Τοπικά

Οικιακή κομποστοποίηση στον Δήμο Νοτίου Πηλίου – Θα κατατεθεί πρόταση χρηματοδότησης για 195 κάδους

Πρόταση για την υλοποίηση προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης θα καταθέσει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως αποφασίστηκε, θα κατατεθεί πρόταση για ένταξη και χρηματοδότηση της προμήθειας 195 κάδων οικιακής κομποστοποίησης με προϋπολογισμό 33.368 ευρώ και την πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου με συνολική δαπάνη 20.000 ευρώ.

Να αναφερθεί ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας με την πρόσκληση με τίτλο «Πράσινα σημεία, Οικιακή Κομποστοποίηση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και Συστήματα διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων ηπειρωτικής Περιφέρειας Θεσσαλίας», έχει καλέσει τους δυνητικούς δικαιούχους, να υποβάλουν πρόταση προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παραπάνω πρόσκλησης.
Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου ανταποκρινόμενος στην ανωτέρω πρόσκληση, υποβάλει πρόταση: Για την προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης προκειμένου να καλυφθούν ποσοστό 4-5% των νοικοκυριών του Δήμου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (απογραφή 2011) τα νοικοκυριά στον Δήμο Νοτίου Πηλίου είναι 3.938, οπότε για να καλυφθεί το 4-5% των νοικοκυριών θα γίνει προμήθεια 195 κάδων οικιακής κομποστοποίησης.

Για την ενημέρωση και τεχνική υποστήριξη προς τους πολίτες για τη χρήση των κάδων οικιακής κομποστοποίησης για το πρώτο έτος λειτουργίας τους, ο Δήμος δύναται να λάβει χρηματοδότηση τεχνικής υποστήριξης. Η τεχνική υποστήριξη καλύπτει το κόστος απασχόλησης ενός ατόμου για το πρώτο έτος λειτουργίας του προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο Τεχνικός Σύμβουλος θα πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία, επιστημονική γνώση και επαγγελματική κατάρτιση για την ομαλή και επιτυχημένη υλοποίηση του προγράμματος της οικιακής κομποστοποίησης και να είναι σε θέση να υποστηρίξει ενεργά τον Δήμο στον σχεδιασμό ενός βιώσιμου και λειτουργικού συστήματος.
Η προμήθεια των κάδων θα γίνει στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης από τον Δήμο Νοτίου Πηλίου, όπως ορίζεται τόσο στο εγκεκριμένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ), όσο και στο επικαιροποιημένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η οικιακή κομποστοποίηση αποτελεί ένα σύστημα διαχείρισης των βιοαποβλήτων στην πηγή, δηλαδή των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων κήπων και πάρκων, απορρίμματα τροφών και μαγειρείων από οικείες και συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων.
Ενδεικτικά τα οφέλη που προκύπτουν για τον Δήμο είναι:
-Η μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων
-Η ευαισθητοποίηση του κοινού σε ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές
-Η αξιοποίηση των αποβλήτων για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού υλικού (κομπόστ).
Η επιτυχία ενός προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης σχετίζεται και με τη φυσιογνωμία της περιοχής όπου πρόκειται να εφαρμοστεί.

Nαυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών
Σε ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών της περιοχής θα προχωρήσει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, σύμφωνα με κατά πλειοψηφία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 90.000 ευρώ, ενώ θα προκηρυχτεί δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών σύμφωνα με τη Μελέτη του Τμήματος Διοίκησης του Δήμου Νοτίου Πηλίου. Η διάρκεια της Ναυαγοσωστικής κάλυψης θα είναι για τέσσερεις μήνες, Ιούνιος – Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος. Η ναυαγοσωστική κάλυψη αφορά στις ακτές Καλών Νερών, Μπούφας, Κορώπης, Καλιφτέρης, Αμποβού και Ποτιστικών, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες λουτρικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 11 του Π.Δ. 31/2018 και επομένως επιβάλλεται η επιτήρησή τους από ναυαγοσώστες.

Για την ασφάλεια των λουομένων ο Δήμος επιβάλλεται να παρέχει ναυαγοσωστική κάλυψη και θα αναθέσει, το προαναφερόμενο ναυαγοσωστικό έργο σε ανάδοχο που θα διαθέτει το προσωπικό, τον εξοπλισμό, και την ανάλογη εμπειρία που είναι απαραίτητα για την καλή εκτέλεσή του.
Αναλυτικά οι υποχρεώσεις της ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Νοτίου Πηλίου αφορούν:
-Στην κάλυψη ενός ναυαγοσωστικού βάθρου στην παραλία Καλών Νερών,
-Την κάλυψη δύο ναυαγοσωστικών βάθρων στην παραλία Μπούφας Κορώπης,
-Την κάλυψη ενός ναυαγοσωστικού βάθρου στην παραλία της Καλιφτέρης,
-Την κάλυψη ενός ναυαγοσωστικού βάθρου στην παραλία του Αμποβού,
-Την κάλυψη ενός ναυαγοσωστικού βάθρου στην παραλία των Ποτιστικών, καθώς και την εποπτεία των ναυαγοσωστών και τη διάθεση μικρού σκάφους με ένα χειριστή και ένα ναυαγοσώστη, όντες σε ετοιμότητα καθημερινά για παροχή άμεσης βοήθειας στις υφιστάμενες λουτρικές εγκαταστάσεις.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το