Τοπικά

Απορρίφθηκε η προσφυγή σε βάρος του Δημάρχου Νοτίου Πηλίου για παράβαση καθήκοντος 

Νόμω αβάσιμη με αποτέλεσμα να απορριφθεί, κρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας η προσφυγή που είχε καταθέσει η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας, με την οποία ζητούσε έλεγχο για παράβαση καθήκοντος του δημάρχου Μιχάλη Μιτζικού και της πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρίνας Συρίη καθώς και ακύρωση της 4ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στην απόφαση, κατά της οποίας δύναται να κατατεθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 εντός προθεσμίας ενός μηνός από την έκδοση ή την κοινοποίησή της μεταξύ άλλων αναφέρονται:

«-Επειδή κατά το αριθμ. 2949/26-02-2021 έγγραφο του Δήμου Νοτίου Πηλίου «η πρόσκληση για τη διεξαγωγή του Δημοτικού Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκε από την κα πρόεδρο, νομότυπα και κοινοποιήθηκε εμπρόθεσμα, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 2170 έγγραφο πρόσκλησης στις 11/02/2021, ακολουθώντας όλες τις κείμενες διαδικασίες (επισυνάπτεται αντίγραφο). Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, ότι όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι όλων των παρατάξεων, είχαν πλήρη γνώση των θεμάτων αλλά και των εισηγήσεων από την 4η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νοτίου Πηλίου. Κανένα θέμα και καμία εισήγηση, δεν άλλαξε, στο διάστημα από την αποστολή της πρόσκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 11/02/2021 έως και τη διεξαγωγή του στις 15/02/2021. Η διαδικασία σύγκλησης λοιπόν του Δημοτικού Συμβουλίου, ήταν νόμιμη και ακολούθησε τις πάγιες διατάξεις που προβλέπει η κείμενη διαδικασία. Λανθασμένα, αναφέρεται στην προσφυγή, ότι δήθεν δεν ενημερώθηκαν για τα θέματα και δεν είχαν εικόνα των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αφού αυτά, ουδέποτε άλλαξαν και φυσικά η ενημέρωση είχε πραγματοποιηθεί εμπρόθεσμα στις 11/02/2021 με την με αριθμό πρωτοκόλλου 2170 Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου.

-Επειδή, σύμφωνα με τα εκτεθέντα, υπήρξε πράγματι λόγος ανωτέρας βίας και έκτακτης ανάγκης, λόγω της μεγάλης χιονόπτωσης και των προβλημάτων που αυτή δημιούργησε και ορθώς ο Δήμος έκανε χρήση της χορηγηθείσας από τον Νόμο δυνατότητας της διά περιφοράς διεξαγωγής του Δημοτικού Συμβουλίου.
-Επειδή, επιπρόσθετα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η πρόεδρος του Δ.Σ. ενήργησε, νομότυπα και κοινοποίησε εμπρόθεσμα, την πρόσκληση για την 4η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νοτίου Πηλίου στις 11/02/2021, σε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. Κατά συνέπεια όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι όλων των παρατάξεων, έλαβαν γνώση των προς συζήτηση θεμάτων αλλά και των σχετικών εισηγήσεων. Περαιτέρω δε κανένα θέμα και καμία εισήγηση, δεν άλλαξε, στο διάστημα από την αποστολή της πρόσκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 11/02/2021 έως και τη διεξαγωγή του στις 15/02/2021.

Για τους λόγους αυτούς απορρίπτουμε, την από 19-02-2021 Προσφυγή του συνόλου της μείζονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νοτίου Πηλίου, κατά της 4ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νοτίου Πηλίου».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το