Τοπικά

Έκπτωτος ο εργολάβος που μεταφέρει στερεά απόβλητα από το παλαιό Τρίκερι

Σε διαδικασία έκπτωσης του εργολάβου, ο οποίος είχε αναλάβει, τις εργασίες μεταφοράς στερεών αποβλήτων από τη νησίδα παλαιό Τρίκερι με πλωτό μέσο, θα προχωρήσει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου.
Σχετική γνωμοδότηση συνέταξε νομικός σύμβουλος, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρονται:
«Με την παρούσα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νοτίου Πηλίου, μου ανατέθηκε να γνωμοδοτήσω περί της έκπτωσης η μη του εργολάβου, ο οποίος είχε αναλάβει, τις εργασίες μεταφοράς στερεών αποβλήτων από τη νησίδα παλαιό Τρίκερι με πλωτό μέσο. Εξετάζοντάς το, με αριθμό πρωτοκόλλου 10040/2431/05.08.2019 ιδιωτικό συμφωνητικό που έχει συναφθεί μεταξύ του Δήμου Νοτίου Πηλίου και του εργολάβου κ. Ανέστη Τρίμη, το ειδικό ημερολόγιο του πλωτού μέσου του κ. Ανέστη Τρίμη, από το οποίο προκύπτει ότι, σταματάει τα δρομολόγια του, στις 7 Φεβρουαρίου 2020, αφού απαγορεύτηκε ο απόπλους του, λόγω μη υποβολής ΑΠΔΝ σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ. 20733/19.07.2019 έγγραφο του ΝΑΤ (το ημερολόγιο είναι θεωρημένο, από το αρμόδιο Λιμενικό Τμήμα).

Από τα ανωτέρω προκύπτει λοιπόν, ότι η σύμβαση εργασιών, με αριθμό πρωτοκόλλου 10040/2431/05.08.2019 σταμάτησε και δεν συνεχίζει η ομαλή της εκπλήρωση.
Σύμφωνα, με το άρθρο 160 του νόμου 4412/2016, ΦΕΚ Α 147/08.08.2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, οδηγίες 2014/24 ΕΕ και 2014/25 ΕΕ», έκπτωση αναδόχου πραγματοποιείται όταν:
«Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τον νόμο, κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία».

Στην περίπτωση μας, όπως προκύπτει από το επίσημο και θεωρημένο ημερολόγιο του πλωτού σκάφους, οι εργασίες αποκομιδής, σταμάτησαν στις 7 Φεβρουαρίου 2020, αφού, με ειδική εντολή του Λιμενικού Σώματος, απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους. Ως εκ τούτου η συμβατική του υποχρέωση διακόπηκε.
Γνωμοδοτώ, ότι θα πρέπει να ακολουθηθεί, η νόμιμη διαδικασία έκπτωσης του εργολάβου, της προαναφερόμενης σύμβασης εργασιών. Τονίζω, ότι η επιβλέπουσα υπηρεσία, θα πρέπει, να ακολουθήσει όλες τις νόμιμες ενέργειες που προβλέπει ο νόμος και συγκεκριμένα το άρθρο 160 του Νόμου 4412/2016, ώστε να ολοκληρωθεί η έκπτωση του εργολάβου εργασιών».
Να αναφερθεί ότι η σύνταξη της γνωμοδότησης εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νοτίου Πηλίου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το