Τοπικά

Έργο συντήρησης εγκαταστάσεων και δικτύων ύδρευσης από την ΔΕΥΑΜΒ

Aνοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου προκήρυξε η ΔΕΥΑΜΒ για την κατασκευή του έργου «Νο 70- Συντήρηση εγκαταστάσεων και δικτύων ύδρευσης» με προϋπολογισμό 1,4 εκ. ευρώ μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων.
Το τεχνικό αντικείμενο της σύμβασης είναι: α) Επεμβάσεις επί βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης (χωρίς τις υδραυλικές εργασίες), όπως αυτές περιγράφονται στα επί μέρους άρθρα του τιμολογίου. β) Η συντήρηση δομικών μερών των εγκαταστάσεων ύδρευσης, γ) Περιφράξεις και έργα ασφαλείας στις εγκαταστάσεις Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. δ) Η συντήρηση και η αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων, λιθόστρωτων καλντεριμιών που δημιουργήθηκαν από βλάβες ύδρευσης. ε) η επισκευή φρεατίων παροχών ύδρευσης & δικλείδων στ) Κάθε εργασία συμπληρωματική αυτής που εκτελείται από το προσωπικό και τον μηχανικό εξοπλισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 28.000 ευρώ. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε η Τετάρτη 14 Ιουνίου στις 10:00 ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 21 Ιουνίου. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΜΒ και ο χρόνος εκτέλεσής του είναι 12 μήνες.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το