Τοπικά

Λίγες οι σχολάζουσες κληρονομιές στη Μαγνησία

Μετρημένες στα δάχτυλα των δύο χεριών είναι οι λεγόμενες σχολάζουσες κληρονομίες στη Μαγνησία, σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμοδίων υπηρεσιών. Ωστόσο οι κληρονομίες αυτές, που έχουν περιέλθει στο Δημόσιο, είναι σχετικά μικρής αξίας και αφορούν ακίνητα εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου κυρίως.

Σημειώνεται ότι σχολάζουσα κληρονομία είναι αυτή της οποίας ο κληρονόμος είναι άγνωστος ή δεν έχει ακόμα βρεθεί ή δεν είναι βέβαιο ότι την έχει αποδεχθεί (άρθρο 1 παρ. 6 του νόμου 4182/2013).
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από το υπουργείο Οικονομικών, εννιά είναι οι κληρονομίες που έχουν περιέλθει στο ελληνικό Δημόσιο, αριθμός στον οποίο συμφωνούν και τα στοιχεία του Ειρηνοδικείου Βόλου, με βάση τα πιστοποιητικά μη αναγγελίας κληρονομικού δικαιώματος, που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα από το 2014 και εντεύθεν, προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

Οι σχολάζουσες κληρονομίες ήρθαν στην επικαιρότητα, μετά την απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Απ. Βεσυρόπουλου, ότι θα χορηγείται αμοιβή, που θα αντιστοιχεί ακόμη και στο 10% της αξίας της περιουσίας, η οποία δεν εμφανίζει κληρονόμο και δικαιωματικά ανήκει στο Δημόσιο και την οποία θα υποδείξουν πολίτες στη Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών. Η αμοιβή θα καταβάλλεται από τυχόν ρευστά διαθέσιμα, είτε μετά τη ρευστοποίηση της περιουσίας, είτε από πόρους του κοινωφελούς ιδρύματος, είτε από κεφάλαια του κρατικού προϋπολογισμού.
Πρόκειται κυρίως για κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία άγνωστων κληρονόμων, όπως περιπτώσεις των οποίων οι ιδιοκτήτες έχουν πεθάνει, χωρίς να έχουν ορίσει κληρονόμο ή περιπτώσεις όπου μία διαθήκη όριζε ως κληρονόμο το Δημόσιο ή ένα κοινωφελές ίδρυμα, αλλά κάπου στην πορεία «χάθηκε» και μένει στα αζήτητα ή την εκμεταλλεύονται επιτήδειοι, με αποτέλεσμα να μην έχει φθάσει στους κληρονόμους.

Αντίστοιχα κοινωφελής περιουσία είναι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων που διατίθενται με κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά υπέρ του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή για κοινωφελή σκοπό (άρθρο 1 παρ. 1 ν.4182/2013).
Σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία, στοιχεία και πληροφορίες που περιέρχονται σε υπηρεσίες του δημοσίου ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα για την ύπαρξη κληρονομίας χωρίς εμφανή κληρονόμο, διαβιβάζονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση της τελευταίας κατοικίας του κληρονομουμένου, η οποία προβαίνει σε εξακρίβωση των στοιχείων της κληρονομίας, πιθανολογεί την ύπαρξη ή μη κληρονόμων και ενημερώνει για τις ενέργειές της το υπουργείο Οικονομικών. Ιδιαίτερη υποχρέωση ενημέρωσης έχει η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) του κληρονομουμένου, εφόσον παρέλθει εξάμηνο από τον θάνατό του, χωρίς να εμφανιστούν οι κληρονόμοι του, προκειμένου να διοριστεί κηδεμόνας ή να βεβαιωθεί το κληρονομικό δικαίωμα του Δημοσίου.

Εφόσον προκύπτει ανάγκη ορισμού κηδεμόνα και αρμοδιότητα του υπουργού Οικονομικών, ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται στο υπουργείο αυτό. Αν από τα στοιχεία πιθανολογείται ότι δεν υπάρχει κληρονόμος, πλην του Δημοσίου, ο διορισμός κηδεμόνα παραλείπεται και υποβάλλεται αίτηση στο δικαστήριο της κληρονομίας για τη βεβαίωση του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου.
Η αρμόδια αρχή διορίζει κηδεμόνα για την προσωρινή διοίκηση της κληρονομίας και την εξακρίβωση του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου, όταν ο κληρονόμος είναι άγνωστος ή δεν είναι βέβαιο ότι αποδέχθηκε την κληρονομία. Για τον διορισμό κηδεμόνα ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση η γραμματεία του δικαστηρίου της κληρονομίας. Ο επικαλούμενος κληρονομικό δικαίωμα μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε τη βεβαίωση του κληρονομικού του δικαιώματος, με αίτησή του προς το δικαστήριο της κληρονομίας.

Αν δεν υπάρχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα ενεργειών του κηδεμόνα και του τυχόν αντικαταστάτη του μετά την παρέλευση διετίας από του αρχικού διορισμού, ούτε σχετική εκκρεμοδικία και πιθανολογείται με γνώμη του Συμβουλίου ότι δεν υπάρχει άλλος κληρονόμος εκτός από το Δημόσιο, το έργο του θεωρείται ως περαιωθέν και ζητείται η αναγνώριση του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου κατά το άρθρο 1868 του Αστικού Κώδικα. Πριν την υποβολή της αίτησης δημοσιεύεται πρόσκληση της αρμόδιας αρχής προς όσους τυχόν αξιώνουν κληρονομικό δικαίωμα, προκειμένου να αναγγείλουν το δικαίωμά τους σε προθεσμία τριών μηνών. Η πρόσκληση δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αρμόδιας αρχής επί ένα τουλάχιστον μήνα και η προθεσμία αναγγελίας αρχίζει από την ολοκλήρωση των δημοσιεύσεων.
Με την αναγνώριση του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου, θεωρείται ότι η κληρονομία επάγεται σ’ αυτό χωρίς όρο.

Οι σχολάζουσες κληρονομιές είναι 2.017 με εκτιμώμενη αξία 28.075.060 ευρώ.
Οι κληρονομιές που δεν έχουν εκκαθαριστεί ανέρχονται σε 10.348
Ο αριθμός των Ιδρυμάτων και Κληροδοτημάτων ανέρχονται σε 3.691.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το