Τοπικά

Δήμος Βόλου: Μείωση έως 40% των μισθωμάτων σχολικών κυλικείων με βάση απόφαση του ΥΠΕΣ

Με βάση τις αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, ο δήμος Βόλου θα προχωρήσει σε ρυθμίσεις των μισθωμάτων σχολικών κυλικείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το Νόμο, οφειλές από μισθώματα σχολικών κυλικείων για το σχολικό έτος 2019-2020 μπορούν να καταβληθούν σε έως δώδεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις, κατόπιν σχετικής απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, στην οποία ορίζονται το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης, ο χρόνος καταβολής, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα. Το ίδιο ισχύει για το σχολικό έτος 2020-202. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η μείωση του ύψους των καταβλητέων μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων έως 40%

Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, οι οφειλές από μισθώματα σχολικών κυλικείων για το σχολικό έτος 2019-2020 να καταβληθούν σε δώδεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Το ελάχιστο ποσό της κάθε δόσης ορίζεται στα 30 ευρώ.. Ο χρόνος καταβολής της πρώτης δόσης να ξεκινά την 01/01/2021.

Για το σχολικό έτος 2020-2021, μειώνεται το ύψος των καταβλητέων μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων κατά 40% επί του αρχικού συμβατικού τμήματος.

Έως τις 30.6.2021 είναι δυνατή, εκ μέρους των μισθωτών, η πρόωρη λύση συμβάσεων μίσθωσης κυλικείων δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του εκμισθωτή.

Για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι οφειλές από μισθώματα σχολικών κυλικείων για το σχολικό έτος 2019-2020 να καταβληθούν σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Το ελάχιστο ποσό της κάθε δόσης πλην της τελευταίας ορίζεται στα εκατό ευρώ (100,00€). Ο χρόνος καταβολής της πρώτης δόσης ξεκινά την 01/01/2021

Για το σχολικό έτος 2020-2021, μειώνεται το ύψος των καταβλητέων μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων κατά σαράντα τοις εκατό (40%) επί του αρχικού συμβατικού τιμήματος.

Έως τις 30.6.2021 είναι δυνατή η εκ μέρους του μισθωτή πρόωρη λύση συμβάσεων μίσθωσης κυλικείων δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του εκμισθωτή».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το