Τοπικά

Σύστημα απονιτροποίησης για γεωτρήσεις με κόστος 60.000 ευρώ θα προμηθευτεί η ΔΕΥΑΜΒ

Στην προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος απονιτροποίησης για γεωτρήσεις θα προχωρήσει η ΔΕΥΑΜΒ, προσβλέποντας με τη χρήση του συστήματος να επιτευχθεί η απομάκρυνση των νιτρικών από το νερό και να αποκτήσει τιμές πολύ κάτω των επιτρεπτών νομοθετικά ορίων. Το συνολικό ποσό για την προμήθεια του συστήματος θα ανέλθει στις 60.000 ευρώ.
Το σύστημα σύμφωνα με τη μελέτη θα παραδοθεί πλήρες, τοποθετημένο και εν λειτουργία και θα στεγαστεί σε μεταλλικό εμπορευματοκιβώτιο, θα είναι ενιαίο και η λειτουργία του αυτόματη.
Για την αφαίρεση των νιτρικών επιλέγεται η μέθοδος της ιοντοεναλλαγής. Το σύστημα θα πρέπει να είναι σε θέση να επεξεργαστεί νερό με συγκέντρωση 70 ppm σε νιτρικά ιόντα και να αποδίδει ανά αναγέννηση τουλάχιστον 720 m3 νερού με συγκέντρωση νιτρικών που δεν θα ξεπερνά τα 35 ppm.

Θα περιλαμβάνονται δύο πλήρεις συσκευές απονίτρωσης, οι οποίες θα λειτουργούν σε ογκομετρική βάση όπου μία μόνο θα βρίσκεται κάθε φορά σε κατάσταση λειτουργίας, ενώ η άλλη θα βρίσκεται σε φάση αναγέννησης ή αναμονής (stand-by). Μέγιστη επιτρεπτή ειδική παροχή λειτουργίας είναι 25 λίτρα νερού ωριαίως ανά λίτρο ρητίνης. Κάθε συσκευή απονίτρωσης θα περιλαμβάνει δοχείο ρητινών, ρητίνη ιοντοεναλλαγής, υδραυλικό δίκτυο, διάταξη άλμης και επιπλέον στοιχεία αυτοματισμού. Θα χρησιμοποιηθεί ειδική επιλεκτική ρητίνη ανιόντων, η οποία ανταλλάσσει τα νιτρικά ανιόντα με ιόντα χλωρίου (CI-) καθώς το νερό διέρχεται από τη ρητίνη και θα έχει τη δυνατότητα αφαίρεσης νιτρικών σε ποσοστό >90%. Η ρητίνη θα αναγεννάται με κορεσμένο διάλυμα NaCI (αλατόνερου).

Η συνολική παροχή του συστήματος επεξεργασίας θα είναι 5- 30 m3/h.
Να αναφερθεί ότι στον σχετικό διαγωνισμό της ΔΕΥΑΜΒ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές του ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, από 27/01/2020), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 10η Φεβρουαρίου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το