Τοπικά

Δράσεις μείωσης κατανάλωσης ενέργειας στο Δήμο Αλμυρού “Θ”

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ

Σε επενδύσεις στα δημόσια κτίρια και σε αλλαγές σε όλες τις ενεργοβόρες δράσεις που επιβαρύνουν τα δημοτικά τέλη, θα προχωρήσει ο Δήμος Αλμυρού.

Ο Δήμος ανέλαβε να συντάξει και να υποβάλλει ένα Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια, στο οποίο περιγράφονται οι βασικές δράσεις που σχεδιάζουν να αναλάβουν, σε τοπικό επίπεδο.

Ο Δήμος Αλμυρού έχει αναλάβει τη δέσμευση αυτή, μετά την υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων και καλείται να συνεργαστεί με όλους τους εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς και να συμμετάσχει ενεργά στην υλοποίηση ενός Τοπικού Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας για το Δήμο Αλμυρού.

Οι δράσεις που μπορούν να αναπτυχθούν στο Δήμο Αλμυρού, εστιάζονται κυρίως στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, που προέρχεται από συμβατικές πηγές, η ενδυνάμωση της γνώσης, ενημέρωσης και παροχής κινήτρων για εγκατάσταση ΑΠΕ, καθώς και η υιοθέτηση νέων ενεργειακών συμπεριφορών και η χρήση εναλλακτικών μορφών μετακίνησης. Κρίνεται απαραίτητη η ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων κτιρίων και η εγκατάσταση νέων τεχνολογιών που εκμηδενίζουν τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου σε όλη τη φάση του κύκλου ζωής των χρησιμοποιούμενων υλικών.

Στον κτιριακό τομέα προβλέπονται παρεμβάσεις μείωσης των ενεργειακών απαιτήσεων στα σχολικά κτίρια του Δήμου και στα υπόλοιπα δημοτικά κτίρια (Δημαρχείο, Τεχνική Υπηρεσία κ.λπ.). Σύντομα τα σχολεία και τα λοιπά δημοτικά κτίρια της πόλης του Αλμυρού θα συνδεθούν με το δίκτυο του φυσικού αερίου, γεγονός που θα μειώσει ουσιαστικά τα ποσά του διοξειδίου του άνθρακα που προέρχονται από την καύση του πετρελαίου.

Η λειτουργία των αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης φαίνεται να είναι η πιο ενεργοβόρα δραστηριότητα του Δήμου. Για το λόγο αυτό, πρόκειται να αντικατασταθεί σταδιακά ο μηχανολογικός τους εξοπλισμός.

Στον τομέα των μεταφορών, ο στόλος των δημοτικών οχημάτων, αποτελείται από παλαιάς τεχνολογίας οχήματα, γεγονός που επιβαρύνει ιδιαίτερα τα ποσά των καταναλώσεων σε καύσιμο. Αν ληφθεί υπόψη η δυσχερής οικονομική κατάσταση που επικρατεί στο σύνολο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η μόνη παρέμβαση που πρόκειται να υλοποιήσει ο Δήμος, με ιδίους πόρους, είναι η εγκατάσταση συστημάτων GPS, η οποία, σύμφωνα με τις αξιολογήσεις που έχουν γίνει, μπορεί να επιφέρει μείωση στην κατανάλωση των καυσίμων περίπου 7%.

Ο δημοτικός φωτισμός αποτελεί μιας από τις κυριότερες πηγές κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στο σύνολο του Δήμου. Άμεσος στόχος είναι η αντικατάσταση των συμβατικών και των λαμπτήρων οικονομίας με λαμπτήρες led, η τοποθέτηση και η λειτουργία των οποίων πρόκειται να εξασφαλίσει μείωση κοντά στο 50% της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Εκτός των περιγραφέντων δράσεων, ο Δήμος Αλμυρού πρόκειται να προχωρήσει σε εφαρμογή κάποιων δράσεων, που ενώ δεν μπορούν να επιφέρουν άμεσα αριθμητικές μειώσεις στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, εντούτοις, μπορούν ουσιαστικά να συμβάλουν στο μετριασμό του φαινομένου.

Πρόκειται κυρίως για δράσεις ενημέρωσης των πολιτών στη συμπεριφορά τους ως καταναλωτές ενέργειας και οι οποίες περιλαμβάνουν διοργάνωση ημερίδων, διαμοιρασμό έντυπου ενημερωτικού υλικού, επίσκεψη σε σχολεία και συμμετοχή των μαθητών σε διαδραστικά παιχνίδια ώστε να μεταφέρουν τη γνώση στο σπίτι τους μέσω βιωματικών εμπειριών.

Το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης, το οποίο συνέταξε ο Δήμος και το οποίο θα τεθεί υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Αλμυρού κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου 2015, και το οποίο στη συνέχεια θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού, αποτελείται από έξι κεφάλαια δράσεων. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή, ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής του Δήμου και παράθεση των πιο πρόσφατων διαθέσιμων στοιχείων ώστε να παρέχεται μια ολοκληρωμένη εικόνα στον αναγνώστη, που δεν γνωρίζει την υπό μελέτη περιοχή.

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η απογραφή εκπομπών αναφοράς, όπου παρουσιάζονται αναλυτικά οι διάφοροι τομείς και τα ποσά ενέργειας που καταναλώνουν. Επίσης γίνεται εκτίμηση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και ο υπολογισμός της τοπικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από εγκατεστημένες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η συνολική στρατηγική του σχεδίου, ο σκοπός και οι στόχοι του, ο σχεδιασμός των δράσεων έως και το 2020.

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται ο συγκεντρωτικός υπολογισμός της αναμενόμενης εξοικονόμησης ενέργειας και του δεσμευτικού ποσοστού της μείωσης του διοξειδίου του άνθρακα.

Στο έκτο κεφάλαιο περιγράφονται συνοπτικά τα δυνατά σημεία του σχεδίου, προσεγγίζονται τα αδύνατα σημεία, επισημαίνονται οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται μέσα από την εφαρμογή του σχεδίου και προβλέπονται οι ενδεχόμενες απειλές κατά την εφαρμογή του.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το