Τοπικά

Νέο «SOS» για ρύπανση από νιτρικά στον Δήμο Ρήγα Φεραίου 

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πρωτοτυπεί και δεν αναγνωρίζει τον Δήμο Ρήγα Φεραίου ως έναν από τους πλέον επιβαρυμένους από τη νιτρορύπανση και δεν απαντά ούτε στα αλλεπάλληλα έγγραφα της περιφέρειας που εκπέμπει «SOS» και ζητεί ένταξη της περιοχής σε προγράμματα απορρύπανσης. Η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας έστειλε χθες νέο έγγραφο στο υπουργείο παρουσιάζοντας και νέες ανησυχητικές μετρήσεις του ΙΓΜΕ που διενεργήθηκαν τον Δεκέμβριο, σε 17 γεωτρήσεις.

Οι εκτάσεις των καλλιεργειών στον Δήμο Ρήγα Φεραίου δεν συμπεριλαμβάνονται εντός των περιοχών, που εμφανίζουν υπόγεια ύδατα κακής χημικής ποιοτικής σύστασης, σύμφωνα με τη χαρτογράφηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Συνέπεια ήταν ο αποκλεισμός των συγκεκριμένων εκτάσεων από τη δυνατότητα ένταξής τους σε πρόγραμμα απονιτροποίησης λόγω μη μοριοδότησής τους για το κριτήριο της κακής ποιοτικής σύστασης των υπόγειων υδάτων.

Στις 27 Δεκεμβρίου κατατέθηκε στην περιφέρεια η έκθεση του ΙΓΜΕ η οποία αποδεικνύει πως δύο γεωτρήσεις, μολονότι βρίσκονται εντός της χαρακτηριζομένης περιοχής με κακή ποιοτική σύσταση υδάτων, εντούτοις εμφανίζουν συγκεντρώσεις νιτρικών 42,7mg/lt και 23,6 mg/lt, δηλαδή κάτω του ορίου των 50 mg/lt, που είναι το όριο για τη διάκριση μεταξύ καλής και κακής ποιοτικής σύστασης υδάτων, ενώ θα αναμενόταν να έχουν τιμές σαφώς άνω του συγκεκριμένου ορίου.

Έξι γεωτρήσεις που βρίσκονται εκτός της χαρακτηρισμένης περιοχής με κακή ποιοτική σύσταση, εμφανίζουν συγκεντρώσεις νιτρικών άνω του ορίου 50 mg/lt, γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη ρύπανσης γεωργικής προέλευσης των υπόγειων υδάτων, η οποία δεν λήφθηκε υπόψη κατά τον χαρακτηρισμό της περιοχής στους χάρτες αποτύπωσης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η μέση τιμή της πυκνότητας νιτρικών των υπόγειων υδάτων σε εστιαζόμενες γεωτρήσεις που προκύπτουν από την ευρύτατη δειγματοληψία, ανερχόμενη σε 49,2 mg/lt ύδατος υπολείπεται οριακά από την τιμή των 50 mg/lt, γεγονός που ενισχύει την επισφαλή καταχώρηση της συγκεκριμένης περιοχής παρέμβασης σε αυτές, που εμφανίζουν καλή ποιοτική σύσταση υπόγειων υδάτων στον αναρτημένο χάρτη διάκρισης της χημικής σύστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης υδάτων της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θέτοντας σε βάσιμη αμφισβήτηση την ακρίβεια και το βαθμό αξιοπιστίας της συγκεκριμένης χαρτογράφησης.

Η χειμερινή χρονική περίοδος που πραγματοποιήθηκε η δειγματοληψία των υπόγειων υδάτων συνηγορεί υπέρ της υπόθεσης ότι η συγκέντρωση σε νιτρικά των υπόγειων υδάτων της εξεταζόμενης περιοχής αναμένεται να είναι περισσότερο επιβαρυμένη μετά την εαρινή περίοδο, λόγω της καλλιέργειας των εαρινών αρδευόμενων αροτριαίων καλλιεργειών, με προφανή επίπτωση στη χωρική μεταβολή της τελικής διάκρισης της κακής χημικής ποιοτικής σύστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων.

Τα συμπεράσματα καταδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη επανεξέτασης και εξορθολογισμού του χαρακτηρισμού των εκτάσεων, που περιλαμβάνουν κακής χημικής σύστασης υπόγεια ύδατα στην ευπρόσβλητη στην νιτρορύπανση περιοχή παρέμβασης του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Είναι μια περιοχή στην οποία πρέπει να περιοριστεί η ρύπανση των υπόγειων υδάτων από τη μη ορθολογική χρήση λιπασμάτων, η οποία δυνητικά θα επηρεάζει και την ποιοτική σύσταση των νερών της υπό δημιουργία λίμνης Κάρλας και του κλειστού σωληνωτού αρδευτικού δικτύου των παρακείμενων γεωργικών εκτάσεων.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το