Τοπικά

Διαγωνισμός για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού στα ΚΕΠ Δήμου Βόλου

Προκηρύχθηκε από τον Δήμο Βόλου ο ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ με ενδεικτικό προϋπολογισμό 83.886 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια 51 ηλεκτρονικών υπολογιστών για τους χρήστες των εννέα ΚΕΠ του Δήμου Βόλου. Επίσης για κάθε ένα από τα ΚΕΠ θα γίνει προμήθεια ενός εκτυπωτή/πολυμηχανήματος με τις συνολικές δυνατότητες εκτύπωσης, φωτοτυπίας και σάρωσης, δηλαδή συνολικά εννέα μηχανήματα. Θα γίνει επίσης προμήθεια εννέα tablet για την υπογραφή εγγράφων από τους εξυπηρετούμενους πολίτες καθώς και εφαρμογή αξιολόγησης από αυτούς των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΚΕΠ. Τέλος θα γίνει προμήθεια και εννέα tablet για τη χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίστηκε στις 2 Οκτωβρίου και ώρα 15:00.
Επίσης συγκροτήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή συγκροτήθηκε επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια του μηχανογραφικού εξοπλισμού.Στην επιτροπή ορίστηκαν ως τακτικά μέλη τρία άτομα κλάδου ΤΕ Πληροφορικής.

Προηγούμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το