Τοπικά

Παραδοσιακοί ελαιώνες στη νοτιοδυτική Μαγνησία – Πρόταση για ένταξη σε Δράση της Ε.Ε. θα καταθέσει ο Δήμος Αλμυρού

Την ένταξη των ελαιώνων της νοτιοδυτικής Μαγνησίας στο Μέτρο Παραδοσιακών Ελαιώνων της Ε.Ε. μέσω του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, θα επιχειρήσει ο Δήμος Αλμυρού, σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σχετική μελέτη- εισήγηση έχει συντάξει το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου, ενώ υπάρχουν και ομόφωνες αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων Πτελεού, Σούρπης, Αμαλιάπολης και Πτελεού.
Αναφερόμενος στο θέμα ο δήμαρχος Αλμυρού Βαγγ. Χατζηκυριάκος, τόνισε ότι «θα κινηθεί κάθε νόμιμη διαδικασία προκειμένου να επιτευχθεί αντίστοιχα η ένταξη και των αρχικά προταθεισών περιοχών ελαιώνων της νοτιοδυτικής Μαγνησίας, αλλά και όσες μετέπειτα θα πληρούν τα κριτήρια επιλογής από τη σχετική μελέτη».
Να αναφερθεί ότι η Δράση 10.1.02 «Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας» του Mέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 εφαρμόζεται από το έτος 2018 στα ελαιοτεμάχια του ελαιώνα της Άμφισσας.

Οι δικαιούχοι της δράσης πέραν των γενικών δεσμεύσεων αναλαμβάνουν τις παρακάτω ειδικές δεσμεύσεις:
-Να διατηρούν τα ελαιόδεντρα των ενταγμένων αγροτεμαχίων σε ύψος τουλάχιστον τεσσάρων μέτρων.
-Να διατηρούν σε κάθε ενταγμένο αγροτεμάχιο την πυκνότητα φύτευσης των ελαιόδεντρων, με ύψος τεσσάρων μέτρων και άνω, μεταξύ 80 και 250 δέντρα ανά εκτάριο (Ha).
-Να διατηρούν τα ελαιόδεντρα στην υπάρχουσα μορφή τους και να μην προβαίνουν σε ενέργειες ανανέωσής τους, όπως αυστηρό κλάδεμα, σύντμηση βραχιόνων ή καρατόμηση.
-Να διατηρούν τα παραδοσιακά αναχώματα (τράφια), εφόσον υπάρχουν, και να εφαρμόζουν χειρωνακτική ζιζανιοκτονία χωρίς χρήση φωτιάς, ζιζανιοκτόνων, σκαπτικών μηχανημάτων (π.χ. φρέζας), και χωρίς άροση.
-Να συμμετέχουν με τα ενταγμένα αγροτεμάχιά τους στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς με δολωματικό ψεκασμό ή να εφαρμόζουν σε αυτά σύστημα βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανονισμών (ΕΚ) 834/2007 και (ΕΚ) 889/2008, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Το ύψος ενίσχυσης ορίζεται σε 580 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως, όταν ο ελαιώνας έχει αναχώματα (τράφια) και σε 547 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως, όταν ο ελαιώνας δεν έχει αναχώματα (τράφια).

Κριτήρια επιλεξιμότητας
Προκειμένου να ενταχθούν στη δράση, τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:
-Να είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του ενδιαφερόμενου, με την επιλέξιμη για τη δράση δενδρώδη καλλιέργεια (ελιά).
-Να βρίσκονται εντός της περιοχής παρέμβασης.
Αποκλείονται από την ένταξη αγροτεμάχια, τα οποία:
-Είναι ενταγμένα σε άλλες δράσεις των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020.
-Είναι συνιδιόκτητα, με την έννοια της δήλωσης του αγροτεμαχίου με ποσοστό συνιδιοκτησίας μικρότερο του 100% στην ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου.
-Είναι ενταγμένα στο μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών.
-Είναι ενταγμένα στο μέτρο «Μακροχρόνια παύση εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών».
-Έχουν και άλλη καλλιέργεια εκτός από ελιά (συγκαλλιέργεια).
Ο παραγωγός απαγορεύεται να καταστρέφει τις ξερολιθιές, τα αναχώματα και τα φυσικά πρανή στα όρια των αγροτεμαχίων, τα οποία συνεισφέρουν στην προστασία του εδάφους από τη διάβρωση. Επίσης, δεν πρέπει να καταστρέφει σημαντικά στοιχεία του αγροτικού τοπίου όπως αναβαθμίδες, τάφρους, φυτοφράκτες, υδατοσυλλογές και δενδροστοιχίες που αποτελούνται από δένδρα με ελάχιστη διάμετρο κώμης ένα μέτρο, εντός των αγροτεμαχίων ή και στο περιθώριο αυτών.
Όσον αφορά στα υπολείμματα των κλαδεμάτων, δύναται να εφαρμοσθεί η συγκέντρωσή τους σε σωρό και η καύση τους με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή πυρκαγιάς κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας αρχής. Ο γεωργός υποχρεούται να ακολουθεί κανόνες και στον τομέα της φυτοπροστασίας.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το