει την αξιοπιστία του ΑΣΕΠ και το ρόλο του ως θεσμικού εγγυητή ενός αξιοκρατικού συστήματος προσλήψεων.
Στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα δημόσιο παραγωγικό, αποτελεσματικό, δίκαιο.
Στόχος είναι ένα κράτος ισχυρό, που θα αφήσει πίσω τις πελατειακές σχέσεις του παρελθόντος, τις υπόγειες συναλλαγές, ένα κράτος αποτελεσματικό και όχι έρμαιο διαφόρων ισχυρών συμφερόντων.
Ένα δημόσιο και ένα κράτος που θα λειτουργεί με μία διαφορετική λογική.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το