Ελλάδα

ΟΑΕΔ : Πώς θα εξασφαλίσετε επιδότηση έως και 12.000 ευρώ

Xιλιάδες θέσεις παραμένουν κενές στο νέο ανοιχτό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που εξασφαλίζει επιδότηση έως και 12.000 ευρώ σε 10.000 ανέργους που θέλουν να ξεκινήσουν την δική τους επιχείρηση. Ποια είναι τα 12 βήματα ένταξης. Ποια είναι τα μυστικά του προγράμματος.

Με 12 βήματα «κλειδώνει» η υπαγωγή στο νέο ανοιχτό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, που δίνει μέχρι και 12.000 ευρώ σε άνεργους 18-66 ετών για να αναπτύξουν την δική τους επιχείρηση. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 10.000 ωφελούμενους, εκ των οποίων οι 2.000 θέσεις προορίζονται για ανέργους 18-29 ετών και οι 8.000 θέσεις για ανέργους 30-66 ετών. Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 µήνες και μετά τη λήξη του 12µηνου οι δικαιούχοι δεσµεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους 3 µήνες τουλάχιστον. Το ποσό της επιχορήγησης είναι

  1. έως 12.000€ για ατοµικές επιχειρήσεις και µέλη νοµικών οντοτήτων µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%,
  2. έως 9.000€ ανά ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος και
  3. έως 8.000€ ανά ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος.

Τα ποσά καταβάλλονται σε τρεις δόσεις

Η πρώτη δόση (έως 4.000€ για ατομική επιχείρηση ή έως 3.000€ γα νομικές οντότητες) µετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής. Η δεύτερη δόση (έως 4.000€ ή έως 3.000€) µετά τη λήξη του α΄ εξαµήνου και αφού διενεργηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος. Η τρίτη δόση (4.000€ ή 3.000€ ή 2.000€) µετά τη λήξη του β΄ εξαµήνου Στο πρόγραµµα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και άνεργοι που είχαν προηγούµενη επιχειρηµατική δραστηριότητα, την οποία διέκοψαν έως 31/12/2011. Η διαδικασία υπαγωγής εξελίσσεται σε τρία στάδια:

1ο στάδιο:

1) Εξατοµικευµένη παρέµβαση: Η βεβαίωση εξατομικευμένης παρέμβασης χορηγείται από τον ΟΑΕΔ, μετά από μία mini συνέντευξη με τον εργασιακό σύμβουλο του ΟΑΕΔ της περιοχής σας και είναι υπόθεση λίγων λεπτών.

2) Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και επιχειρηµατικού σχεδίου στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆. Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr). Χειρόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Πριν την υποβολή της αίτησης, πρέπει να έχει προηγηθεί η έναρξη νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην εφορία, η οποία όμως θα πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί από τις 4 Ιουλίου 2019 και μετά (ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να ήταν άνεργος κατά την ηµεροµηνία έναρξης της δραστηριότητας στη ∆ΟΥ). Οι άνεργοι που δεν έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας πριν την αίτηση, προβαίνουν σε έναρξη το αργότερο εντός 2 µηνών από την προέγκριση του επιχειρηµατικού τους σχεδίου και υποβάλλουν στο ΚΠΑ2 συµπληρωµατική αίτηση ένταξης

2ο στάδιο: 

3) Τα προς χρηµατοδότηση επιχειρηµατικά σχέδια αξιολογούνται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα από Τριµελή Επιτροπή Αξιολόγησης µε βάση συγκεκριμένα κριτήρια όπως:

  • πληρότητα υποβαλλόμενης αίτησης (έλεγχος πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων συµµετοχής, π.χ. ιδιότητα ανέργου κατά την ηµεροµηνία έναρξης κλπ). Η µη ορθή συµπλήρωση της αίτησης αποτελεί λόγο αποκλεισµού από το πρόγραµµα.
  • ποιοτικά χαρακτηριστικά επιχειρηματικού σχεδίου (βαθµολογούµενα κριτήρια). Βαθμολογείται με 0-5 η ποιότητα, πληρότητα και ωριµότητα του επιχειρηµατικού σχεδίου σύµφωνα µε κριτήρια όπως : σαφής και ολοκληρωμένη περιγραφή της επιχειρηµατικής ιδέας, συνάφεια σπουδών, κατάρτισης και επαγγελµατικής εµπειρίας του ενδιαφεροµένου µε το αντικείµενο της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, ύπαρξη βεβαιωµένων σχετικών σπουδών σε συνδυασµό µε τουλάχιστον διετή επαγγελµατική εµπειρία, οικονοµοτεχνική επάρκεια του επιχειρηµατικού σχεδίου, παραγωγικές και άλλες διασυνδέσεις µε υφιστάµενες επιχειρήσεις ή συµπράξεις µεταξύ δύο ή περισσότερων ανέργων για τη δηµιουργία κοινής επιχείρησης, συνάφεια της επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε τοµείς όπως αγροδιατροφή, βιοµηχανία τροφίµων, ενέργεια, εφοδιαστική αλυσίδα, πολιτιστικές και δηµιουργικές βιοµηχανίες, περιβάλλον, τουρισµός, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, υλικά – κατασκευές, υγεία-φάρµακα.

