Τοπικά

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν εργοδότες και εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα για τα μέτρα πρoστασίας από τον κορωνοϊό

Με έγγραφό της προς τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, τον Εμπορικό Σύλλογο Βόλου, το Επιμελητήριο Μαγνησίας και τις δυο Ομοσπονδίες επαγγελματοβιοτεχνών της περιοχής, η Επιθεώρηση Εργασίας ενημερώνει τους εργοδότες για τα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό, καθώς και την ορθή πρακτική διαχείρισης ύποπτου κρούσματος.

Όπως επισημαίνεται, η πανδημία της νόσου του κορωνοϊού (COVID-19) παραμένει σε εξέλιξη. H υπηρεσία, λόγω της αύξησης των κρουσμάτων της νόσου COVID-19 σε όλη την επικράτεια, υπενθυμίζει τα ενδεικνυόμενα μέτρα και τις πρακτικές ελέγχου της διασποράς στους χώρους εργασίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία της υγείας των εργαζομένων και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, αλλά και η απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων της περιοχής αρμοδιότητάς μας.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, ο εργοδότης, σε συνεργασία με τον τεχνικό ασφαλείας και τον ιατρό εργασίας (όπου προβλέπεται απασχόλησή του), οφείλει να διασφαλίζει την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας. Στα πλαίσια αυτά, εκτιμά τους κινδύνους, σχεδιάζει και υλοποιεί τα ανάλογα μέτρα πρόληψης και επιβλέπει την εφαρμογή τους. Το ίδιο ισχύει και για τον κίνδυνο διασποράς COVID εντός των χώρων εργασίας, για τον οποίο οφείλει να υπάρχει επιμέρους εκτίμηση κινδύνων με τα ανάλογα ειδικά μέτρα. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ελληνικού Ινστιτούτου για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, κρίνεται ως βασική η υποχρέωση του εργοδότη για επικαιροποίηση της Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου ως προς την αξιολόγηση του κινδύνου και τα μέτρα πρόληψης και προστασίας έναντι του κορωνοϊού, ενημέρωση των εργαζομένων για την κίνδυνο λοίμωξης από τον κορωνοϊό και τα μέτρα πρόληψης και προστασίας, βάσει και των οδηγιών του ΕΟΔΥ, διαβούλευση με τους εργαζόμενους και ενθάρρυνση για υποβολή σχετικών προτάσεων, λήψη μέτρων περιβαλλοντικής και ατομικής υγιεινής, όπως τακτικός αερισμός των χώρων εργασίας, συντήρηση των συστημάτων εξαερισμού – κλιματισμού και καθαρισμός επιφανειών, συσκευών κ.λπ.,  και χορήγηση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) με επίβλεψη της ορθής χρήσης τους. Σε καμία περίπτωση, τα μέσα ατομικής προστασίας, όπως γάντια, μάσκες (υποχρεωτική η χρήση σε εσωτερικούς χώρους, αλλά και σε εξωτερικούς όταν δεν είναι δυνατή η τήρηση ασφαλών αποστάσεων) δεν επιβαρύνει οικονομικά τους εργαζόμενους.

Τα ειδικά μέτρα πρόληψης, εκτίθενται πιο αναλυτικά στην εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας 17312/Δ9.506/04.05.2020 (ΑΔΑ:92Ν546ΜΤΛΚ-09Ξ).

Αναφορικά με την ορθή πρακτική διαχείρισης ύποπτου κρούσματος επισημαίνονται τα παρακάτω:

Περίπτωση Α: ο εργαζόμενος εκδηλώνει συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού (βήχα, πυρετό, πονόλαιμο, ρινική καταρροή, δύσπνοια) κατά τη διάρκεια εργασίας του.

Αν τα συμπτώματα αυτά είναι ελαφρά, απομονώνεται σε χώρο όπου δεν θα έρχεται σε επαφή με άλλα άτομα (ο οποίος θα πρέπει εκ των προτέρων να έχει προβλεφθεί), ενημερώνονται ο ιατρός εργασίας (όπου υπάρχει) και ο προϊστάμενος όταν δεν υπάρχει ιατρός εργασίας και ειδοποιείται άμεσα ο ΕΟΔΥ ώστε να παράσχει τις απαραίτητες οδηγίες, οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται πιστά. Ο εργαζόμενος αναχωρεί για την οικία του με ιδιωτικό μέσο. Ο χώρος όπου παρέμεινε ο εργαζόμενος πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται, μετά την αποχώρησή του από εξειδικευμένο προσωπικό καθαριότητας, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ όπως αναγράφονται στην ιστοσελίδα του (www.eody.gov.gr, ενότητα: «Οδηγίες για τον περιβαλλοντικό καθαρισμό μη υγειονομικών μονάδων που έχουν εκτεθεί στον ιό SARS-CoV-2»).

