Ελλάδα

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε προσφυγή Βαρουφάκη για πρόσβαση σε έγγραφα της ΕΚΤ

Απέρριψε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το αίτημα του Γιάνη Βαρουφάκη για πρόσβαση σε έγγραφα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο της ΕΕ έκρινε ότι στο πλαίσιο της εξαίρεσης σχετικά με την προστασία των εγγράφων για εσωτερική χρήση δεν απαιτείται το ΓΔΕΕ να ελέγξει αν η ΕΚΤ είχε παράσχει εξηγήσεις ως προς τον κίνδυνο σοβαρής παράβασης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, που μπορούσε να συνεπάγεται η πρόσβαση στο επίμαχο έγγραφο.

«Η άρνηση πρόσβασης της ΕΚΤ σε έγγραφο βάσει της εν λόγω διάταξης προϋποθέτει να αποδεικνύεται, αφενός, ότι το έγγραφο προορίζεται ιδίως για εσωτερική χρήση στο πλαίσιο συσκέψεων και προκαταρκτικών διαβουλεύσεων εντός της ΕΚΤ και, αφετέρου, ότι δεν υφίσταται υπέρτερο δημόσιο συμφέρον που να δικαιολογεί τη γνωστοποίησή του. Ως εκ τούτου, το ΓΔΕΕ δεν παραβίασε την υποχρέωση αιτιολόγησης των πράξεων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης», κρίνει το ΔΕΕ.

Επιπλέον ως προς τις εξαιρέσεις που αιτιολογούν την άρνηση πρόσβασης στο επίμαχο έγγραφο, το ΔΕΕ επιβεβαιώνει την κρίση του ΓΔΕΕ κατά την οποία “η εξαίρεση σχετικά με την προστασία της παροχής νομικών συμβουλών δεν αποτελεί lex specialis σε σχέση με την εξαίρεση σχετικά με την προστασία των εγγράφων για εσωτερική χρήση. Η ΕΚΤ μπορεί να λαμβάνει υπόψη πλείονες λόγους άρνησης στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 4 της απόφασης 2004/258.” Το ΔΕΕ υπογραμμίζει ότι “το ΓΔΕΕ δεν υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο, κρίνοντας ότι η ΕΚΤ ορθώς θεώρησε ότι το επίμαχο έγγραφο αποτελούσε έγγραφο που προοριζόταν για εσωτερική χρήση”.

«Η εν λόγω διάταξη που προβλέπει την εξαίρεση σχετικά με την προστασία των εγγράφων για εσωτερική χρήση δεν επιφυλάσσει την προστασία αποκλειστικώς στα έγγραφα που συνδέονται με συγκεκριμένη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Πράγματι, προϋποθέτει απλώς ότι ένα έγγραφο χρησιμοποιείται «στο πλαίσιο συσκέψεων και προκαταρκτικών διαβουλεύσεων εντός της ΕΚΤ» και έχει ως αποτέλεσμα να καταλαμβάνει, κατά ευρύ τρόπο, τα έγγραφα που συνδέονται με εσωτερικές διαδικασίες της ΕΚΤ», έκρινε το ΔΕΕ.

«Επίσης, ενώ ο κανονισμός 1049/2001, για την πρόσβαση στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, εξαρτά την άρνηση παροχής πρόσβασης σε έγγραφο από το γεγονός ότι αυτό «σχετίζεται με θέμα επί του οποίου το [θεσμικό όργανο] δεν έχει αποφασίσει», η ΕΚΤ θέλησε να προστατεύει τα έγγραφά της ακόμη και σε περίπτωση κατά την οποία έχει περατωθεί η διαδικασία λήψης απόφασης, δεδομένου ότι η πρόσβαση στο έγγραφο δεν επιτρέπεται «ακόμη και κατόπιν» της λήψης της απόφασης», κρίνει το ΔΕΕ.

Συνεπώς, το ΔΕΕ απορρίπτει συνολικά την αίτηση αναίρεσης των De Masi και Βαρουφάκη και επιβεβαιώνει την απόφαση της ΕΚΤ με την οποία τους αρνήθηκε την πρόσβαση στο επίμαχο έγγραφο. Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση 2004/258 της ΕΚΤ σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα της ΕΚΤ, αποσκοπεί να εξασφαλίσει ευρύτερη πρόσβαση στα έγγραφα της ΕΚΤ, ενώ συγχρόνως θα πρέπει να προστατεύεται η ανεξαρτησία της και των εθνικών κεντρικών τραπεζών, καθώς και η εμπιστευτικότητα ορισμένων ζητημάτων. Το δικαίωμα αυτό υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς για λόγους δημοσίου ή ιδιωτικού συμφέροντος όπως στην περίπτωση που ένα έγγραφο προορίζεται για εσωτερική χρήση, στο πλαίσιο συσκέψεων και προκαταρκτικών διαβουλεύσεων εντός της ΕΚΤ και της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών, των εθνικών αρμόδιων αρχών ή των εθνικών εντεταλμένων αρχών, ή αποτυπώνει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ της ΕΚΤ και λοιπών συναφών αρχών και φορέων.

Πηγή: Έθνος

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το