Τοπικά

Θέσεις καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 24 Ιουλίου

Στην προκήρυξη πλήρωσης θέσεων καθηγητών, προχώρησε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ως ακολούθως:
Σχολή γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Οδός Φυτόκου, Ν. Ιωνία Μαγνησίας 38446, πληροφορίες: κ. Αθηνά Τόλια-Μαριόλη, τηλ. 2421093155, FAX: 2421093144.
Μια θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Λαχανοκομία» (Αρ. Προκ. 4369/19/ΓΠ/25.02.2019, ΦΕΚ 831/22-05-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: 6Τ8Ω469Β7Ξ-Ψ3Ζ, κωδικός ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP11665.
Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Κτηνιατρικής, Τρικάλων 224, 43100 Καρδίτσα, πληροφορίες κ. Μπουντόλου Μαρίνα, τηλ. 2441066040, FAX: 2441066041.
Μια θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία των Ζώων» (Αρ. Προκ. 5389/19/ΓΠ/05-03-2019, ΦΕΚ 800/17-05-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: Ω34Ρ469Β7Ξ-ΙΗ1.
Μια θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία των Ζώων» (Αρ. Προκ. 5398/19/ΓΠ/05-03-2019, ΦΕΚ 831/22-05-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: Ω0ΒΓ469Β7Ξ-ΒΛΙ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»:APP11667.
Μια θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία Πτηνών» (Αρ. Προκ. 5371/19/ΓΠ/05-03-2019, ΦΕΚ 831/22-05-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ:6Η9Θ469Β7Ξ-83Π.
Τμήμα Ιατρικής, Βιόπολις, 41500 Λάρισα, πληροφορίες: κ. Αρετή Κοντογιάννη, τηλ. 2410685703, FAX: 241068554.
Τομέας βασικών Επιστημών μια θέση καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Κυτταρική Φυσιολογία» (Αρ. Προκ. 6604/19/ΓΠ/18-03-2019, ΦΕΚ 831/22-05-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: 6Ε5Ν469Β7Ξ-ΠΝΗ.
Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών:
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 28ης Οκτωβρίου 78, 38333 Βόλος, πληροφορίες: κ. Βέργου Πηνελόπη, τηλ. 2421074771, FAX: 2421074772.
Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική στην Άμυνα και την Ασφάλεια» (Αρ. Προκ. 6500/19/ΓΠ/18-03-2019, ΦΕΚ 831/22-05-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: Ω635469Β7Ξ-ΒΧ3.
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 24-07-2019.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το