Τοπικά

Πρόσληψη 19 εποχικών υπαλλήλων στη ΔΕΥΑΜΒ

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 19 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, θα προχωρήσει η ΔΕΥΑΜΒ. Η σχετική απόφαση αναρτήθηκε στις 9 Ιανουαρίου και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους είναι δέκα ημέρες.

Να αναφερθεί ότι οι συμβάσεις θα είναι διάρκειας οκτώ μηνών, ενώ σύμφωνα με την προκήρυξη οι θέσεις ανά ειδικότητα έχουν ως εξής: ΠΕ Χημικών (1), ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (1), ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (3), ΤΕ Μηχανικών Πληροφορικής (1), ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών (1), ΔΕ Ηλεκτρολόγων (1), ΔΕ Πρακτικών Μηχανικών (2), ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών (1), ΔΕ Υδραυλικών (8).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της ΔΕΥΑΜΒ στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Βόλου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ Κωνσταντά 141, απευθύνοντάς την στο Διοικητικό Τμήμα, υπόψιν κ. Μακρή Ευθαλίας (τηλ. επικοινωνίας: 2421075126, 2421075129).
Να αναφερθεί ότι για την κάλυψη της δαπάνης της μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού υπάρχει βεβαίωση του ασκούντος καθήκοντα γενικού διευθυντή στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το