Τοπικά

Το στρατηγικό σχέδιο του ΟΛΒ για το 2016- Έργα με περιβαλλοντική διάσταση για το λιμάνι του Βόλου “Θ”

 

limani boloy

Με έργα περιβαλλοντικού χαρακτήρα θα προσπαθήσει ο Οργανισμός Λιμένος να  αλλάξει την εικόνα ενός λιμανιού που προκαλεί ρύπανση στην πόλη, να αναβαθμίσει τις υποδομές του και να εκσυγχρονιστεί σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Στο στρατηγικό σχέδιο για το 2016 περιλαμβάνεται, εκτός από τις υποδομές, και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, καθώς ο ΟΛΒ καταβάλλει κάθε χρόνο περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ στη ΔΕΗ.

Ένα από τα βασικά έργα είναι η διαχείριση δραστηριότητας φορτοεκφόρτωσης παλαιοσιδήρου (scrap) στην προβλήτα Νο 3, η επαναλειτουργία γερανών, των οποίων ο «παροπλισμός» καθιστά «νεκρό» το λιμάνι, αλλά και έργα για την διάσωση του παραλιακού μετώπου.

Ένα από τα έργα είναι η εξωτερική θωράκιση του προσήνεμου μόλου η κατασκευή του οποίου χρονολογείται στις αρχές του 1900. «Είναι ένας σχεδιασμός, ένας οδηγός, για να ξέρουμε πού βαδίζουμε. Το λιμάνι πρέπει να παρέχει υπηρεσίες στους χρήστες του και να συμβαδίζει με τα περιβαλλοντικά πρότυπα. Τα έργα θα ιεραρχηθούν», τόνισε ο πρόεδρος κ. Θ. Σταυριδόπουλος.

Πρόκειται για έργα με τα οποία η διαχείριση της φορτοεκφόρτωσης του σκραπ θα γίνεται σύμφωνα με την εν ισχύ ΑΕΠΟ. Προβλέπεται η κατασκευή δαπέδων από ινοπλισμένο σκυρόδεμα, η εγκατάσταση συστήματος διαβροχής για την αποφυγή διασποράς σκόνης στον αέρα, η συλλογή των προϊόντων της διαβροχής, η επεξεργασία του ύδατος σε κατάλληλο βιολογικό καθαρισμό με σκοπό την επανακυκλοφορία του και την συγκράτηση του κονιορτοποιημένου σκραπ, ώστε να μην επιβαρύνεται το θαλάσσιο περιβάλλον. Υπάρχει οριστική μελέτη για την εκτέλεση του έργου.

Ταυτόχρονα θα ξεκινήσουν και οι παρεμβάσεις για τη λειτουργία του σιλό.

Προβλέπονται παρεμβάσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα στο κτίριο του σιλό.

Οι παρεμβάσεις συνίστανται στην προσθήκη σακκόφιλτρων σε διάφορα σημεία του κτιρίου και του πυλώνα φορτοεκφόρτωσης δημητριακών. Έχει συνταχθεί προμελέτη. Προβλέπεται επίσης προμήθεια δύο χοανών με σακκόφιλτρα. Οι χοάνες στις οποίες εκφορτώνονται τα χύδην υλικά από τους Η/Κ γερανούς πρέπει να διαθέτουν σύστημα αποκονίωσης και τηλεσκοπικό σωλήνα. Έχει συνταχθεί προμελέτη.

Το σχέδιο προβλέπει επίσης βυθοκόρηση λιμένα Βόλου για την αποκατάσταση λειτουργικών βαθών και διαχείριση βυθοκορημάτων (πλην χώρου μεταξύ προβλητών νο 2 & 3). Είναι απαιτούμενη παρέμβαση για να αποκαταστήσει τα λειτουργικά βάθη της λιμενολεκάνης και να διευκολυνθεί η προσέγγιση των πλοίων. Στον λιμένα Βόλου εκβάλλουν δύο χείμαρροι με αποτέλεσμα ο όγκος της στερεομεταφοράς των φερτών υλικών να έχει μειώσει δραστικά τα λειτουργικά βάθη. Οι εργασίες θα γίνουν με πλωτό γερανό και τα προϊόντα της βυθοκόρησης θα επεξεργαστούν σε χερσαίο χώρο με σκοπό την αδρανοποίησή τους λόγω επιβάρυνσης με βαρέα μέταλλα. Έχει συνταχθεί προμελέτη.

Προγραμματίζεται επίσης εγκατάσταση ρυθμιστών στροφών σε 5 Η/Κ γερανούς και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων. Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για τον ΟΛΒ για το έτος 2015 ήταν €425.000 Περίπου το μισά θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων. Έχει γίνει μια αρχική προσέγγιση του κόστους υλοποίησης και του οικονομικού οφέλους που θα προκύψει.

Στα μέτρα, προβλέπεται και αντικατάσταση εξωτερικού φωτισμού Λιμένα Βόλου με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας χαμηλής κατανάλωσης.

Οι γερανοί

Το σχέδιο προβλέπει αναβάθμιση – επισκευή – παρεμβάσεις σε τέσσερις ηλεκτροκίνητους γερανούς GANZ για θέση σε λειτουργία. Σε τέσσερεις από τους ηλεκτροκίνητους γερανούς κατασκευής GANZ (ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ) απαιτούνται εργασίες αναβάθμισης – επισκευών οι οποίες αφορούν:

Ανύψωση σιδηροτροχιών κίνησης – Προσθήκη ρυθμιστών στροφών σε κινητήρες.

Αντικατάσταση μηχανισμών φρένων – Επισκευή στη μεταλλική κατασκευή.

