Τοπικά

Διαγωνισμός για τη λειτουργία του πάρκινγκ στο λιμάνι του Βόλου

Στην προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών λειτουργίας του χώρου ελεγχόμενης στάθμευσης στον Κεντρικό Προβλήτα Λιμένα Βόλου, προϋπολογισμού 250.000 ευρώ, προχωρά η ΟΛΒ Α.Ε. Η διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί με τον ανάδοχο θα είναι τριάντα έξι (36) μήνες.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, τα οποία ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι υπηρεσίες λειτουργίας χώρου ελεγχόμενης στάθμευσης.

Η πρόσβαση στη Διακήρυξη, η κατάρτιση, υποβολή εκ μέρους των ενδιαφερομένων και η αποσφράγιση των προσφορών, θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του «Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων» (ΕΣΗΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, στον ιστότοπο www.promitheus.gov.gr.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 30-11-2018.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Αρμόδιος υπάλληλος: Παπαναστασίου Νικόλαος,  24213-16172), κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών και των ωρών 09:00’ – 14:00’.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το