Τοπικά

Προσφυγή στην Αποκεντρωμένη για ανάρτηση παραποιημένης απόφασης του Δ.Σ. Βόλου στη Διαύγεια

Δημοτικό Συμβούλιο 1
Προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας κατέθεσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι που ανεξαρτητοποιήθηκαν από τους «Δρόμους Συνεργασίας», ζητώντας να ακυρωθεί ως παράνομη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου για αντικατάσταση των μελών της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ, η οποία ελήφθη σε έκτακτη συνεδρίαση στις 17 Νοεμβρίου. Οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι όχι μόνο δεν συνέτρεχε λόγος κατεπείγοντος αλλά επιπλέον δεν συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις, που απαιτεί ο Νόμος για τη συζήτηση θεμάτων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος σε έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης, υπογραμμίζουν ότι την επομένη της συνεδρίασης η απόφαση αναρτήθηκε παραποιημένη στη Διαύγεια, γεγονός που αποδεικνύεται από την ακρόαση του cd των πρακτικών.

Αναλυτικά το κείμενο της προσφυγής:
Σύμφωνα με την προαναφερθείσα πρόσκληση, «το κατεπείγον τα συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 3852/2010, έγκειται στο γεγονός της εύρυθμης λειτουργίας των Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων, μετά την ανεξαρτητοποίηση των Δημοτικών Συμβούλων (όσον αφορά στα θέματα 1-8), καθώς και στα πιεστικά χρονικά περιθώρια προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ (όσον αφορά στα θέματα 9 & 10)».
Σημειωτέον ότι εμείς οι προσφεύγοντες – ενιστάμενοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Βόλου είχαμε δηλώσει στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου την ανεξαρτητοποίησή μας από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας (Δρόμοι Συνεργασίας Ανατροπής και Αλληλεγγύης) από τις 26/10/2015. Από τότε μέχρι και την 18 Νοεμβρίου 2015 μεσολάβησαν άλλες τρείς (3)!!! Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και ειδικότερα την 2-11-15, την 4-11-2015 και την 11-11-2015. Καμία περίπτωση κατεπείγοντος δεν συνέτρεχε, αφού και τα Διοικητικά Συμβούλιο των Νομικών Προσώπων είχαν ήδη συγκληθεί και συνεδριάσει. Σημειωτέον ότι για χρονικό διάστημα 7 μηνών έως και σχεδόν ενός έτους, δεν είχαν αντικατασταθεί από τις διοικήσεις νομικών προσώπων άλλοι ανεξαρτητοποιηθέντες δημοτικοί σύμβουλοι των μειοψηφιών, όπως ο Νικόλαος Χαυτούρας, η Κερασία Σπανομήτρου κλπ
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67, παρ. 5, εδ, γ του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με το άρθρο 95 παρ. 4 Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), πριν από τη συζήτηση το Συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.
Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 18ης Νοεμβρίου 2015 (34 ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση) το Δημοτικό Συμβούλιο ΔΕΝ ΑΠΟΦΑΝΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ, όπως ρητά ορίζει ο Νόμος αλλά η συζήτηση ξεκίνησε με εκτός ημερησίας διάταξης θέμα και ακολούθησε με το πρώτο θέμα προ ημερησίας διατάξεως και συνεχίστηκε με τα υπόλοιπα.
Κατά διάρκεια της συζήτησης εμείς οι προσφεύγοντες – ενιστάμενοι αποχωρήσαμε από τη συνεδρίαση, όπως προκύπτει και από τα πρακτικά της συζήτησης αλλά και από τα αποσπάσματα των αποφάσεων που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο.
Στην προκειμένη περίπτωση όχι μόνο δεν συνέτρεχε λόγος κατεπείγοντος αλλά επιπλέον δεν συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις, που απαιτεί ο Νόμος για τη συζήτηση θεμάτων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος σε έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, καθόσον αυτό δεν αποφάνθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο για την ύπαρξη του κατεπείγοντος.
Κατόπιν των ανωτέρω αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η παραπάνω απόφαση την 19-11-2015, εκτύπωση της οποίας προσάγουμε και επικαλούμαστε.
Την επομένη, 20-11-2015 αναρτήθηκε παραποιημένη η παραπάνω απόφαση, αφού προστέθηκε σ΄αυτή, στη σελίδα 2 και συγκεκριμένα στην Εισήγηση του Προέδρου το παρακάτω κείμενο: «…το οποίο συνεδρίασε εκτάκτως – το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός της εύρυθμης λειτουργίας των Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων, μετά την ανεξαρτητοποίηση των Δημοτικών Συμβούλων…» και στην 4η σελίδα, μετά το «αποφασίζει κατά πλειοψηφία» το κείμενο «Την έγκριση του κατεπείγοντος του θέματος. Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, έγκειται στο γεγονός της εύρυθμης λειτουργίας των Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων, μετά την ανεξαρτητοποίηση των Δημοτικών Συμβούλων…» Η ως άνω δεύτερη ανάρτηση δεν έγινε ως ορθή επανάληψη της πρώτης, αλλά ως μία και μοναδική ανάρτηση. Η λαθροχειρία όμως του συντάξαντος – αναρτήσαντος προκύπτει αβίαστα και από την υπάρχουσα εκτυπωμένη 1η ανάρτηση αλλά και από το cd της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που είχαμε προλάβει να ζητήσουμε και λάβαμε από το Δήμο Βόλου. Η παραποίηση – πλαστογραφία των πρακτικών της συνεδρίασης προκύπτει και από την ακρόαση του cd των πρακτικών, στο οποίο δεν πρόλαβε, μέχρι την λήψη του από εμάς, κανείς να παρέμβει.
Η όποια διόρθωση – παραποίηση της απόφασης, εκτός του ότι μπορεί και πρέπει να επισύρει τις ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις των εμπλεκομένων, δεν αναιρεί το παράνομο της λήψης της προσβαλλόμενης απόφασης, όπως παραπάνω εκτέθηκε.
Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, όχι μόνο δεν συνέτρεχε λόγος κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά ούτε κάν έπρεπε να τεθεί θέμα αντικατάστασης των ανεξαρτητοποιηθέντων Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας αφού: Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 240 παρ. 1 Ν. 3463/2006 «εάν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι περισσότερα από πέντε (5), δύο (2) τουλάχιστον από αυτά ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου». Εφόσον δεν υπάρχει διάταξη νόμου που να επιβάλλει την αντικατάσταση των μελών της μειοψηφίας του διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση που αυτά ανεξαρτητοποιηθούν από την παράταξη στην οποία ανήκουν, προκύπτει, από τη γραμματική ερμηνεία του άρθρου 240 παρ. 1 του ΚΔΚ, ότι η ανεξαρτητοποίηση δημοτικού συμβούλου της μειοψηφίας δεν διαταράσσει τη σύνθεση και λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου νομικού προσώπου. Επιδίωξη του νομοθέτη είναι στο διοικητικό συμβούλιο να έχουν λόγο και μέλη της μειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου, χωρίς διάκριση μεταξύ μείζονος ή ελάσσονος μειοψηφίας. Εξ αντιδιαστολής, σε περίπτωση που ο νομοθέτης επιθυμούσε την αντικατάσταση των μελών, κατόπιν της ανεξαρτητοποίησης, θα το είχε ορίσει ρητά στο επόμενο εδάφιο, όπου υπάρχει ειδική πρόβλεψη για περιπτώσεις, όπως π.χ. ο μη ορισμός εκ μέρους της μειοψηφίας ή η παραίτηση των μελών της μειοψηφίας.
Σχετικό το με αριθμ. πρωτ. 41802/30/11/2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, απαντητικό στην από 13-11-2015 επιστολή μας, που σας έχει κοινοποιηθεί και σύμφωνα με το οποίο «στην προκειμένη περίπτωση, ακόμη και μετά την ανεξαρτητοποίηση από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας των υπογραφόντων τη σχετική επιστολή δημοτικών συμβούλων, κρίνουμε ότι δεν δημιουργείται πρόβλημα στη σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων και τη διοίκηση των νομικών προσώπων του Δήμου Βόλου»
Επειδή είναι προφανές το έννομο συμφέρον μας για την άσκηση της παρούσας, καθόσον είμαστε δημοτικοί Σύμβουλοι και επιπλέον οι 4ος και 2ος από εμάς Ματθαίος ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΣ και Ιάσων ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, τακτικό και αναπληρωματικό μέλος αντίστοιχα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΚΠΑ ΔΙΕΚ.
Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη και εμπρόθεσμη, καθόσον κατατίθεται εντός της 15θήμερης προθεσμίας, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
Για όλους αυτούς τους λόγους
και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματός μας
ζ η τ ο ύ μ ε
Να γίνει δεκτή η ένστασή μας. Να εξαφανιστεί άλλως ακυρωθεί ως παράνομη και μη έχουσα έρεισμα στο νόμο η με αριθμό 768/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου για την αντικατάσταση των μελών της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ)

