Τοπικά

Επιδότηση δαπανών έως 17.000 ευρώ για μελισσοκομικά προγράμματα

Έως τις 30 Ιουνίου μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι αιτήσεις συμμετοχής για τη δράση 4.1 «Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης» στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2021. Ως μέγιστο ύψος επιλέξιμων δαπανών καθορίζεται το ποσό των 30.000 ευρώ ανά δικαιούχο σε κάθε μελισσοκομικό έτος. Οι δικαιούχοι προκειμένου να τους καταβληθεί η ενίσχυση, διαβιβάζουν στη Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το αργότερο μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου 2021.
Ως επιλέξιμες δαπάνες ορίζονται η πραγματοποίηση αναλύσεων δειγμάτων ελληνικού μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης σε διαπιστευμένα εργαστήρια, με σκοπό τον έλεγχο των φυσικοχημικών τους παραμέτρων, της διερεύνησης της πιθανής ύπαρξης καταλοίπων φυτοπροστατευτικών ουσιών, αντιβιοτικών ή/και άλλων ξένων και επικίνδυνων ουσιών και ελέγχου της νοθείας. Έκαστο εργαστήριο πρέπει να διαθέτει διαπίστευση στο αντικείμενο – πεδίο του διενεργούμενου από το ίδιο ελέγχου.
Η κλίμακα του ποσοστού επιχορήγησης των επιλέξιμων δαπανών, ανά δικαιούχο σε κάθε μελισσοκομικό έτος καθορίζεται ως εξής:
Η κλίμακα του ποσοστού επιχορήγησης των επιλέξιμων δαπανών, ανά δικαιούχο σε κάθε μελισσοκομικό έτος έχει ως εξής:

Έως 10.000 ευρώ: Επιδότηση 100 %
-10.000,01 έως 20.000 ευρώ: Επιδότηση 50% και μέγιστο ποσό 15.000 ευρώ επιδότηση
-20.000,01 έως 30.000 ευρώ: Επιδότηση 20% και μέγιστο ποσό 17.000 ευρώ επιδότηση
Δικαιούχοι

Ως δικαιούχοι ορίζονται:
-Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης και μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένου), εφόσον τα μελισσοκομικά προϊόντα που παράγουν, διατίθενται προς πώληση (λιανικώς ή χονδρικώς) στην αγορά,
-Αγροτικοί μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί και αγροτικοί συνεταιρισμοί ή αγροτικές εταιρικές συμπράξεις που έχουν και μέλη μελισσοκόμους, ομάδες παραγωγών μελισσοκόμων, οργανώσεις παραγωγών μελισσοκόμων, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που δραστηριοποιούνται και στον μελισσοκομικό τομέα, καθώς και οργανώσεις εκπροσώπησης του μελισσοκομικού τομέα, εφόσον αυτοί ασκούν εμπορική δραστηριότητα, διαθέτοντας τα μελισσοκομικά προϊόντα που παράγουν τα μέλη τους προς πώληση (λιανικώς ή χονδρικώς) στην αγορά,
-Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα συσκευάζοντας – τυποποιώντας και εμπορευόμενοι μελισσοκομικά προϊόντα προερχόμενα από Έλληνες παραγωγούς.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς υποβάλλουν στη Διεύθυνση Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του ΥΠΑΑΤ, μέχρι 30 Ιουνίου 2021, σε έντυπη (Ταχ. Διεύθυνση: Βερανζέρου 46, 10438, Αθήνα) ή σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail: [email protected], [email protected]) τα εξής δικαιολογητικά:
Aίτηση ένταξης, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία δηλώνεται ότι η συγκεκριμένη δράση δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για επιχορήγηση σε άλλο πρόγραμμα, πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, καταστατικό φορέα για την περίπτωση των δικαιούχων της περ. β του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, απόφαση του Δ.Σ. του φορέα ή του νομικού προσώπου για τον ορισμό του νόμιμου εκπροσώπου του, για την υπογραφή όλων των σχετικών με το πρόγραμμα αιτήσεων και εγγράφων, αποδεικτικά στοιχεία για την εμπορία των παραγόμενων προϊόντων κατά την περίοδο από 1η Αυγούστου κάθε μελισσοκομικού έτους, έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το