Τοπικά

Προϋποθέσεις για συμμετοχή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΤΕΙ Θεσσαλίας

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Οι  υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Θεσσαλίας με τίτλο «Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων» καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Αίτηση Συμμετοχής (στη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ)

2.Αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού Πανεπιστημίου ή TEI καθώς και ισότιμων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής

3.Αναλυτική βαθμολογία

4.Ισοτιμία από το ∆ΟΑΤΑΠ για τα πτυχία της αλλοδαπής

5.Βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά και στα αγγλικά)

6.Αναγνωρισμένα διπλώματα (επιπέδου Proficiency) ή πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής (TOEFL,IELTS)

7.Τέσσερις (4) φωτογραφίες

8.Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

9.∆ύο (2) συστατικές επιστολές

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και οι τελειόφοιτοι, με την προϋπόθεση ότι θα αποκτήσουν το πτυχίο τους πριν την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Υποβολή αιτήσεων από 29 Σεπτεμβρίου 2014 έως 29 Οκτωβρίου 2014 και ώρες 10:00-13:00 στη Γραμματεία ΠΜΣ ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

H αίτηση συμμετοχής και σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα:

http://de.teilar.gr/master

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς και απόφοιτοι Σχολών Θετικών Επιστημών, Σχολών Μηχανικών ή άλλων Τμημάτων ΑΕΙ με εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της «Διαχείρισης Έργων». Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές.

Η Επιτροπή επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών θα συνεκτιμήσει το βαθμό πτυχίου, αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής, προϋπηρεσία, αποδεδειγμένη γνώση του αντικειμένου της διαχείρισης έργων, συνέντευξη, λοιπά προσόντα υποψηφίου. Η Επιτροπή θα καλέσει σε συνέντευξη-προφορική εξέταση όσους από τους υποψήφιους πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
Ταχυδρομική Διεύθυνση:

TEI Θεσσαλίας

Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων

Περιφ. Οδός Τρικάλων, 41110, Λάρισα

τηλ: 2410684708-709

e-mail: [email protected]

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το