Ελλάδα

514 καθηγητές σε 4 σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Ο φορέας θα εντάξει στο δυναμικό του τακτικούς και αναπληρωματικούς καθηγητές και συγκεκριμένα 136 τακτικούς και 378 αναπληρωματικούς στη Σχολή Ανθυποπυραγών Κηφισιάς, στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών Κηφισιάς, στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών Παράρτημα Θεσσαλονίκης και στη Σχολή Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας.
Οι προσληφθέντες, μεταξύ άλλων, θα διδάσκουν την ύλη που καθορίζεται από τον οδηγό σπουδών και θα συνεισφέρουν στην ανασύνταξή του εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο από τα υπηρεσιακά όργανα της Ακαδημίας, θα χρησιμοποιούν τα οπτικοακουστικά μέσα της Σχολής, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο για την καλύτερη ανάπτυξη του μαθήματος.

Θα κληθούν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την προαγωγή της εκπαίδευσης, υποβάλλοντας έγγραφες εισηγήσεις για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού και προσφέροντας τη βοήθειά τους στους διοικητές των Σχολών για την επιτυχία του εκπαιδευτικού έργου της Ακαδημίας. Ακόμη, θα προτείνουν εμπρόθεσμα θέματα πτυχιακών διατριβών και θα συμμετέχουν σε οποιαδήποτε διαδικασία επίβλεψης ή αξιολόγησης αυτής.

Τα δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν στην Πυροσβεστική Ακαδημία τα εξής δικαιολογητικά: Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, φωτοτυπία των δύο όψεων δελτίου ταυτότητας, έντυπο δελτίο προσωπικών στοιχείων και πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα, με ατομικά και επαγγελματικά στοιχεία και οτιδήποτε σχετικό με τις σπουδές, το διδακτικό και το συγγραφικό έργο, προϋπηρεσία, και τυχόν διδακτική εμπειρία στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας καθώς επίσης και σε ΑΕΙ, ΑΣΕΙ και ΑΤΕΙ. Ακόμη απαιτείται η υποβολή τίτλων ή τίτλων σπουδών, ενώ όσοι απασχολήθηκαν το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος σε Σχολές της ΠΥΡΑ και μόνο αυτοί μπορούν να δηλώσουν ότι επιθυμούν να χρησιμοποιηθούν τα δικαιολογητικά της περσινής αίτησης και να υποβάλουν μόνο όσα αποκτήθηκαν μεταγενέστερα της υποβολής αυτής.

Αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ή να αποστείλουν στην Πυροσβεστική Ακαδημία, οδός Μάτσα 32, ΤΚ 14564, Κάτω Κηφισιά Αττικής, τα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο ή ταχυδρομικά, από τη Δευτέρα 1 Απριλίου 2019 μέχρι και τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2019.

Πηγή: Έθνος

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το