Τοπικά

Διαγωνισμός από ΔΕΥΑΜΒ για τη διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Διαγωνισμό για τη διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών αναμένεται να προκηρύξει η ΔΕΥΑΜΒ, με προϋπολογισμό 322.400 ευρώ με το ΦΠΑ. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις Υπηρεσίες της ΔΕΥΑΜΒ στην υλοποίηση τεχνικών ενεργειών εντός των περιοχών του Καλλικρατικού Δήμου Βόλου όπου η ΔΕΥΑΜΒ λειτουργεί δίκτυο ύδρευσης. Ο Καλλικρατικός Δήμος Βόλου περιλαμβάνει την περιοχή του Βόλου και τις Δημοτικές Ενότητες Νέας Ιωνίας, Αισωνίας, Νέας Αγχιάλου, Ιωλκού, Αγριάς, Αρτέμιδας, Μακρυνίτσας και Πορταριάς. Οι υπό υλοποίηση τεχνικές ενέργειες κατηγοριοποιούνται στους τέσσερις ακόλουθους τύπους: Διακοπή υδροληψίας με κλείσιμο διακόπτη, Αποκατάσταση υδροληψίας με άνοιγμα διακόπτη, Αφαίρεση υδρομέτρου, Επανατοποθέτηση υδρομέτρου και Αντικατάσταση υδρομετρητή.
Ο πάροχος θα λαμβάνει (ηλεκτρονικά) από την ΔΕΥΑΜΒ καθημερινά πίνακα με τους υδρομετρητές στους οποίους θα πρέπει να εκτελεστεί ενέργεια αφαίρεσης, επανατοποθέτησης ή αντικατάστασης τους. Στον πίνακα θα παρατίθενται όλα τα απαραίτητα στοιχεία (Αριθμ. παροχής, διεύθυνση και αριθμός ακινήτου, ημερομηνία έκδοσης της εντολής για την ενέργεια κλπ.). Στη συνέχεια ο πάροχος θα μεταβαίνει στη διεύθυνση που αναγράφεται στον πίνακα, θα εντοπίζει τον υδρομετρητή, θα σημειώνει την ένδειξη του υδρομετρητή και θα προβαίνει στην απαιτούμενη ενέργεια που του έχει υποδειχθεί από την ΔΕΥΑΜΒ (αφαίρεση, επανατοποθέτηση, αντικατάσταση). Στην περίπτωση της τοποθέτησης νέου υδρομετρητή θα σημειώνει τον νέο αριθμό μετρητή.
Στις περιπτώσεις αφαίρεσης υδρομετρητή, οι αφαιρούμενοι υδρομετρητές παραδίδονται με ευθύνη του αναδόχου εντός του ωραρίου εργασίας της υπηρεσίας σε χώρο που θα υποδείξει η ΔΕΥΑΜΒ.
Σε περίπτωση επανατοποθέτησης υδρομετρητή ο πάροχος θα πρέπει να ολοκληρώσει την ενέργεια και να αποκαταστήσει την υδροληψία εντός τεσσάρων ωρών από την ώρα που έλαβε την ειδοποίηση ηλεκτρονικά από την ΔΕΥΑΜΒ. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα μήνες με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία υπογραφής της.Επιπλέον η ΔΕΥΑΜΒ, διατηρεί Δικαίωμα χρονικής παράτασης για έξι επιπλέον μήνες, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει μόνο τιμής.
Σημειώνεται πως αυτή τη στιγμή στη ΔΕΥΑΜΒ υπάρχουν στα συνεργεία συντήρησης του δικτύου ύδρευσης 10 υδραυλικοί τεχνίτες. Τα συνεργεία εργάζονται σε δύο βάρδιες (πρωινή – απογευματινή), ενώ το Σ/Κ υπάρχουν δυο συνεργεία το πρωί και ένα το απόγευμα. Με τον αναλογισμό των ρεπό και των αδειών, οι διαθέσιμοι τεχνίτες στην πρωινή ζώνη είναι μόλις πέντε.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το