Τοπικά

Με διαγωνισμό οι υπηρεσίες υποστήριξης, συντήρησης και αντιμετώπισης βλαβών στο σύστημα τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού του υδραγωγείου

Διαγωνισμό προκήρυξε η ΔΕΥΑΜΒ για τις «υπηρεσίες υποστήριξης, συντήρησης και αντιμετώπισης βλαβών του συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού του εσωτερικού και εξωτερικού υδραγωγείου του Δήμου Βόλου» με προϋπολογισμό 162.355 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών είναι στις 10 Οκτωβρίου, στις 3 το μεσημέρι. Το Σύστημα αποτελείται από τους Σταθμούς Συλλογής Πληροφοριών (ΣΣΠ), τους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ) και τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ). Το αντικείμενο της παρούσας Παροχής Υπηρεσίας είναι η υποστήριξη, συντήρηση και αντιμετώπιση βλαβών του Συστήματος Τηλεελέγχου-Τηλεχειρισμού των δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑΜΒ, που αποτελείται από τους Σταθμούς Συλλογής Πληροφοριών, τους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου και τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν, σύμφωνα με τους διεθνείς και ελληνικούς κανονισμούς και υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση Μηχανικών της ΔΕΥΑΜΒ.
Οι βλάβες, που θα παρουσιαστούν στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και τον αυτοματισμό κατά τη λειτουργία θα αναφέρονται άμεσα στην ΔΕΥΑΜΒ, θα αίρονται αμέσως και θα περιγράφονται αναλυτικά στο ημερολόγιο λειτουργίας και συντήρησης. Σε όλες τις ειδικές περιπτώσεις ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, αναφέροντας στην σχετική έκθεση, τις απαιτούμενες ποσότητες υλικών ή υπηρεσιών που απαιτούνται για την αποκατάσταση του προβλήματος. Η ΔΕΥΑΜΒ αφού εξετάσει την έκθεση του Αναδόχου, εγκρίνει την διαδικασία αποκατάστασης της βλάβης και προχωρά στην προμήθεια των υλικών. Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, το ζητούμενο είναι οι βλάβες να περιορίζονται στο ελάχιστο με σωστή επίβλεψη της λειτουργίας και εκτέλεση των εργασιών συντήρησης. Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει τακτικό πρόγραμμα συντήρησης
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγύηση συμμετοχής, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 1% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή 1.623,55€ Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θ’ απευθύνεται στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.) και θα έχει ισχύ πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία του διαγωνισμού. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΥΑΜΒ στο Βόλο, 2ος όροφος, γραφείο 2, οδός Κωνσταντά, αρ. 141, Τ.Κ. 38221, αρμόδιος υπάλληλος κ. Δεληευθυμίου Πηνελόπη, τηλ. 2421075167, FAX επικοινωνίας 2421075183 και στην ιστοσελίδα www.deyamv.gr.

Σημειώνεται ότι προκειμένου οι συμμετέχοντες να λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών της προμήθειας υποχρεούνται να επισκεφθούν τους χώρους εγκατάστασης των συστημάτων και του εξοπλισμού, κατόπιν σχετικού αιτήματος προς την ΔΕΥΑΜΒ. Η επίσκεψη πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την Παρασκευή 06-10-2023 και ύστερα από σχετικό αίτημα που θα πρέπει να υποβληθεί στην υπηρεσία το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 04-10-2023 και θα υποβληθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr). Η ΔΕΥΑΜΒ θα χορηγήσει βεβαίωση για την επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει ο κάθε ενδιαφερόμενος. Την βεβαίωση αυτή πρέπει να την προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στην προσφορά του.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το