Τοπικά

Παρακολούθηση θαλάσσιου και αέριου περιβάλλοντος από ΔΕΥΑΜΒ

Αναρτήθηκε η διακήρυξη για την παρακολούθηση θαλάσσιου και αέριου περιβάλλοντος στον ευρύτερο χώρο διάθεσης της εκροής εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑΜΒ με προϋπολογισμό 40.647,2 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, χαμηλότερη τιμή, για το σύνολο της υπηρεσίας. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δυο έτη και σε κάθε περίπτωση μέχρι τη λήξη των εργασιών.
Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών περιλαμβάνει:
1. Δειγματοληψία επεξεργασμένων λυμάτων από το φρεάτιο, λίγο πριν την είσοδό τους στον υποθαλάσσιο αγωγό και φυσικοχημική ανάλυση σε BOD, COD, SS, TDS, ΝΗ4, ΝΟ3, ΝΟ2, ολικός P, pH, ανθρακικά, πυριτικά, οργανική ουσία και βαρέα μέταλλα Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn, Mn, Hg, As, Fe, καθώς και μικροβιολογική ανάλυση σε ολικά κολοβακτηριοειδή, E.Coli, εντερόκοκκοι.
2. Δειγματοληψία νερού στο σημείο εξόδου του υποθαλάσσιου αγωγού, τρία δείγματα σε απόσταση 50 m μεταξύ τους, περιμετρικά της σημαδούρας και πλήρης μικροβιολογική ανάλυση.
3. Δειγματοληψία και μικροβιολογική ανάλυση σε 5 σημεία των γειτονικών ακτών από την περιοχή διάθεσης (ακτή Αμαρυλίδος και Αμφανών από την περιοχή Αγίου Στεφάνου, Παραλία Αλυκών στο σημείο του Δημοτικού Αναψυκτηρίου, Πλαζ Αλυκών και Πευκάκια), καθώς και σε ένα επιπλέον σημείο, στα ανοικτά του όρμου του Βόλου, ως σημείο αναφοράς αξιολόγησης των μετρήσεων των δειγμάτων των ακτών.
4. Δειγματοληψία νερού από τρία βάθη (1m κάτω από την επιφάνεια, 1m πάνω από τον πυθμένα και ενδιάμεσα) και σε τρία σημεία της μηκοτομής του διαχυτήρα (αρχή – μέσο – τέλος) και ανάλυση σε όλα τα δείγματα: SS, θρεπτικών αλάτων αμμωνίας, νιτρωδών, νιτρικών, φωσφορικών, διαλυμένου οξυγόνου και θερμοκρασίας του νερού, σε όλο το προφίλ της στήλης νερού από την επιφάνεια μέχρι τον πυθμένα, σε όλα τα σημεία ελέγχου κατά μήκος του αγωγού.
5. Λήψη επιφανειακού ιζήματος και ανάλυση ως προς τη σύστασή του σε ανθρακικά, πυριτικά, οργανική ουσία, βαρέα μέταλλα Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn, Mn, Hg, As και Fe. (στο άκρο του αγωγού)
6. Έλεγχος της κατάστασης του βένθους, που θα περιλαμβάνει ταξινόμηση και καταγραφή των αντιπροσωπευτικών ζωικών και φυτικών ειδών του βένθους(στο άκρο του αγωγού).
7. Σε κάθε δειγματοληψία λήψης επιφανειακού ιζήματος θα γίνεται αυτοψία και έλεγχος του υποθαλάσσιου αγωγού με υποβρύχια διάταξη -κάμερα και ηλεκτρονική καταγραφή της
εικόνας (σε όλο το μήκος του αγωγού)
8. Δειγματοληψία αφυδατωμένης ιλύος και ανάλυση ως προς τη συγκέντρωσή τους σε χρώμιο ΙΙΙ, χρώμιο VI (ειδάλλως ολικό χρώμιο), μόλυβδος, νικέλιο, κάδμιο, χαλκός, υδράργυρος, ψευδάργυρος, ολικό άζωτο, ολικός φώσφορο, Ph, TOC %, περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία.
9. Μετρήσεις και έλεγχος των εκπομπών των ΜΕΚ ως προς NOx, CO και άκαυστους
υδρογονάνθρακες.
10. Μετρήσεις και έλεγχος της ποιότητας της ατμόσφαιρας των ΕΕΛ σε ένα σημείο, στο χώρο των χωνευτών, και έλεγχος ως προς τη συγκέντρωση σε: SO2, CO2, CO, NOx, O2, H2S, CH4, ολικούς υδρογονάνθρακες, σωματίδια, καθώς και έλεγχος της θερμοκρασίας και παροχής των καυσαερίων των ΜΕΚ. Επίσης έλεγχος, κατά την ημέρα διεξαγωγής των ως άνω μετρήσεων, του εισερχομένου προς καύση βιοαερίου και ανάλυση ως προς CH4, CO2, H2, N2 και H2S.
Σημειώνεται ότι οι δειγματοληψίες των επεξεργασμένων λυμάτων, θαλασσινού νερού και επιφανειακού ιζήματος θα γίνονται με πλωτά μέσα που θα διαθέτουν τις κατάλληλες διατάξεις δειγματοληψίας , σύμφωνα με αντίστοιχες διαπιστευμένες τεχνικές δειγματοληψίας.
Οι χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις των θαλασσινών νερών, των επεξεργασμένων λυμάτων, της αφυδατωμένης ιλύος και των ιζημάτων θα διεξάγονται, για κάθε ζητούμενη παράμετρο, με αναγνωρισμένα πρωτόκολλα και για όσες αναλύσεις απαιτείται, με επίσημα διαπιστευμένες μεθόδους δοκιμών, που θα πρέπει να διαθέτει το εργαστήριο που θα τις εκπονεί και να καλύπτουν το 80% τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των ζητούμενων 22 (φυσικοχημικών, μικροβιολογικών και προσδιορισμού βαρέων μετάλλων) παραμέτρων.
Επίσης, οι μετρήσεις της ποιότητας της ατμόσφαιρας στο χώρο των ΕΕΛ θα γίνονται με ειδική φορητή συσκευή ανίχνευσης – μέτρησης βιοαερίου.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. H καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι στις 11/10/2023 και ώρα: 15:00.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΥΑΜΒ στο Βόλο, 2ος όροφος, γραφείο 2, οδός Κωνσταντά, αρ. 141, Τ.Κ. 38221, αρμόδια υπάλληλος κ. Πηνελόπη Δεληευθυμίου, τηλ. 2421075167, FAX επικοινωνίας 2421075183 και στην ιστοσελίδα www.deyamv.gr

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το