Τοπικά

25 προσλήψεις με συμβάσεις 8μηνης διάρκειας προγραμματίζει ο Δήμος Βόλου

Τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την αντιµετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2017, ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου στη συνεδρίαση της περασμένης Δευτέρας.

Ο προγραμματισμός ανά υπηρεσία έχει ως εξής:

Α. Στη ∆ιεύθυνση Πρασίνου
– ∆ύο (2) Γεωπόνοι ΠΕ
– ∆ύο (2) ∆Ε οδηγοί Γεωργικού Ελκυστήρα µε άδεια οδήγησης Γεωργικού µηχανήµατος (Τύπου Α΄)
– Ένας (1) µηχανοτεχνίτης ∆Ε για την επισκευή των γεωργικών µηχανηµάτων (χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα) και των γεωργικών οχηµάτων (χλοοκοπτικά τρακτέρ)
– Έξι (6) εργάτες καθαριότητας ΥΕ

Β. Στη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ & ∆ηµόσιας Υγείας για την «Λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης» (ΣΥ∆), η οποία θα στεγάζεται στο κτίριο της πρώην Παιδόπολης Αγριάς:
-Ένα (1) άτομο ειδικότητας Κοινωνικών Ανθρωπολόγων ΠΕ ή Κοινωνιολόγων ΠΕ ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης ΠΕ ( ∆ιαχειριστής/στρια).
-Ένα (1) άτομο ειδικότητας Παιδαγωγών Ειδικής Αγωγής ΠΕ
-Ένα (1) άτομο ειδικότητας Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ/ΤΕ, (Α΄, Β΄ βάρδιες)
-Τρία (3) άτομα ειδικότητας Νοσηλευτών/τριών ΤΕ (Α΄, Β΄, Γ΄ βάρδιες)
-Τρία (3) άτομα ειδικότητας Κοινωνικών Φροντιστών ∆Ε (Α΄, Β΄, Γ΄ βάρδιες) και
-∆ύο (2) άτομα ειδικότητας Καθαριστών/στριών ΥΕ (Α΄, Β΄ βάρδιες).
∆εδοµένου ότι πρόκειται για δοµή εικοσιτετράωρης λειτουργίας, η απασχόληση τουανωτέρω προσωπικού θα περιλαµβάνει Σαββατοκύριακα και επίσηµες αργίες, ανάλογα µε τις ανάγκες λειτουργίας της δοµής, σύµφωνα πάντα µε τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία.

Γ. Στη ∆ιεύθυνση Υπηρεσίας ∆όµησης
– Ένα (1) άτοµο ειδικότητας Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού ΠΕ µε εξειδίκευση σε εφαρµογές G.I.S. µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την κάλυψη της πρόσκαιρης και παροδικής ανάγκης εκτέλεσης όλων των αναγκαίων Εργασιών GIS.
– Ένα (1) άτοµο ειδικότητας Βιβλιοθηκονοµίας µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου.
– Ένα (1) άτοµο ειδικότητας Οδηγού

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το