Τοπικά

Μελέτη από ιδιώτη για νέο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης στο Βόλο – Δεν αναλαμβάνει το έργο λόγω αδυναμίας ο δήμος

Μελέτη για νέο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης θα εκπονηθεί  στο Δήμο Βόλου, από ιδιώτη, ύψους 45.000 ευρώ. Στόχος της  μελέτης είναι η επιλογή της περιοχής και των λειτουργικών παραμέτρων εφαρμογής του νέου συστήματος  του Δήμου Βόλου, μέσω της αναλυτικής απογραφής των υφιστάμενων γεωμετρικών και κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών και της εφαρμογής των αντίστοιχων προδιαγραφών στάθμευσης.

Ειδικότερα, θα καταγραφούν και θα κωδικοποιηθούν όλες οι υφιστάμενες θέσεις οχημάτων και μοτό, καθώς επίσης και οι υφιστάμενες ειδικές θέσεις για στάθμευση ΑΜΕΑ, θέσεις για φορτοεκφόρτωση, για επιβίβαση – αποβίβαση ξενοδοχείων, για χρηματαποστολές κλπ. Θα καταγραφούν οι υφιστάμενες διαβάσεις πεζών, οι θέσεις πυροσβεστικών κρουνών και γενικά οι χώροι που θα πρέπει να παραμένουν διαρκώς προσβάσιμοι και ελεύθεροι από στάθμευση. Θα πραγματοποιηθεί απογραφή των υφισταμένων ειδικών ρυθμίσεων στάθμευσης (π.χ. εκ περιτροπής ανά μήνα). Θα πραγματοποιηθεί απογραφή της υφιστάμενης προσφοράς στάθμευσης στην οδό αλλά και της στάθμευσης σε οργανωμένους χώρους δημόσιας χρήσης εκτός οδού. Θα αποτυπωθεί η υφιστάμενη ζήτηση για θέσεις στάθμευσης με παράλληλη καταγραφή των χαρακτηριστικών στάθμευσης σε χαρακτηριστικές διαδρομές καθώς και αποτίμηση των παράνομων σταθμεύσεων. Θα δημιουργηθούν οι σχετικές βάσεις δεδομένων και τα αντίστοιχα υπόβαθρα σε περιβάλλον GIS. Θα υπολογιστούν οι δείκτες χαρακτηριστικών στάθμευσης, η διακύμανση και η μέση διάρκεια της στάθμευσης, η συσσώρευση της στάθμευσης και οι δείκτες εναλλαγής. Θα αποτυπωθεί η κατανομή της ζήτησης σε βραχεία, μέση και μακρά.

Τέλος θα εκπονηθεί το σχέδιο συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, με την περιοχή και τις κατηγορίες των θέσεων, τις ημέρες και ώρες λειτουργίας, το προτεινόμενο νέο καθεστώς με αναλυτικούς χάρτες και υπομνήματα με τις θέσεις επί πληρωμή, τις θέσεις των μονίμων κατοίκων και τις ειδικές θέσεις.

Η διεύθυνση  βιώσιμης κινητικότητας  αδυνατεί να προβεί στην εκπόνηση της εν λόγω μελέτης, λόγω του υψηλού φόρτου εργασίας, σε συνδυασμό με το περιορισμένο εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό, σύμφωνα με έγγραφο που κατέθεσε ( υπ’ αρ. πρωτ. 101968/28-11-2019)

Σύμφωνα με το άρθρο 206 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών, απαιτείται προηγούμενη αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, αν η εκτιμώμενη αξία αυτής υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον χρηματικό όριο απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο.

Η μελέτη θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και η επιλογή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού. Η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης ανέρχεται περίπου στις 45.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και η χρηματοδότηση της θα βαρύνει τον ΚΑΕ 70.7413.703 για ποσό 10.000 ευρώ για το έτος 2019 και για 35.000 ευρώ για το 2020.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το