Τοπικά

ΔΕΥΑΜΒ: Μείωση ενεργειακού κόστους αντλήσεων πόσιμου νερού – Οφειλές 134.000 ευρώ από 133 καταναλωτές

 

Με ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό η ΔΕΥΑΜΒ θα προμηθευτεί και θα εγκαταστήσει εξοπλισμό για τη μείωση του ενεργειακού κόστους αντλήσεων πόσιμου νερού, με προϋπολογισμό 2,4 εκ. ευρώ. Στο υδραγωγείο της ΔΕΥΑΜΒ είναι ενταγμένες 43 γεωτρήσεις και 12 αντλιοστάσια επιφανείας. Ωστόσο, λόγω της υποβάθμισης του υπόγειου υδροφορέα, έχει αυξηθεί η ενεργειακή κατανάλωση ανά κυβικό μέτρο αντλούμενου ύδατος, καθώς έχει περιοριστεί σημαντικά η παροχή των γεωτρήσεων. Η ενεργειακή δαπάνη για την άντληση νερού, είναι η μεγαλύτερη λειτουργική δαπάνη της υπηρεσίας και προσεγγίζει το κόστος εργασίας. Έτσι, είναι αναγκαία η ενεργειακή εξοικονόμηση στην άντληση του νερού, δράση η οποία μπορεί να συνδυαστεί με δημιουργία συνθηκών οικονομίας κλίμακας στη συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των γεωτρήσεων και αναβάθμισης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του διανεμόμενου νερού, μέσω της αντικατάστασης του υφιστάμενου αντλητικού εξοπλισμού σε συνδυασμό με την κατάλληλη δίαιτα των γεωτρήσεων. Η ενεργειακή οικονομία μπορεί να επιτευχθεί με την αντικατάσταση των υφιστάμενων αντλητικών και με την τοποθέτηση ρυθμιστών συχνότητας στην εκκίνηση των αντλητικών συγκροτημάτων. Επίσης, η αναβάθμιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του διανεμόμενου νερού, επιτυγχάνεται από την παράλληλη τοποθέτηση στους καταθλιπτικούς αγωγούς των γεωτρήσεων ηλεκτρομαγνητικών μετρητών παροχής, ώστε να μετράται με ακρίβεια η παροχή της κάθε γεώτρησης.
Σημειώνεται ότι η χρηματοδότησή της προμήθειας θα γίνει από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του υπουργείου Εσωτερικών.

Οφειλές 134.000 ευρώ από 133 καταναλωτές
Στις αρμόδιες ΔΟΥ θα αποστείλει η ΔΕΥΑΜΒ τις ληξιπρόθεσμες οφειλές καταναλωτών. Το θέμα θα εγκριθεί στη σημερινή συνεδρίαση. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές θα αποσταλούν προς τις αρμόδιες ΔΟΥ Βόλου, Αλεξανδρούπολης, Ε΄ Θεσσαλονίκης , Καρδίτσας, Κηφισιάς, Λαγκαδά ,Λαμίας, Λάρισας, Πτολεμαΐδας, Ρόδου και ΦΑΕ Αθηνών. Το συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών ανέρχονται στο ποσό των 134.561,06 ευρώ και αφορά συνολικά 133 καταναλωτές.

Χρηματοδότηση για την αξιοποίηση της ιλύος των Ε.Ε.Λ. Βόλου
Τη χρηματοδότηση της πράξης «ολοκληρωμένη διαχείριση και αξιοποίηση της ιλύος των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Βόλου» θα αποδεχθεί η ΔΕΥΑΜΒ στο πλαίσιο του προγράμματος «Υλοποίηση υποδομής διαχείρισης ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων» σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Η πράξη «Ολοκληρωμένη Διαχείριση και Αξιοποίηση της Ιλύος των Ε.Ε.Λ. Βόλου» περιλαμβάνει τα παρακάτω υποέργα: κατασκευή έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης και αξιοποίησης της ιλύος των Ε.Ε.Λ. Βόλου», προϋπολογισμού 12.100.000 € χωρίς Φ.Π.Α, αυτεπιστασία αρχαιολογίας, προϋπολογισμού 50.000 €, το οποίο αφορά σε μισθοδοσία προσωπικού και προμήθειες υλικών και υπηρεσιών, περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων, προϋπολογισμού 42.500€ και απόκτηση εδαφικής έκτασης, προϋπολογισμού 57.500€.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 12.200.000€, και αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.
Στη σημερινή συνεδρίαση έρχεται προς συζήτηση η τροποποίηση της απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ για την έγκριση της προμελέτης, των τευχών δημοπράτησης και των όρων διακήρυξης του έργου που αφορά στην κατασκευή έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης και αξιοποίησης ιλύος των Ε.Ε.Λ. Βόλου με προϋπολογισμό 12,1 εκ. ευρώ. Στο τεχνικό αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται η εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, η κατασκευή όλων των απαιτούμενων έργων καθώς και η προμήθεια κι εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού για την επεξεργασία και αξιοποίηση της παραγόμενης ιλύος μέσω θερμικής ξήρανσης και αεριοποίησης. Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται επίσης, η λειτουργία και συντήρηση του έργου για χρονικό διάστημα έξι μηνών, από τη βεβαίωση περαίωσης των εργασιών, περιλαμβανομένων και των δοκιμών ολοκλήρωσης και θέση της εγκατάστασης σε αποδοτική λειτουργία.
Επίσης θα εγκριθούν οι όροι διακήρυξης της σύμβασης για υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθηση της υπηρεσίας στην επίβλεψη του παραπάνω χρηματοδοτούμενου υποέργου, με προεκτιμώμενη αμοιβή 479.039,4 ευρώ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το