Τοπικά

Μόνο ηλεκτρονικά οι αιτήσεις αναθεώρησης για δικαιώματα από το Εθνικό Απόθεμα

Μόνο ηλεκτρονικά θα υποβάλλονται οι αιτήσεις αναθεώρησης για δικαιώματα από το Εθνικό Απόθεμα, σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιπλέον, ορίζεται το πλαίσιο σχετικά με τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η αίτηση αναθεώρησης υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής ΚΑΡΤΕΛΑ ΑΓΡΟΤΗ, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab/#/login. Η αίτηση αναθεώρησης συμπληρώνεται και οριστικοποιείται στη σχετική εφαρμογή του Οργανισμού. Πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης επισυνάπτεται στην επιλεγμένη κατηγορία ηλεκτρονικό αρχείο (από σαρωτή/scanner), το οποίο περιλαμβάνει τα τυχόν απαραίτητα για την επιλεγμένη κατηγορία δικαιολογητικά. Μετά την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών, η αίτηση αναθεώρησης αποθηκεύεται και οριστικοποιείται. Πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, ο γεωργός έχει τη δυνατότητα να τη διαγράψει ή και να την τροποποιήσει. Με την οριστικοποίησή της, η αίτηση υποβάλλεται αυτόματα στην αρμόδια για τον έλεγχο υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίσης λαμβάνει αυτόματα εσωτερικό αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου. Οι συμβαλλόμενοι εκτυπώνουν την οριστικοποιημένη αίτηση, η οποία φυλάσσεται υποχρεωτικά τουλάχιστον για μία πενταετία στο προσωπικό τους αρχείο, μαζί με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, τα οποία οφείλουν να προσκομίσουν ανά πάσα στιγμή στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εφόσον ζητηθούν στο πλαίσιο ελέγχου. Δίνεται η δυνατότητα, να ακυρωθεί η οριστική υποβληθείσα αίτηση αναθεώρησης και να υποβληθεί νέα, εντός του χρονικού διαστήματος υποβολής των αιτήσεων. Η νέα αίτηση λαμβάνει αυτόματα νέο εσωτερικό αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου.

Η ακρίβεια των στοιχείων του αιτήματος βαρύνει τους ίδιους τους δικαιούχους. Σε περίπτωση διαπίστωσης πλαστών στοιχείων κατά την υποβολή του αιτήματος, κινούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όλες οι νόμιμες διαδικασίες παραπομπής στη Δικαιοσύνη, κατά τα οριζόμενα στον Ποινικό Κώδικα. Στην περίπτωση των γεωργών που δεν κρίθηκαν δικαιούχοι δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα, κατόπιν διασταύρωσης με βάσεις δεδομένων που τέθηκαν στη διάθεση του Οργανισμού από κάθε δημόσια αρχή -ενδεικτικά το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ) του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η βάση δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή άλλης δημόσιας αρχής- και θεωρούν ότι αυτές οι βάσεις δεδομένων φέρουν λανθασμένες καταχωρίσεις, τότε δύναται να προβούν σε διόρθωση των σχετικών καταχωρίσεων στις εν λόγω αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες διαδικασίες. Ο Οργανισμός θα προβεί σε νέα διασταύρωση στοιχείων με κάθε πηγή πληροφοριών και βάση δεδομένων που διαθέτει ή παρέχεται σ’ αυτόν από άλλη δημόσια αρχή, με σκοπό την ορθή χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα του έτους. Η έγκριση των αιτήσεων αναθεώρησης κατά το στάδιο του διοικητικού ελέγχου αυτών δεν συνεπάγεται αυτόματα τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα. Συνεπώς, το οριστικό αποτέλεσμα χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης θα εξαχθεί μετά την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων μηχανογραφικών διασταυρωτικών ελέγχων.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το