Αν τα συμπτώματα είναι βαριά (υψηλός πυρετός, δύσπνοια, κλπ.), καλείται το Ε.Κ.Α.Β. για μεταφορά στην πλησιέστερη υγειονομική μονάδα, ενημερώνονται ο ιατρός εργασίας και ο ΕΟΔΥ για οδηγίες, οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται πιστά, και ακολουθεί  απολύμανση όλων των επιφανειών και χώρων που κινήθηκε ο εργαζόμενος και καλός αερισμός των χώρων αυτών. Η απολύμανση γίνεται με χρήση 0,5% υποχλωριώδους νατρίου δηλ. αραίωση 1:10 αν χρησιμοποιείται οικιακή χλωρίνη αρχικής συγκέντρωσης 5%, μετά από τον καθαρισμό με ουδέτερο απορρυπαντικό. Για επιφάνειες που είναι πιθανόν να καταστραφούν από τη χρήση υποχλωριώδους νατρίου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αιθανόλη συγκέντρωσης 70% κατόπιν καθαρισμού με ουδέτερο απορρυπαντικό.

Περίπτωση Β: ο εργαζόμενος εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού εκτός του χώρου εργασίας του: ενημερώνει έγκαιρα τον εργοδότη του και ενημερώνει τον ΕΟΔΥ για οδηγίες, τις οποίες τηρεί κατά γράμμα. Ο χώρος εργασίας και οι λοιποί χώροι απολυμαίνονται κατά τα ανωτέρω. Αν ο μοριακός έλεγχος αποβεί αρνητικός, ο εργαζόμενος μπορεί να επιστρέψει στην εργασία μία ημέρα μετά την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς αντιπυρετικά), τηρώντας πάντα τους κανόνες ορθής ατομικής και αναπνευστικής υγιεινής και ασφαλών αποστάσεων.

Αν ο μοριακός έλεγχος αποβεί θετικός (επιβεβαιωμένο κρούσμα), επισημαίνουμε τα εξής: κατά κανόνα το εργαστήριο που εκτέλεσε τον έλεγχο ενημερώνει άμεσα τον ΕΟΔΥ για περαιτέρω ενέργειες (καταγραφή- παρακολούθηση-οδηγίες κρούσματος, απομόνωση ή νοσηλεία του κρούσματος και ιχνηλάτηση απομόνωση των άμεσων επαφών του). Για πρακτικούς και ηθικούς λόγους, πρέπει άμεσα ο εργαζόμενος αυτός να ενημερώσει τον εργοδότη του και τον ιατρό εργασίας, ώστε το συντομότερο δυνατό να απομακρυνθούν από το χώρο εργασίας οι άμεσες επαφές του και να υλοποιηθεί εξυγίανση των χώρων των επιφανειών και των αντικειμένων. Θυμίζουμε ότι άμεσες επαφές θεωρούνται οι συνάδελφοι και τρίτοι που βρέθηκαν για πάνω από 15 λεπτά με τον εργαζόμενο, σε απόσταση μικρότερη του 1, 5 μέτρου (χωρίς χρήση μάσκας και από τους δύο) έως και 48 ώρες πριν την έναρξη των συμπτωμάτων του. Η απολύμανση στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να εκτελεστεί από εξειδικευμένο  προσωπικό, που θα διαθέτει όλα τα απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας και θα τηρεί σχολαστικά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και κανόνες υγιεινής και ασφάλειας κατά την εργασία.

Η επιλογή μεθόδου της εφαρμογής (ψεκασμός, εκνέφωση κ.λ.π.) και αντιστοίχως η χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού πρέπει πάντα να στοχεύει στην αποτελεσματική και με ασφαλή τρόπο καταπολέμηση του ιϊκού φορτίου των μολυσμένων χώρων, επιφανειών και σημείων, χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης καθώς και φθορών και καταστροφής άλλων υλικών και αντικειμένων. Μετά την εξυγίανση, ο χώρος εργασίας, μπορεί και πάλι να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το