4) Προκειµένου να προεγκριθεί από την Επιτροπή το επιχειρηµατικό σχέδιο θα πρέπει να συγκεντρώσει συνολική βαθµολογία τουλάχιστον 8. Προσοχή, κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των επιχειρηµατικών σχεδίων πραγµατοποιούνται διασταυρώσεις δεδοµένων, ώστε να επαληθευθεί η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων.

5) Η συνολική αξιολόγηση αποτελεί τη βάση για τη τελική έγκριση ή απόρριψη της αίτησης του ενδιαφεροµένου για υπαγωγή στο πρόγραµµα.

6) Η Επιτροπή Αξιολόγησης ενηµερώνει τους επαγγελµατίες των οποίων η αίτηση δεν επελέγη µε απαντητικό έγγραφο, κατά του οποίου µπορεί να υποβληθεί ένσταση, εντός 30 ηµερών ενώπιον της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών.

7) Αν περάσει η προθεσµία των 2 µηνών από τη γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκρισης) του επιχειρηµατικού σχεδίου χωρίς οι ενδιαφερόµενοι να προβούν σε έναρξη δραστηριότητας στη ∆ΟΥ, ανακαλείται αυτοδικαίως η προέγκριση.

8) Δεν είναι δυνατή η υποβολή νέας αίτησης-επιχειρηµατικού σχεδίου: α) σε περίπτωση απόρριψης από την Τριµελή Επιτροπή Αξιολόγησης β) σε περίπτωση απόρριψης ενδικοφανούς προσφυγής γ) σε περίπτωση αυτοδίκαιας ανάκλησης προέγκρισης λόγω µη έναρξης δραστηριότητας στην ∆ΟΥ δ) σε περίπτωση διακοπής ή ανάκλησης κατά την διάρκεια του προγράµµατος

3ο στάδιο:

9) Η υπαγωγή στο πρόγραµµα πραγµατοποιείται ύστερα από θετικό επιτόπιο έλεγχο (στον χώρο της επιχείρησης) από υπαλλήλους-ελεγκτές του ΟΑΕ∆. Ο πρώτος επιτόπιος έλεγχος πραγµατοποιείται εντός ενός µήνα από την ηµεροµηνία της προέγκρισης όταν η έναρξη δραστηριότητας προηγείται της ηµεροµηνίας αξιολόγησης. Αν η έναρξη δραστηριότητας πραγµατοποιήθηκε µετά την προέγκριση, ο έλεγχος πραγματοποιείται εντός ενός µήνα από την υποβολή της συµπληρωµατικής αίτησης ένταξης.

10) Οι ελεγκτές ενηµερώνουν τον δικαιούχο για το σύνολο των δικαιολογητικών που πρέπει να βρίσκονται στον χώρο της επιχείρησης. Επιλέξιμες δαπάνες είναι : λειτουργικά έξοδα, αποσβέσεις παγίων, ασφαλιστικές εισφορές, λογαριασµοί – παροχές τρίτων, κ.α.. Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται πριν από την απόφαση υπαγωγής είναι επιλέξιµες εφόσον έχουν καταχωρισθεί στα επίσηµα βιβλία της επιχείρησης και καλύπτουν τις ανάγκες της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

11)Μετά την υποβολή της αίτησης η επιχείρηση του δικαιούχου πρέπει να είναι έτοιµη να ελεγχθεί οποιαδήποτε χρονική στιγµή από ελεγκτές του ΟΑΕ∆. Η έκθεση επιτόπιου ελέγχου αποτελεί τη βάση για την υπαγωγή ή µη του δικαιούχου στο πρόγραµµα και είναι δεσµευτική για την έκδοση σύµφωνης µε αυτήν απόφασης από τον προϊστάµενο της υπηρεσίας (ΚΠΑ2).

12) Σύµφωνα µε το αποτέλεσµα του επιτόπιου ελέγχου, ο Προϊστάµενος του αρµόδιου ΚΠΑ2 εκδίδει την απόφαση υπαγωγής ή απόρριψης στο πρόγραµµα, και ο αρµόδιος χειριστής του «συστήµατος ηλεκτρονικών αιτήσεων» ενηµερώνει ανάλογα το πληροφοριακό σύστηµα. Η σχετική απόφαση αποστέλλεται στην επιχείρηση. Συνηµµένα, η Υπηρεσία µπορεί να διαβιβάσει και τα χρονικά διαστήµατα µέσα στα οποία η επιχείρηση υποχρεούται να προσκοµίσει την αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης (α΄δόση και επιµέρους δόσεις). Ως ηµεροµηνία έναρξης του προγράµµατος ορίζεται η ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής από τον Προϊστάµενο του αρµόδιου ΚΠΑ2.

Πηγή: Έθνος

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το