Τοπικά

Προσλήψεις οκταμηνιτών από τον Δήμο Βόλου

 

Ξεκίνησαν από τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου οι αιτήσεις για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριών οκταμηνιτών από τον Δήμο Βόλου. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας ειδικότητας ΤΕ Γεωπονίας, έναν υπάλληλο κλάδου ΔΕ Τεχνικού, ειδικότητας ΔΕ Υδραυλικών και έναν υπάλληλο κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου ή βοηθού χειριστή μηχανημάτων έργου.
Η πρόσληψή τους αφορά την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προκλήθηκαν από τις εκτεταμένες ζημιές από τις πλημμύρες που έπληξαν όλη την έκταση του Δήμου Βόλου λόγω των θεομηνιών DANIEL και ELIAS στις αρχές και το τέλος Σεπτεμβρίου 2023, αντίστοιχα.

Γενικά προσόντα πρόσληψης
Οι υποψήφιοι θα πρέπει: ¬ Να είναι α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 και γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, και ομογενείς εξ Αιγύπτου χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958, ως ισχύει). ¬ Να έχουν τη φυσική υγεία και την καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. ¬ Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο της πρόσληψης, (άρθρο 8 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2207/1994)

Αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτηση, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση [email protected], ενώ πληροφορίες θα δίνονται στα τηλέφωνα 2421353118, 2421353120 και 2421353124 (για τη διευκόλυνση των υποψηφίων θα υπάρχει στην αρχική ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου www.dimosvolos.gr η σχετική Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής, σε επεξεργάσιμη μορφή καθώς και το ειδικό Παράρτημα Απόδειξης Γνώσης Χειρισμού Η/Υ).
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Στο θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα αναγράφεται «ΑΙΤΗΣΗ- ΟΚΤΑΜΗΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟ- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων λήγει στις 2 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 23:59.

Προηγούμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το