Τοπικά

Κάλυψη κενών θέσεων μαθητών και νηπίων σε όλες τις τάξεις του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου και του Πειραματικού Νηπιαγωγείου Πορταριάς

Τα Πειραματικά Σχολεία της Πορταριάς, Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο, ενημερώνουν τους γονείς σχετικά με τις κενές θέσεις που έχουν και μπορούν να καλυφθούν μέσω των μετεγγραφών, οι οποίες προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2022, έχουν ως εξής.
Ειδικότερα Πειραματικό Νηπιαγωγείο Πορταριάς «Αθανασάκειο» υπάρχουν πέντε (5) κενές θέσεις για το σχολικό έτος 2022-2023.

Στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς «Ν. Τσοποτός» υπάρχουν οι παρακάτω κενές θέσεις ανά τάξη:
Α τάξη: 4 αγόρια 7 κορίτσια
Β τάξη: 6 αγόρια 6 κορίτσια
Γ τάξη: 4 αγόρια 6 κορίτσια
Δ τάξη: 5 αγόρια 5 κορίτσια
Ε τάξη: 4 αγόρια 5 κορίτσια
Στ τάξη: 3 αγόρια 8 κορίτσια
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις για ισοκατανομή αγοριών – κοριτσιών.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στην κλήρωση κατατίθενται:
Α) με προσωπική παρουσία των δυο γονέων/κηδεμόνων άλλως η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του απόντος ότι συναινεί στην συμμετοχή του τέκνου του στη διαδικασία και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, (ώρες λειτουργίας 8:30 – 13:30 καθημερινά, τηλ: 2428090240 Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς και 2428099963 Πειραματικό Νηπιαγωγείο Πορταριάς «Αθανασάκειο»)
ή
Β) ηλεκτρονικά στις διεύθυνσεις του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Πορταριάς «Ν. Τσοποτός» [email protected] και [email protected] του Πειραματικού Νηπιαγωγείου Πορταριάς «Αθανασάκειο», με επισυναπτόμενα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε αυτή την περίπτωση ο αριθμός πρωτοκόλλου αποστέλλεται ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση που η αίτηση κατατίθεται ηλεκτρονικά θα πρέπει να επισυναφτούν υπεύθυνες δηλώσεις και δυο γονέων/κηδεμόνων από το gov.gr.
Σε κάθε αίτηση αποδίδεται κωδικός που είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης.
Οι γονείς και/ή κηδεμόνες των ενδιαφερομένων μαθητών/τριών δικαιούνται να καταθέσουν αίτηση σε ένα μόνο Πειραματικό Σχολείο.
Η συμμετοχή στην κλήρωση επιτρέπεται ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του/της μαθητή/τριας.

1. Η κλήρωση διενεργείται στο οικείο Πειραματικό Σχολείο με ευθύνη του ΕΠΕΣ και των οργάνων διοίκησης του σχολείου από τριμελή επιτροπή κλήρωσης που ορίζεται από το ΕΠΕΣ και τα όργανα διοίκησης του σχολείου. Στην κλήρωση δύναται να παρασταθούν εκπρόσωποι του συλλόγου γονέων/κηδεμόνων του σχολείου. Έργο της αρμόδιας επιτροπής κλήρωσης είναι η διεξαγωγή της κλήρωσης καθώς και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας, συνοδευόμενο από συνημμένο πίνακα κατάταξης, όπως προκύπτει από την διαδικασία, το οποίο υποβάλλει στο ΕΠΕΣ, με το πέρας της διαδικασίας.
2. Στην επιτροπή κλήρωσης δύναται να συμμετάσχει και εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του σχολείου.
3. Η κλήρωση ολοκληρώνεται όταν εξαχθούν όλοι οι κλήροι από την κληρωτίδα και καταρτίζεται πίνακας με τη σειρά εξαγωγής και τους κωδικούς.

4. Το ΕΠ.Ε.Σ. επικυρώνει το αποτέλεσμα και γνωστοποιεί με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του και τον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου:
α) πίνακα με σειρά κατάταξης των εισακτέων μαθητών/τριών κατά απόλυτη σειρά κλήρωσης για το κάθε φύλο με αναφορά στον κωδικό της αίτησής τους και
β) πίνακα με σειρά κατάταξης των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών κατά απόλυτη σειρά κλήρωσης για το κάθε φύλο με αναφορά στον αριθμό της αίτησής τους, η ισχύς του οποίου παύει την 20η Ιανουαρίου 2022.
6. Στην περίπτωση που εξαντληθεί ο πίνακας των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών, τα κενά που προκύπτουν πριν την 20η Ιανουαρίου 2022 καλύπτονται με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του Γ΄ της παρούσης.
Οι μαθητές/τριες δικαιούνται δωρεάν μεταφοράς από και προς την κατοικία τους καθώς και συμμετοχής σε όλα τα προγράμματα που υλοποιούνται στο πειραματικό πρόγραμμα του σχολείου (όμιλοι, δραστηριότητες, ολοήμερο πρόγραμμα, σχολικά γεύματα κλπ)

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το