Απάντηση Μπέου με επίθεση στον Πουλάκη

“Πρώτη φορά αριστερά και πρώτη φορά από τη Χούντα και μετά ένας αποτυχημένος πολιτευτής που βολεύτηκε σε θέση γενικού γραμματέα, σε αποθέωση της πιο φαύλης πρακτικής του πελατειακού συστήματος, «γνωμοδοτεί» και επιχειρεί να παραβιάσει το Νόμο.

Ο Κώστας Πουλάκης, γενικός γραμματέας του υπ. Εσωτερικών, φέρεται να γνωμοδότησε ότι οι «σύντροφοι» στο Δήμο Βόλου, σύμβουλοι που ανεξαρτητοποιήθηκαν υπακούοντας αποκλειστικά και μόνο στα κομματικά κελεύσματα και στα ιδιοτελή τους συμφέροντα, μπορούν να παραμείνουν στις θέσεις τους στα Νομικά Πρόσωπα και στις Επιτροπές του Δήμου, την ώρα που αλλεπάλληλες αποφάσεις, με βάση πάντα τον ισχύοντα Νόμο, επιβάλλουν το αντίθετο.

Καλούμε τον γενικό γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Θεσσαλίας να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να αντισταθεί στην ωμή και προκλητική αντιδημοκρατική παρέμβαση του Πουλάκη, που ευθέως παραπέμπει σε άλλες μαύρες εποχές και επιχειρεί να καταργήσει την αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Άλλωστε αλίμονο μια απλή γνωμοδότηση, και μάλιστα κατά παραγγελία, να είναι ικανή να αντικαταστήσει το Νόμο και να κουρελιάσει κάθε έννοια Δημοκρατίας και Δικαίου. Δυστυχώς για πολλοστή φορά ο ανεκδιήγητος πολιτευτής του ΣΥΡΙΖΑ, με τα πανελλήνια ρεκόρ «μαυρίσματος» στις εκλογές, αποδεικνύεται τραγικά ανεπαρκής για την ευαίσθητη θέση που, παραδόξως, του εμπιστεύθηκαν.

Πρωθυπουργός και υπουργός Εσωτερικών οφείλουν άμεσα να τον απομακρύνουν, άλλως θα κριθούν συνυπεύθυνοι για μια μακρά λίστα αντιδημοκρατικών και άθλιων πρακτικών του συγκεκριμένου γραμματέα”

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το