Τοπικά

Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου η ίδρυση Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Θεσσαλίας

Τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου, στις 16:30, θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Νέο Διοικητήριο στην οδό Καλλισθένους & Θεοφράστου.  Κατά την τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί και κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το έτος 2024.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της ανωτέρω συνεδρίασης είναι τα ακόλουθα:

Α) Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της Συνεδρίασης:
ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση Πρακτικών της 31ης/11-12-2023, 32ης/20-12-2023, 33ης/21-12-2023,
(Πρακτικό 31/11-12-2023, Πρακτικό 32/20-12-2023 και Πρακτικό 33/21-12-2023)
συνεδρίασης έτους 2023 και της 1ης/7-1-2024 συνεδρίασης έτους 2024 ειδικού σκοπού,
(Πρακτικό 01/07-01-2024) του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 2ο: Εκλογή εκπροσώπων Περιφερειών στη Γενική Συνέλευση της ΕΝ.Π.Ε.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 3ο: Ίδρυση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία

«Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Θεσσαλίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση του ετησίου Προγράμματος Προμηθειών της Περιφέρειας Θεσσαλίας
έτους 2024 και εκτέλεση διαγωνιστικών διαδικασιών σε Επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων,
ανεξαρτήτως ποσού τηρώντας τις κείμενες διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ 5ο: Oρισμός μελών ως διαχειριστών: α) του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης
στην Τράπεζα Ελλάδος β) του ειδικού λογαριασμού κάλυψης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς
τρίτους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 6ο: Oρισμός εκπροσώπων για υπογραφή επιταγών.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο πρόγραμμα Horizon
Europe Framework Programme (HORIZON), Disaster-Resilient Society 2023 (HORIZON -CL3-
2023-DRS-01) με τίτλο έργου Synergia360: Elevating Flood-Resilient Disaster Response in
Polycrisis Environments through a One Health Approach και ακρωνύμιο Synergia360».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση αποδέσμευσης και επιστροφής εγγυητικών καλής εκτέλεσης στους
αναδόχους: Αγροτικό Συνεταιρισμό Πηλίου-Β. Σποράδων, Χατζηγεωργίου Τιμολέοντα του
Δημητρίου και Χατζηγεωργίου Δημήτριο του Τιμολέοντα, οι οποίοι παρείχαν τις υπηρεσίες
τους για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων και για τον έλεγχο των
δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας σε ελαιοκομικές περιοχές στις
Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων στα πλαίσια εφαρμογής των
Προγραμμάτων Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς ετών 2022 και 2023.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κα Παπαδημητρίου Άννα – Μαρία Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας &
Σποράδων.

Προηγούμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το