Τοπικά

Αύξηση δηλώσεων κατασχέσεων στο Ειρηνοδικείο Βόλου

Το ότι και το 2019 η τοπική οικονομία δεν πήγε καλά, παρά τα όσα λέγονταν για έξοδο της χώρας από την κρίση, καταδεικνύεται και από τις δηλώσεις σε κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, όπως αυτές καταχωρήθηκαν στο Ειρηνοδικείο Βόλου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ειρηνοδικείου, οι δηλώσεις των τρίτων, εις βάρος των οποίων επιβλήθηκαν οι κατασχέσεις, έφθασαν κατά το 2019 τις 370, έναντι 298 το 2018 (αύξηση 24%) και έναντι μόλις 190 το 2017.

Οι περισσότερες δηλώσεις, σε ποσοστό που φθάνει το 70% αφορούσαν οφειλές προς το ελληνικό Δημόσιο και ακολουθούσαν οι τράπεζες και ιδιώτες.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 982, 983, 985, 986, 987 και 988 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η κατάσχεση στα χέρια τρίτου, γίνεται με επίδοση στον τρίτο και σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, εγγράφου, που πρέπει να περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία. Το έγγραφο που προορίζεται για εκείνον κατά του οποίου γίνεται η κατάσχεση, πρέπει να του επιδοθεί το αργότερο εντός οκτώ ημερών από της επιδόσεώς του στον τρίτο, άλλως η κατάσχεση είναι άκυρη. Η προς τον τρίτο επίδοση του κατασχετηρίου μπορεί να γίνει οποτεδήποτε, η κατάσχεση δε αυτή είναι άκυρη, αν δεν επιδοθεί το κατασχετήριο, εντός οκταημέρου από της εις τον τρίτο επιδόσεώς του, στον καθ’ ου η εκτέλεση, όχι δε και όταν η επίδοσή του στον τελευταίο γίνεται πριν από την επίδοση αυτού στον τρίτο, οπότε δεν τίθεται ζήτημα οκταημέρου προθεσμίας.

Οφείλει δε αυτός (τρίτος) εντός προθεσμίας οκτώ ημερών από της επιδόσεως σ’ αυτόν του κατασχετηρίου, να δηλώσει στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου του τόπου της κατοικίας του, αν υπάρχει η απαίτηση και σε καταφατική περίπτωση να ενεργήσει σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στο άρθρο 988 του Κ.Πολ.Δ., διαφορετικά, αν η απαίτηση δεν υπάρχει ή αν αυτή είναι ακατάσχετη, πρέπει να προβεί σε αντίστοιχη αρνητική δήλωση, με την οποία εξομοιώνεται και η παράλειψη δηλώσεως.

Εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την ανωτέρω (ρητή ή σιωπηρά) αρνητική δήλωση ο επιβαλών την κατάσχεση δικαιούται να ασκήσει, στο κατά τις γενικές διατάξεις αρμόδιο δικαστήριο, ανακοπή, επικαλούμενος ανακρίβεια της δηλώσεως. Ο τρίτος, στα χέρια του οποίου επιβάλλεται η κατάσχεση απαιτήσεως του καθ’ ου η εκτέλεση, δεν έχει δικαίωμα να προσβάλει το κύρος της κατασχέσεως παρά μόνο αν το κατασχετήριο δεν περιέχει τα στοιχεία του άρθρου 983 ή δεν κοινοποιήθηκε σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση. Στο Ειρηνοδικείο Βόλου  οι συζητήσεις ανακοπών προσδιορίζονται με βάση την ειδική διαδικασία  σε ένα-δύο μήνες και οι σχετικές αποφάσεις εκδίδονται εντός 4-5 μηνών.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το