Τοπικά

Έκτακτος οικονομικός έλεγχος στη ΔΕΥΑΜΒ

Η διενέργεια έκτακτου οικονομικού ελέγχου αποφασίστηκε χθες από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΜΒ που συνεδρίασε. Το θέμα εισηγήθηκε ο ασκών καθήκοντα γενικού διευθυντή Δημήτρης Κουτσιφέλης, σε συνέχεια της από 29/3/2023 επιστολής του δημάρχου Βόλου Αχιλλέα Μπέου. Η διενέργεια του οικονομικού ελέγχου στη ΔΕΥΑΜΒ αφορά στα έτη 2020-2022. Ο έκτακτος οικονομικός έλεγχος αφορά ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα εξής:
1. Έλεγχος Οικονομικής Διαχείρισης ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού καθώς και ως προς την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας και πληροφόρησης.
2. Έλεγχος διαδικασιών σύναψης συμβάσεων σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτών.
3. Έλεγχος και τήρηση των διαδικασιών, οι οποίες αφορούν οικονομικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστημα της ΔΕΥΑΜΒ με εξέταση των τηρούμενων βιβλίων και των αναγκαίων νόμιμων δικαιολογητικών και παραστατικών στοιχείων.
4. Εξέταση διαδικασιών ενταλμάτων πληρωμής δαπανών και κρατήσεων καθώς και εξόφλησης αυτών.

Στο μεταξύ, ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό προκήρυξε η ΔΕΥΑΜΒ για τις υπηρεσίες συνεργείου ηλεκτροσυγκολλητών – μονταδόρων προϋπολογισμού 49.600 ευρώ. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε στις 28 Απριλίου, στις 3 το μεσημέρι. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για το σύνολο της υπηρεσίας.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το