Τοπικά

Δεκτή η αγωγή εταιρείας κατά Δήμου Αλμυρού

Συνολικό ποσό 10.500 ευρώ με τον νόμιμο τόκο θα καταβάλει ο Δήμος Αλμυρού στην εταιρεία «ΔΟΜΥ Α.Ε.» μετά την απόφαση του Ειρηνοδικείου Αλμυρού, με την οποία έκανε δεκτή την αγωγή που είχε καταθέσει για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επί λογιστικών και φοροτεχνικών θεμάτων σε συνδυασμό με κάθε είδους μηχανογραφικές εφαρμογές και εφαρμογές λογισμικού για τον σκοπό αυτό. Να αναφερθεί ότι το δικαστήριο επέβαλε και δικαστικά έξοδα 200 ευρώ στον Δήμο Αλμυρού, ενώ σχετική ομόφωνη απόφαση για την καταβολή της οφειλής έλαβε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμυρού.
Επί του θέματος ο δήμαρχος Αλμυρού και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Βαγγ. Χατζηκυριάκος ζήτησε τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρονται:
«Κοινοποιήθηκε στον Δήμο η αριθ. 33/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αλμυρού (τακτική διαδικασία), έπειτα από αγωγή της ΔΟΜΥ Α.Ε. κατά του Δήμου, η οποία υποχρεώνει τον Δήμο σε καταβολή ποσού 10.500 ευρώ, με τον νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής (20-6-2017), καθώς και ποσό 200 ευρώ ως δικαστική δαπάνη.
Να αναφερθεί ότι η απόφαση του Ειρηνοδικείου Αλμυρού κηρύχθηκε ως προσωρινά εκτελεστή, για το ποσό των 5.000 ευρώ.
Ο Δήμος Αλμυρού δια της αριθ. 155/2017 απόφαση της Οικονομικής του Επιτροπής, είχε αναγνωρίσει στην ουσία την παροχή των υπηρεσιών από την αντίδικο. Επομένως δεν υφίσταται (ουσιαστικά) ερώτημα περί άσκησης ενδίκου μέσου, αλλά μόνο απόφαση που θα εγκρίνει εκτέλεση της δικαστικής απόφασης και την πληρωμή των τασσόμενων από αυτή».

Έργα πυροπροστασίας
Ομόφωνη απόφαση για την κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης «Έργα Πυροπροστασίας Δήμου Αλμυρού 2020», με συνολικό προϋπολογισμό 126.000 ευρώ έλαβε η Οικονομική Επιτροπή.
Η έγκριση κατασκευής του έργου, έχει ήδη γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος 2020 του Δήμου Αλμυρού.
Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και
Πολεοδομίας του δήμου.
Το έργο αναφέρεται σε παρεμβάσεις για τη βελτίωση και αποκατάσταση της βατότητας της αγροτικής και δασικής οδοποιίας του Δήμου Αλμυρού.
Θα γίνουν εργασίες εκσκαφής-εξυγίανσης ακατάλληλων εδαφών, διαμόρφωσης βατότητας βραχωδών και χωμάτινων οδών, κατασκευής επιχωμάτων και μικρών τεχνικών έργων, εργασίες οδοστρωσίας καθώς και σκυροδέτηση ορεινών και πεδινών οδών σε επιλεγμένες θέσεις κατά την κρίση της επίβλεψης. Οι βασικές εργασίες που θα γίνουν αφορούν αποκαταστάσεις, διαμορφώσεις και σκυροδετήσεις δασικών και αγροτικών οδών, για τη βελτίωση της βατότητά τους και σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης.
Σύμφωνα με έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, θα γίνει οπωσδήποτε συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου της Τ.Κ.. Φυλάκης, της ΤΚ. Ανάβρας, του οικισμού Ζαρκαδοχωρίου, του οικισμού Γαύριανης, στη θέση «Γιουρτιά Σκοπιά» Ανθοτόπου, στη θέση «Φούρνια».
Η επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου θα γίνει με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου.

Διαγωνισμός για εξοπλισμό πρόσβασης ΑμεΑ σε παραλίες
Άγονος κηρύχτηκε ο διαγωνισμός του Δήμου Αλμυρού για την προμήθεια υποδομών πρόσβασης των ΑμεΑ στις παραλίες της περιοχής, καθώς απορρίφθηκαν οι δυο προσφορές που κατατέθηκαν, η πρώτη λόγω έλλειψης δικαιολογητικών και η δεύτερη για εκπρόθεσμη κατάθεσή τους. Αποφασίστηκε η επανάληψη του διαγωνισμού χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης την Τρίτη 8 Αυγούστου, ενώ το συνολικό ποσό για την προμήθεια του εξοπλισμού ανέρχεται σε 58.862,80 ευρώ.
Να αναφερθεί ότι η προμήθεια αφορά στη διάταξη αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα και παρελκόμενα υλικά – πακέτο τηλεμετρίας – κινητό διάδρομο, φορητό χώρο υγιεινής, λυόμενα αποδυτήρια και χώρους σκίασης – σήμανση.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το