Τοπικά

Νέος πρόεδρος της ΔΕΥΑ Αλμυρού ο Ηλ. Δαλακούρας

Ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας Ηλίας Δαλακούρας ορίστηκε πρόεδρος στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Αλμυρού, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Παράλληλα, ορίστηκαν και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, καθώς και στις διάφορες Επιτροπές του Δήμου Αλμυρού.

Στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Αλμυρού από την πλειοψηφία θα συμμετέχουν ως τακτικά μέλη οι Γ. Σπανός, Ιων. Τσαντούρης, Ιωαν. Βούλγαρης και Κων. Πανταζώνας, από την μείζων μειοψηφία ο Τ. Δεληζήσης, ως εκπρόσωποι των πολιτών οι Δημ. Ζυγογιάννης και Ιωαν. Βαλωμένος, από τους εργαζόμενους ο Στ. Κουγτσαφτίκης και από τον κοινωνικό φορέα ο Αγ. Χριστέλλος.
Ως αναπληρωματικά μέλη από την πλειοψηφία ορίστηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ιωαν. Γαλατσίδας, Μαρία Σταυραντώνη, Κων. Μπουκβάλας, Δημ. Κωστόπουλος, Ιωαν. Εκίζογλου, από τις μειοψηφίες οι Χρ. Καρακώστας και Λεων. Βούλγαρης, από τους πολίτες οι Μανωλία Μυγιάκη και Αθανασία Κεραμίδα, από τους εργαζόμενους ο Χρ. Μητσογιάννης και από τον κοινωνικό φορέα ο Ιωαν. Πρεβεζιάνος.

Εγκρίθηκε ο Ισολογισμός-Απολογισμός Χρήσης 2022
Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Αλμυρού ο Ισολογισμός χρήσης 2022 και ο Απολογισμός χρήσης 2022, καθώς και η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 2022. Ο απολογισμός εσόδων-εξόδων είναι ταμειακός και συντάχθηκε σύμφωνα με τις εισπράξεις και πληρωμές που έγιναν κατά το έτος 2022 όπως αυτές προκύπτουν από τα γραμμάτια είσπραξης και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής (Νο:1-473) που εκδόθηκαν από το λογιστήριο και απεικονίζονται στην αναλυτική καρτέλα του ταμείου.
Σύμφωνα με τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του έτους 2022 στα έσοδα το συνολικό ποσό εισπράξεων βάσει γραμματίων είσπραξης ανέρχεται σε 1.502.208,48 ευρώ, το χρηματικό υπόλοιπο της προηγούμενης χρήσης ποσού σε μετρητά και POS ανέρχεται σε 4.103,92 ευρώ, σε λογαριασμούς όψεως 26.314,23 ευρώ, ήτοι το γενικό σύνολο του απολογισμού των εσόδων είναι 1.502.208,48 €.
Τα έσοδα χρήσης 2022 εισπραχθέντα ήταν 1.471.790,33 ευρώ.
Σύμφωνα με την ανακεφαλαίωση του ταμειακού προϋπολογισμού εξόδων, τα έξοδα χρήσης 2022 πληρωθέντα ήταν 1.469.331,73 ευρώ, το αποθεματικό χρήσης σε λογαριασμό όψεως ανήλθε σε 27.200,22 ευρώ, το αποθεματικό χρήσης σε μετρητά και Υπόλοιπα POS ήταν 5.676,53 ευρώ και το γενικό σύνολο εξόδων ανήλθε σε 1.502.208,48 ευρώ.
Επίσης, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αλμυρού έγινε παρουσίαση των δεδομένων του Ισολογισμού ανά κατηγορία στο Ενεργητικό και το Παθητικό, καθώς και την κατάσταση των αποτελεσμάτων χρήσης σύμφωνα με την οποία η χρήση 2022 έκλεισε με ζημία ποσού 859.296,53 ευρώ ως ακολούθως:
Το σύνολο των μη κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού ανέρχεται μετά τις αποσβέσεις στο ποσό των 8.263.964,16 ευρώ. Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό ανέρχεται στο ποσό των 2.355.261,75 ευρώ.
Οι απαιτήσεις στις 31/12/2022 ανήλθαν στις 1.883.606,05 € και τα αποθέματα στο ποσό των 14.251,91 ευρώ.
Τα χρηματικά διαθέσιμα σε μετρητά υπόλοιπα από POS και σε λογαριασμούς όψεως ανήλθαν στο ποσό των 32.785,05 ευρώ. Σύνολο Ενεργητικού 10.091.616,09 ευρώ.
Στο Παθητικό τα Ιδία Κεφάλαια ανήλθαν σε 41.232,55 ευρώ.
Τα Αποθεματικά και οι Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Παγίου Ενεργητικού ήταν 6.112.963,26 ευρώ, οι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 5.424.733,95 ευρώ και το σύνολο του Παθητικού ανήλθε σε 10.091.616,09 ευρώ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το