Ελλάδα

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για προσλήψεις σε Στρατό Ξηράς

To ΑΣΕΠ προκηρύσσει διαγωνισμό για την πλήρωση 5 θέσεων εργασίας μόνιμων αξιωματικών στη Γενική Ειδικότητα Στρατιωτικών Διερμηνέων. Οι ειδικότητες των θέσεων αφορούν την Αγγλική γλώσσα, του Σώματος Στρατιωτικών Γραμματέων του Στρατού Ξηράς καθώς και την Γαλλική, Γερμανική και την Τουρκική γλώσσα.

Κάθε υποψήφιος που συγκεντρώνει όλα τα προβλεπόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, όπως ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία, το π.δ. 300/2002 (Α΄ 267) και την παρούσα εγκύκλιο, για κάλυψη θέσης Μονίμου Ανθυπολοχαγού της γενικής ειδικότητας Διερμηνέων, Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Τουρκικής γλώσσας, του Σώματος Στρατιωτικών Γραμματέων του Στρατού Ξηράς, μπορεί να υποβάλει, μετά την έκδοση της εγκυκλίου προκήρυξης του διαγωνισμού, αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, μόνο για μία κύρια γλώσσα, όπως τα Υποδείγματα του Παραρτήματος «Β», στην οποία θα δηλώνει την κύρια γλώσσα (Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική-Τουρκική) και την τυχόν δευτερεύουσα γλώσσα στην οποία επιθυμεί να εξεταστεί.

Δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία υποψήφιοι που γνωρίζουν άριστα μια από τις ζητούμενες γλώσσες και ταυτόχρονα έχουν πτυχίο φιλοσοφικής σχολής, νομικών ή πολιτικών επιστημών ή των τμημάτων μετάφρασης και διερμηνείας. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται έως τις 3 Νοεμβρίου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει μία μόνο αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. Mε την αίτηση συνυποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Πιστοποιητικό Δήμου, κοινότητας ή προξενικής αρχής, όπου είναι εγγεγραμμένος (υφίσταται η δυνατότητα άντλησης του ανωτέρω πιστοποιητικού μέσω χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται από τη Διαδικτυακή Πύλη του Δημοσίου «www.gov.gr»), στο οποίο:

  • Επικολλάται φωτογραφία τύπου ταυτότητας, αρμόδια θεωρημένη (ταυτοπροσωπία).
  • Φαίνεται ότι έχει την ελληνική ιθαγένεια.
  • Αναγράφεται αναλυτικά η ημερομηνία γέννησης, που προκύπτει από τη ληξιαρχική πράξη γέννησης και όχι από μεταγενέστερη διόρθωση.

β. 2 φωτογραφίες 3Χ4 εκ, στο πίσω μέρος των οποίων να αναγράφεται καθαρά το όνομα του υποψηφίου.

γ. Από υποψήφιο νομίμως εκτός στρατεύματος, πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Από υποψήφιο που υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις, πλήρες Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου (ΑΦΜ) από τη Μονάδα, θεωρημένο από την οικεία Στρατολογική Υπηρεσία. Από γυναίκες υποψήφιες οι οποίες υπηρέτησαν οποτεδήποτε με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις, πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης.

δ. Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών που έχει εκδοθεί στην ημεδαπή.

ε. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, πρέπει να συνοδεύεται από:

  • Επίσημη μετάφρασή του στα ελληνικά από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό, από εξουσιοδοτημένους δικηγόρους στην Ελλάδα και από πιστοποιημένους από το Υπουργείο Εξωτερικών μεταφραστές. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν και να επιλέγουν μεταφραστή στη διεύθυνση metafraseis.services.gov.gr ή μέσω της εφαρμογής «Πιστοποιημένοι μεταφραστές» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr.
  • Επικύρωση του φωτοαντιγράφου του ξενόγλωσσου τίτλου σπουδών, μόνο από δικηγόρο.
  • Πράξη ή πιστοποιητικό αναγνώρισης, περί «ισοτιμίας», «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων σπουδών από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλου Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 (Α΄80).

στ. Οι υποψήφιοι της παρ. 7, επικυρωμένο τίτλο ή βεβαίωση σπουδών για τη δευτερεύουσα ξένη γλώσσα.

ζ. Υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει ο υποψήφιος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1599/1986. Το κείμενο της δήλωσης διατυπώνεται όπως παρακάτω: Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 δηλώνω ότι, από όσα είμαι σε θέση να γνωρίζω: α) δεν έχω παραπεμφθεί σε ποινική δίκη για πλημμέλημα ή κακούργημα με απευθείας κλήση ή βούλευμα την τελευταία πενταετία, και β) δεν έχει ασκηθεί σε βάρος μου ποινική δίωξη για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη από την εισαγγελική αρχή του τόπου της κατοικίας μου ούτε από άλλη εισαγγελική αρχή της χώρας.

Όλα τα δικαιολογητικά, πλην των τίτλων σπουδών, πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ 3 μήνες, πριν από τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή δεν έχουν επικυρωθεί ή/ και μεταφραστεί (όπου απαιτείται), δεν θα γίνονται δεκτά.

Πηγή: Έθνος

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το