Τοπικά

Αιτήσεις για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με απόφαση της 150ης/16-11-2022 Συνέλευσης ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών για τo ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή» στις κατευθύνσεις:
α) Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Πράξη, και
β) Μαθησιακές Δυσκολίες

Πρόκειται για ένα μεταπτυχιακό με στόχο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και την ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων σε ζητήματα που αφορούν στην εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ειδικότερα, σκοπός και αποστολή του Π.Μ.Σ. είναι η εμβάθυνση σε γνώσεις σχετικά με: 1. την αναγνώριση και κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 2. το σχεδιασμό, την εφαρμογή αλλά και την αξιολόγηση κατάλληλων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, 3. την ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης των μαθητών και 4. την αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας στον τομέα της ειδικής αγωγής.
Το πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού περιλαμβάνει μαθήματα τα οποία είναι υποχρεωτικά ή υποχρεωτικά κατ’ επιλογή, καθώς και υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση 500 ωρών σε συνδυασμό με την επιλογή εκπόνησης ή μη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα (τρία διδακτικά εξάμηνα και ένα εξάμηνο για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης και την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, εφόσον ο/η φοιτητής/ήτρια επιλέξει να κάνει και τα δυο). Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης για το ΜΔΕ, ορίζεται σε τέσσερα (4) ημερολογιακά έτη. Οι ημέρες που διεξάγονται τα μαθήματα είναι Παρασκευή και Σάββατο.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
Ο αριθμός εισακτέων φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 60. Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να επιλέξουν εξ’ αρχής, κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησής τους, την κατεύθυνση την οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Σε κάθε κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. γίνεται δεκτός/ή ένας/μια (1) υπότροφος του Ι.Κ.Υ. ή άλλων φορέων/ιδρυμάτων που πέτυχε σε σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού, ένας/μια (1) αλλοδαπός/ή υπότροφος του Ελληνικού Κράτους και άτομα με σοβαρές παθήσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3794/04-09-2009 σε ποσοστό μέχρι 5% επί των εισαγομένων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές τους.
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Τα δίδακτρα του Π.Μ.Σ. ανέρχονται στο ποσό των 4.000,00 ευρώ συνολικά και καταβάλλονται τμηματικά ανά εξάμηνο σπουδών. Από τα τέλη φοίτησης απαλλάσσονται οι φοιτητές/ήτριες που εμπίπτουν στις προβλέψεις του υπ’ αριθμόν 4899/16-12-2022 (τεύχος Β΄) ΦΕΚ.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ
Στις δυο Κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι Τμημάτων και Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ/ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Οποιαδήποτε περίπτωση πτυχιούχου δεν εντάσσεται στα ανωτέρω εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης όσοι/ες ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους και εκκρεμεί μόνο η καθομολόγησή τους (ορκωμοσία). Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από τη Γραμματεία του/της υποψήφιου/ας στην οποία θα βεβαιώνεται η ολοκλήρωση των σπουδών και θα αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.
Α) Υποβολή δικαιολογητικών
Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες καταθέτουν τον φάκελο της υποψηφιότητάς τους στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται μπορείτε να τα δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.sed.uth.gr/index.php/gr/studies-postgraduate/msc-special-education/2014-03-18-07-09-09
Β) Διαδικασία & Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων
Β.1. Κατάταξη Υποψηφίων και Εξέταση στην Αγγλική Γλώσσα
Αρχικά, γίνεται κατάταξη όλων των υποψηφίων με βάση τον φάκελο υποψηφιότητας και συγκεκριμένα μοριοδοτούμενα κριτήρια που μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.sed.uth.gr/index.php/gr/studies-postgraduate/msc-special-education/2014-03-18-07-14-03
και οι πρώτοι 75 ανά κατεύθυνση σπουδών που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότηση ακολουθούν την παρακάτω διαδικασία:
α) όσοι/ες έχουν πτυχίο αγγλικών επιπέδου Proficiency (Γ2) ή Lower (Β2), όπως αυτά αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ, και οι πτυχιούχοι Τμημάτων Αγγλικής Φιλολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής συνεχίζουν απευθείας στη διαδικασία της συνέντευξης,
β) όσοι/ες δεν έχουν αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας (σύμφωνα με το α) συμμετέχουν σε εξέταση στην αγγλική γλώσσα η οποία διοργανώνεται από το Π.Μ.Σ. Οι επιτυχόντες/ούσες στην ανωτέρω εξέταση συνεχίζουν στη διαδικασία των συνεντεύξεων. Όσοι αποτύχουν στην εν λόγω εξέταση αποκλείονται από κάθε περαιτέρω διαδικασία.

Β.2. Συνέντευξη
Κατά τη διαδικασία της συνέντευξης η επιτροπή επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών βαθμολογεί με άριστα το είκοσι (20). Τα μόρια που συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος/α στη συνέντευξη θα πρέπει να είναι τουλάχιστον από οκτώ (8) και άνω. Όσοι/ες υποψήφιοι/ες έχουν μόρια χαμηλότερα των οκτώ (8) στη συνέντευξη αποκλείονται από κάθε περαιτέρω διαδικασία.

Β.3. Σύστημα Επιλογής Εισακτέων
Μετά το πέρας των συνεντεύξεων των υποψηφίων γίνεται κατάταξη με βάση το σύνολο των μορίων που συγκεντρώθηκαν (φάκελος υποψηφιότητας και βαθμολογία συνέντευξης). Η μοριοδότηση του φακέλου υποψηφιότητας συνεισφέρει κατά το 80% στην τελική μοριοδότηση του/της υποψήφιου/ας, ενώ η μοριοδότηση της συνέντευξης συνεισφέρει κατά το 20% στην τελική μοριοδότηση.

(Μόρια Φακέλου Υποψηφιότητας Χ 80%) + (Μόρια Συνέντευξης Χ 20%)
(μέγιστος αριθμός μορίων συνέντευξης=20)
=
Τελική Μοριοδότηση

Ημερομηνίες – Προθεσμίες:
Η εξέταση στην αγγλική γλώσσα, καθώς και η διεξαγωγή των συνεντεύξεων θα πραγματοποιηθεί κατά το μήνα Μάιο ή Ιούνιο του 2023 σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν εγκαίρως από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023 έως την Παρασκευή 7 Απριλίου 2023 να υποβάλουν εμπρόθεσμα, αυτοπροσώπως κατόπιν ραντεβού ή με συστημένη επιστολή μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς, τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων σύμφωνα με το Νόμο 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-3-2014) δε χρειάζεται να είναι επικυρωμένα.

Διεύθυνση*:
Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή»
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (παραλιακό συγκρότημα)
Νέο Κτήριο, 1ος Όροφος, Γραφείο 19
Αργοναυτών & Φιλελλήνων
Τ.Κ. 38221, Βόλος
Υπόψιν: Ασλάνογλου Βασιλική
Τηλ.: 24210 74756

* (Η αποστολή πρέπει να αποδεικνύεται ότι έγινε με το αποδεικτικό από υπηρεσίες ταχυμεταφορών κ.τ.λ. μέσα στο διάστημα από 1/2/2023 έως 7/4/2023. Σε διαφορετική περίπτωση ο φάκελος υποψηφιότητας δε μπορεί να γίνει δεκτός).

Ημέρες & ώρες συνεργασίας για την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας:
Δευτέρα & Πέμπτη και ώρες 9:30-12:30
Παρασκευή και ώρες 18:00-20:00
Σάββατο και ώρες 10:00-13:00
Τηλέφωνο γραμματείας: 2421 0 74756
Ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]
Ιστοσελίδα: https://maspecialed.sed.uth.gr/

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το