Αναχρωματισμός (βάψιμο μεταλλικής κατασκευής).

Αλλαγή ηλεκτροδότησης.

Προμήθεια αυτοκινουμένου γερανού (καινούργιος ή μεταχειρισμένος). Ο γερανός θα μπορεί να φορτοεκφορτώνει εμπορευματοκιβώτια (κοντέινερ), γενικό και χύδην φορτίο.

Πλεονεκτήματα από την προμήθεια ενός τέτοιου γερανού:

Μεγαλύτερος ρυθμός φορτο-εκφόρτωσης Ε/Κ, άρα καλύτερη εξυπηρέτηση και προσέλκυση πελατών.

Ύπαρξη εφεδρείας σε περίπτωση βλάβης του μοναδικού γερανού φορτοεκφόρτωσης Ε/Κ.

Διακίνηση χύδην φορτίων σε σημεία που δεν υπάρχει εγκατεστημένος ηλεκτροκίνητος γερανός. Έχει καθοριστεί ο προτιμώμενος τύπος γερανού (δυναμικότητα-δυνατότητες) και έχει γίνει έρευνα αγοράς.

Το σχέδιο περιλαμβάνει και βυθοκόρηση μεταξύ προβλητών 2 & 3 για την διέλευση πλοίων φορτοεκφόρτωσης παλαιοσιδήρου (scrap). Απαιτούμενη παρέμβαση για να καταστήσει λειτουργικό το κρηπίδωμα της προβλήτας Νο 3 ώστε να διευκολυνθεί η προσέγγιση πλοίων. Οι εργασίες θα γίνουν με πλωτό γερανό και τα προϊόντα της βυθοκόρησης θα επεξεργαστούν σε χερσαίο χώρο με σκοπό την αδρανοποίησή τους λόγω επιβάρυνσης με βαρέα μέταλλα. Έχει συνταχθεί προμελέτη.

Η αποκατάσταση δαπέδου προβλήτας Νο 2, θεωρείται προτεραιότητα.

Πρόκειται για ανακατασκευή του δαπέδου σκυροδέματος της προβλήτας Νο 2 για την διαχείριση φορτοεκφόρτωσης. Η επιφάνεια της επέμβασης ανέρχεται σε 15.000τ.μ. (καθαιρέσεις, εξυγιάνσεις, κατασκευή δικτύου ομβρίων, κατασκευή νέου δαπέδου, διαγράμμιση θέσεων).

Η αναβάθμιση του πάρκου

Αγίου Κωνσταντίνου – Οι προβλήτες

Αναβάθμιση αστικού πάρκου Αγίου Κωνσταντίνου και προστασία του κρηπιδώματός  από κυματισμούς. Το έργο προβλέπει αποκατάσταση κατεστραμμένων υποδομών (διάδρομοι, φωτισμός, συστήματα άρδευσης και αποχέτευσης), εγκατάσταση παιδότοπου, κατασκευή τοίχου οπλισμένου σκυροδέματος σε όλο το μέτωπο του κρηπιδώματος μέγιστου βάθους 1,80μ. για την προστασία του παραλιακού μετώπου.

Αποκατάσταση κρηπιδώματος μεταξύ προβλητών νο 1 & 2: Το έργο αφορά στην αποκατάσταση 50μ. κρηπιδώματος ονομαστικού βάθους 11.00μ. Το εν λόγω κρηπίδωμα που εξυπηρετούσε Ro-Ro πλοία έχει κριθεί ακατάλληλο λόγω σημαντικής μετακίνησης των υφιστάμενων στηλών τεχνητών ογκολίθων. Απαιτείται η καθαίρεσή και ανακατασκευή του.

Επέκταση – κατασκευή κρηπιδώματος στην προβλήτα νο 3: Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση του ανατολικού κρηπιδώματος και της κεφαλής της προβλήτας συνολικού μήκους 470μ και ονομαστικού βάθους -13,00μ.Το υφιστάμενο κρηπίδωμα έχει συνολικό μήκος 293μ. και βάθος -11,00 (250μ.) και -13,00(43,00μ). Υπάρχει οριστική μελέτη για τον προτιμώμενο τύπο κρηπιδώματος και συντάσσεται οριστική μελέτη για το σύνολο του έργου.

Εξωτερική θωράκιση προσήνεμου μόλου: Έργο προστασίας της λιμενολεκάνης από κυματισμούς λόγω σημαντικών φθορών του προσήνεμου μόλου η κατασκευή του οποίου χρονολογείται στις αρχές του 1900. Συντάσσεται προμελέτη.

Κατασκευή κιβωτίων παροχών (pillar) για ηλεκτροδότηση πλοίων κατά την παραμονή τους στα κρηπιδώματα του λιμένα Βόλου: Για τον περιορισμό εκπομπής αέριων ρύπων από την λειτουργία των πλοίων κατά την παραμονή τους στα κρηπιδώματα του ΟΛΒ, συστήνεται η κατασκευή κιβωτίων παροχών (pillar) για την ηλεκτροδότησή τους και την μη λειτουργία των γεννητριών των πλοίων.

Ολοκλήρωση κρηπιδώματος Ιχθυόσκαλας: Ολοκλήρωση κρηπιδώματος 50μ μήκους και λειτουργικού βάθους 7,50μ. για την εξυπηρέτηση των αλιευτικών σκαφών της ιχθυόσκαλας Βόλου. Σε διερεύνηση βρίσκεται το θέμα της δημιουργίας μαρίνας και της μεταφοράς των κρουαζιεροπλοίων στη δεύτερο προβλήτα.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το