Τοπικά

Έξυπνο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας στον Δήμο Βόλου

Τη μελέτη για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός έξυπνου συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας και φωτεινής σηματοδότησης αναμένεται να εγκρίνει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Βόλου που συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη το μεσημέρι ενώ παράλληλα θα καταρτίσει τους όρους διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παραπάνω προμήθεια και εγκατάσταση ανέρχεται σε 1.254.880 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση ενός Έξυπνου Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Φωτεινής Σηματοδότησης, με σκοπό τη βελτιστοποίηση ελέγχου κυκλοφορίας και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε σηματοδοτούμενους κόμβους του Δήμου Βόλου.
Ειδικότερα, στοχεύει:
• στον έλεγχο της κυκλοφορίας μέσω της φωτεινής σηματοδότησης και την βελτίωση της λειτουργίας διασυνδεδεμένων κόμβων σε λειτουργία συντονισμένης αρτηρίας.
• στη χρήση ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων (Variable Message Signs – VMS) για την πληροφόρηση και καθοδήγηση των οδηγών.
• στην πληροφόρηση των πολιτών/οδηγών μέσω των Πινακίδων μεταβλητών Μηνυμάτων.
• στη συλλογή των απαραίτητων κυκλοφοριακών και άλλων δεδομένων για την επιλογή στρατηγικής φωτεινής σηματοδότησης σε πραγματικό χρόνο.
• στη βελτίωση της ποιότητας της κυκλοφορίας με ταυτόχρονη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.
• στη δημιουργία στρατηγικών διαχείρισης οδικών αξόνων με διαφορετικές μεθόδους
• στην μείωση των ουρών των οχημάτων σε σηματοδοτούμενους κόμβους
• στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας για οχήματα, πεζούς και ΑΜΕΑ
Το Σύστημα περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού τηλε- επιτήρησης και αναγγελίας βλαβών για 52 σηματοδοτούμενους κόμβους και περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες άδειες λογισμικού για 100 ρυθμιστές κυκλοφορίας ώστε να παρέχεται η δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης σε όλο το δίκτυο φωτεινής σηματοδότησης.
Οι ρυθμιστές κυκλοφορίας που θα εγκατασταθούν στους παρακάτω σηματοδοτούμενους κόμβους:
1. Ιάσονος – Ιωλκού (Ελ. Βενιζέλου) 2. Ιάσονος – Κ. Καρτάλη
3. Ιάσονος – Αγ. Νικολάου 4. Δημητριάδος – Γκλαβάνη
5. Δημητριάδος – Σπυρίδη 6. Δημητριάδος – Κ. Καρτάλη
7. Δημητριάδος – Ιωλκού (Ελ. Βενιζέλου) 8. Δημητριάδος – Κοραή
9. Καρτάλη – Αλεξάνδρας (28ης Οκτωβρίου) 10. Καρτάλη – Γαλλίας
11. Καρτάλη – Γαζή 12. Ιωλκού – Αλεξάνδρας (28ης Οκτωβρίου)
13. Ιωλκού – Γαλλίας 14. Ιωλκού – Γαζή 15. Αναλήψεως – Περραιβού
16. Αναλήψεως – Κασσαβέτη 17. Αναλήψεως – Κύπρου
18. Αναλήψεως – Κ. Καρτάλη 19. Αναλήψεως – Ιωλκού (Ελ. Βενιζέλου)
20. Αναλήψεως – Μεταμορφώσεως 21. Αναλήψεως – Παγασών
22. Παγασών – Επτά Πλατανίων 23. Παγασών – 2ας Νοεμβρίου
24. Ορμινίου – Απόλλωνος 25. Ορμινίου – Δημ. Πολιορκητού
26. Ορμινίου – Θερμοπυλών 27. Γ. Δήμου – Βλαχάβα
28. Γ. Δήμου – Κασσαβέτη 29. Γ. Δήμου – Κύπρου
30. Γ. Δήμου – Κ. Καρτάλη 31. Γ. Δήμου – Ιωλκού 32. Γ. Δήμου – Μεταμορφώσεως 33. Γ. Δήμου – Κουντουριώτου
34. Γ. Δήμου – Ζάχου 35. Μαιάνδρου – Παπαρήγα 36. Μαιάνδρου – Φιλαδελφείας 37. Μαιάνδρου – Βενιζέλου
38. Μαιάνδρου – Λ. Ειρήνης 39. Εθνικών Αγώνων – Βενιζέλου
40. Εθνικών Αγώνων – Φιλαδελφείας 41. Εθνικών Αγώνων – Ελλησπόντου.
