Ελλάδα

Βουλή: Εγκρίθηκε σχέδιο νόμου του ΥΠΟΙΚ για την κύρωση 12 ΠΝΠ

ÂÏÕËÇ - Ìüíç óõæÞôçóç êáé øÞöéóç åðß ôçò áñ÷Þò, ôùí Üñèñùí êáé ôïõ óõíüëïõ ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí  «Ãéá ôï ðëáßóéï áíáêåöáëáéïðïßçóçò ôùí ðéóôùôéêþí éäñõìÜôùí êáé Üëëåò äéáôÜîåéò ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí». (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃ

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, με τις ψήφους των κυβερνητικών βουλευτών, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών για την κύρωση των 12 Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, που εξεδόθησαν από τις 28 Ιουνίου έως και 7 Οκτωβρίου 2015.

Από αυτές, οι πέντε πρώτες αφορούν την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων.

Πηγή www.ethnos.gr

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το