Τοπικά

ΔΕΥΑΜΒ:Ανοιχτός διαγωνισμός για τη διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό προκήρυξε η ΔΕΥΑΜΒ για την παροχή υπηρεσιών «διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών» με προϋπολογισμό 322.400 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις Υπηρεσίες της ΔΕΥΑΜΒ στην υλοποίηση τεχνικών ενεργειών εντός των περιοχών του Καλλικρατικού Δήμου Βόλου όπου η ΔΕΥΑΜΒ λειτουργεί δίκτυο ύδρευσης.
Οι υπό υλοποίηση τεχνικές ενέργειες κατηγοριοποιούνται στους τέσσερις (4) ακόλουθους τύπους:
➢ Διακοπή υδροληψίας με κλείσιμο διακόπτη, Αποκατάσταση υδροληψίας με άνοιγμα διακόπτη
➢ Αφαίρεση υδρομέτρου
➢ Επανατοποθέτηση υδρομέτρου και
➢ Αντικατάσταση υδρομετρητή
Σύμφωνα με τη διακήρυξη, εναπόκειται πάντα στην κρίση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, η δυνατότητα εντολής για αυξομείωση των συνεργείων του παρόχου, προκειμένου να καλύπτονται κατά περίπτωση οι ανάγκες της ΔΕΥΑΜΒ, χωρίς ο πάροχος να δικαιούται πρόσθετης αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένου και της παραπάνω περίπτωσης.
Σημειώνεται ότι: πριν την υποβολή προσφορών, η ΔΕΥΑΜΒ σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα θα πραγματοποιήσει επισκέψεις σε θέσεις υδραυλικών διατάξεων ειδικών καταναλωτών (τυπικών και μη, υδραυλικών διατάξεων υδρομετρητών) και συγκεκριμένα την 20 η -11-2023 και ώρα 9:00πμ ημέρα Δευτέρα, στις οποίες οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμμετέχουν υποχρεωτικά προκειμένου να έχουν πλήρη και σαφή εικόνα των υπηρεσιών που καλούνται να παράσχουν στην ΔΕΥΑΜΒ, μέσω της σύμβασης.
Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 12 μήνες ή μέχρις εξαντλήσεως του οικονομικού της αντικειμένου. Οι τεχνικές ενέργειες τις συμβάσης αφορούν στα διάφορα σημεία υδροληψίας του Καλλικρατικού Δήμου Βόλου τα οποία όπως αναφέρονται και στον προϋπολογισμό ανέρχονται συνολικά σε 76.000.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών ορίστηκε στις 24 Νοεμβρίου, στις 3 το μεσημέρι.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΥΑΜΒ στο Βόλο, 2ος όροφος, γραφείο 2, οδός Κωνσταντά, αρ. 141, Τ.Κ. 38221, αρμόδιος υπάλληλος κ. Πηνελόπη Δεληευθυμίου τηλ. 2421075167, FAX επικοινωνίας 2421075183 και στην ιστοσελίδα www.deyamv.gr.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το