42. Αθηνών – Αγ. Τριανταφύλλου 43. Αθηνών – Πευκακίων
44. Αθηνών – Ύδρας 45. Αθηνών – Σέκερη 46. Πολυμέρη – Κασσαβέτη
47. Πολυμέρη – Περραιβού 48. Πολυμέρη – Φ. Ιωάννου 49. Πολυμέρη – Ι. Τζάνου 50. Πολυμέρη – Αθανασάκη 51. Νεαπόλεως – Φ. Εταιρίας 52. Φ. Εταιρίας – Σκουφά
Ο Σταθμός συλλογής και επεξεργασίας κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών δεδομένων και ενημέρωσης οδηγών θα συλλέγει σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες κυκλοφορίας από το δίκτυο αισθητήρων που θα εγκατασταθούν, όπως φόρτο, κατάληψη και ταχύτητα και θα υπολογίζει χρόνους ταξιδίου και κυκλοφοριακές καταστάσεις όπως συμφόρηση, πυκνή κυκλοφορία κ.λπ. στο οδικό δίκτυο που επιτηρείται. Οι κυκλοφοριακές καταστάσεις (φόρτος, συμφόρηση κ.λπ.) θα απεικονίζονται σε πραγματικό χρόνο (εντός ενός χρονικού ορίου που δε θα υπερβαίνει τα 15 λεπτά από τη στιγμή λήψης των δεδομένων από το πεδίο) σε online αλληλεπιδραστικό χάρτη. Η εφαρμογή θα πρέπει να παρουσιάζει τη πληροφορία των συμβάντων τόσο σε πινακοποιημένη μορφή όσο και επί του ψηφιακού υποβάθρου. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τους αισθητήρες μέτρησης και οι παραγόμενοι χρόνοι ταξιδίου θα αποθηκεύονται στο Σταθμό σε βάση δεδομένων, με την ένδειξη του χρόνου που λήφθηκαν οι μετρήσεις ή παράχθηκαν οι χρόνοι διαδρομής, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στην Υπηρεσία να ανακτά ιστορικά δεδομένα κυκλοφοριακής ροής, να τα συγκρίνει και να τα συσχετίζει με κυκλοφοριακά συμβάντα. Θα παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας αναφορών και εξαγωγήτων δεδομένων, που αφορούν δεδομένο χρονικό διάστημα και κατεύθυνση κυκλοφορίας. Θα παρέχεται η δυνατότητα χειροκίνητης εισαγωγής / διαχείρισης κυκλοφοριακών συμβάντων, όπως για παράδειγμα εισαγωγή οδικών έργων, που μπορεί να επηρεάσουν την κατάσταση του οδικού δικτύου.
Προβλέπεται επίσης η προμήθεια και η εγκατάσταση τεσσάρων πινακίδων VMS, για την προβολή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, αναφορικά με τις κυκλοφοριακές συνθήκες και συμβάντα στην περιοχή εφαρμογής του έργου. Οι πινακίδες θα είναι τύπου full matrix, που θα παρέχουν πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο: για τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες, για εναλλακτικές διαδρομές και αντίστοιχους χρόνους διαδρομής και για τρέχοντα προγραμματισμένα ή έκτακτα οδικά συμβάντα.
Οι πινακίδες VMS θα τοποθετηθούν κατά μήκος του οδικού άξονα στις παρακάτω θέσεις :
∙ VMS 1. Λαρίσης – Νεαπόλεως
∙ VMS 2. Ιωλκού – Περιφερειακή Οδός
∙ VMS 3. Λαμπράκη (έναντι Δημαρχείου)
∙ VMS 4. Πολυμέρη – Αιολίδος
Θα τοποθετηθούν τουλάχιστον 100 μέτρα πριν τις διασταυρώσεις, έτσι ώστε οι διερχόμενοι οδηγοί να διαθέτουν ικανό χρόνο για να δράσουν, επιλέγοντας την καταλληλότερη διαδρομή.
Θα εγκατασταθεί επίσης ένας σταθμός μέτρησης που θα παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις εκπομπές ρύπων από τα οχήματα. Πιο συγκεκριμένα, ο μετεωρολογικός σταθμός θα μετρά κατ΄ ελάχιστο τη θερμοκρασία του αέρα, την υγρασία, την ατμοσφαιρική πίεση και την ποιότητα της ατμόσφαιρας μέσω της μέτρησης των επιπέδων των σωματιδίων PM 2.5, PM 10 της ατμόσφαιρας.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο «SUB 2 – 16631_Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας», που είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6. «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων της οικονομίας της χώρας», στο πλαίσιο του Έργου «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο», σύμφωνα με την απόφαση ένταξης 20107/09-03-2023 στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU και είναι εγγεγραμένο στον Προϋπολογισμό του Δήμου Βόλου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει επίσης την μεταφορά των υπολοίπων του ταμείου και των υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών των καταργούμενων ΝΠΔΔ ΔΟΕΠΑΠ –ΔΗΠΕΘΕ και ΚΕΚΠΑ ΔΙΕΚ. Από την κατάργηση του νομικού προσώπου, τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά του στοιχεία περιέρχονται αυτοδικαίως στον δήμο που το συνέστησε, ο οποίος υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού. Σημειώνεται ότι τραπεζικοί λογαριασμοί της πρώην Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Βόλου «Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ.», επειδή είτε είναι συνδεδεμένοι με προγράμματα που έχουν λήξει παραμένουν ενεργοί μέχρι την εκκαθάριση των αντίστοιχων συνδεδεμένων προγραμμάτων και στη συνέχεια θα κλείσουν, είτε επειδή είναι συνδεδεμένοι με ενεργά προγράμματα, παραμένουν ενεργοί μέχρι την αλλαγή του Δικαιούχου σε «Δήμος Βόλου».
Τέλος, θα υποβληθούν προς έγκριση τα πρακτικά της ηλεκτρονικής αποσφράγισης για τον διαγωνισμό για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, προϋπολογισμού 352.969,1 ευρώ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το