Τοπικά

Αποκατάσταση οδικού δικτύου στις παλιές γραμμές από τον ΟΛΒ για ασφαλή πρόσβαση στον προβλήτα Νο1

Εργασίες αποκατάστασης για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων από και προς τον προβλήτα Νο1, στο σημείο που το εσωτερικό δίκτυο συναντά τις παλαιές σιδηροδρομικές γραμμές, θα πραγματοποιήσει ο Οργανισμός Λιμένα Βόλου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 19.649,89 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ενώ θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του ΟΛΒ.

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση πρόκειται να υλοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:
– Χάραξη της επιφάνειας του έργου διαστάσεων 33×10=330m.
– Εκσκαφή βάθους 30εκ μεταξύ των σιδηροδρομικών γραμμών και απομάκρυνση των προϊόντων της καθαίρεσης.
– Επίχωση με αμμοχάλικο πάχους 25εκ και συμπύκνωση της στρώσης.
– Προμήθεια και τοποθέτηση σχάρας οπλισμού Φ8/15 και στις δύο διευθύνσεις άνω και κάτω.
– Σκυροδέτηση με σκυρόδεμα C30/37, σε πάχος 20εκ προκειμένου να καλυφθεί η κάθε σιδηροδρομική γραμμή με σκυρόδεμα 15εκ σε πάχος.
– Κατασκευή αρμού διαστολής από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 2εκ σε βάθος 7εκ.
– Σφράγιση αρμού με ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη εφαρμοζόμενη εν θερμώ.
Σε όλη την πορεία εκτέλεσης των εργασιών ο ανάδοχος οφείλει σε συνεννόηση με τη Λιμενική Αστυνομία, για την τοποθέτηση της κατάλληλης σήμανσης ασφαλείας και προσωρινών μέτρων τροχαίας για την ασφαλή και απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου και τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις και κοινοπραξίες αυτών εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα οδοποιίας. Χρόνος ολοκλήρωσης του έργου είναι 30 ημέρες, ενώ οι προσφορές θα περιέλθουν στον Ο.Λ.Β. μέχρι την Τρίτη 27/10/2020 και ώρα 12:00.

Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδατος
Στο μεταξύ, την αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού ύδατος παροχής κτιρίων κεντρικού προβλήτα, αποφάσισε το Δ.Σ. του ΟΛΒ, με το έργο να έχει προϋπολογισμό 10.000 ευρώ. Ο αγωγός έχει μήκος 315 μέτρα και οι εργασίες που θα γίνουν, είναι:
– Ασφαλτοκοπή σε όλο το μήκος της όδευσης όπως αποτυπώνεται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα και στις δυο πλευρές του σκάμματος.
– Αποξήλωση ασφαλτικού, φόρτωση και απομάκρυνση των προϊόντων της καθαίρεσης.
– Καθαίρεση σκυροδέματος, φόρτωση και απομάκρυνση των προϊόντων της καθαίρεσης.
– Εκσκαφή αύλακα διαστάσεων 30εκ(πλάτος)x45εκ.(βάθος) σε μήκος 315μ.
– Επίχωση του σκάμματος με άμμο σπαστήρος σε δύο στρώσεις πάχους 10εκ έκαστη πριν και μετά την τοποθέτηση του αγωγού ύδατος.
– Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση αγωγού ύδατος PE DN 75 16atm μετά των απαραίτητων ηλεκτρομουφών και ειδικών τεμαχίων σύνδεσης με τις υφιστάμενες παροχές των κτιρίων και του κεντρικού υδρομετρητή της ΟΛΒ ΑΕ.
– Κατασκευή φρεατίων με κάλυμμα βαρέως τύπου D400 στις θέσεις αλλαγής κατεύθυνσης του αγωγού.
– Σκυροδέτηση πάχους 20εκ της τελικής επιφάνειας του σκάμματος για την αποκατάσταση της όδευσης.
– Το υφιστάμενο δίκτυο παροχής ύδατος θα παραμείνει ως εφεδρικό δίκτυο προκειμένου σε μελλοντική ανάγκη να δύναται να χρησιμοποιηθεί.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το