Οικονομία

Τρία νέα προγράμματα ενίσχυσης μικρών-πολύ μικρών επιχειρήσεων

Από το Υπουργείο Εργασίας με προϋπολογισμό 80 εκατ. ευρώ

Την προκήρυξη τριών νέων προγραμμάτων για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων ανακοίνωσε η «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.». Τα έργα αφορούν δράσεις για την ενίσχυση επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 άτομα, μέσω της εκπόνησης και εφαρμογής «Κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Επιχειρήσεων σε επίπεδο Νομού», με στόχο τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και την ανταπόκριση των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η οικονομική κρίση.
Όπως δήλωσε σχετικά, ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Β. Κεγκέρογλου, τα προγράμματα υλοποιούνται «στα πλαίσια των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και των 17 προγραμμάτων για την ανάσχεση της ανεργίας και την ενίσχυση της απασχόλησης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε με τους κοινωνικούς εταίρους τον Οκτώβριο του 2010».
Τα προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού 80.000.000 €, συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους, υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και εντάσσονται στον Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων», Κατηγορία Παρεμβάσεων 2, Δράση 1.
Με την Πρόσκληση Α’ καλούνται από το Δικαιούχο ΕΚΑΕ οι Κλαδικοί Συλλογικοί Φορείς να συντάξουν και να υποβάλλουν Κλαδικά Σχέδια Διαρθρωτικής Προσαρμογής σε επίπεδο Νομού, τα οποία θα εξειδικεύονται σε προτάσεις για τις Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις (1-49 ατόμων), που θα εκδηλώσουν ταυτόχρονα ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην πρόσκληση Β’.
Στην Πρόσκληση Β’ (ΦΕΚ 1658/18-10-2010) καλούνται από τον ΕΦΔ-ΕΚΑΕ οι Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις μέλη των Κλαδικών Φορέων, που θα συμμετέχουν στην Πρόκληση Α’, να υποβάλλουν φάκελο υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε συνεργασία με τον Κλαδικό Φορέα και στο πλαίσιο του Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής που έχει ετοιμάσει ο Κλαδικός Φορέας.
Οι επιχειρήσεις με προσωπικό 1-19 άτομα συμμετέχουν υποχρεωτικά μέσω του Κλαδικού τους Φορέα, ενώ οι επιχειρήσεις με προσωπικό 20-49 άτομα θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής, είτε μέσω του Κλαδικού τους Φορέα, είτε αυτοτελώς με την Πρόσκληση Γ’.
Στην Πρόσκληση Γ’ (ΦΕΚ 1659/18-10-2010) θα κληθούν από τον ΕΦΔ-ΕΚΑΕ οι Επιχειρήσεις 20-49 ατόμων, που δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής του Κλαδικού τους Φορέα (Πρόσκληση Β’) και επιθυμούν να υποβάλλουν αυτοτελώς Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής.
Η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στα ως άνω έργα ξεκινά από τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011.
Αναλυτικές πληροφορίες για τα προγράμματα παρέχονται στην ιστοσελίδα της «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.» www.ep-katartisi.gr , καθώς και στο τηλέφωνο 210 6245350 (5 γραμμές) από 10.00-15.00.

Υποβολή επενδυτικών σχεδίων

στη δράση digi-retail

Ξεκίνησε την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση «digi-retail» του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) που αποσκοπεί στην «ψηφιακή ενίσχυση» επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου. Η δράση σχεδιάστηκε από την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και υλοποιείται από την εταιρία «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ».
Η δράση έχει σκοπό: α) τη βελτίωση της εσωτερικής διαχείρισης των επιχειρήσεων λιανικής και τη μείωση του κόστους λειτουργίας τους, με αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης αποθήκης, πωλήσεων, αγορών κλπ. και β) την ψηφιακή ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων λιανικής και την πρόσβαση σε νέα καταναλωτικά κοινά, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας για την ηλεκτρονική τους προβολή και προώθηση.
Στο πλαίσιο της δράσης «digi-retail» θα διατεθούν πόροι του ΕΣΠΑ 2007-2013 ύψους 100 εκατ. ευρώ, προκειμένου να ενισχυθούν κατά 50% τεχνολογικές επενδύσεις ύψους €200 εκατ. ευρώ από επιχειρήσεις λιανικής. Η δράση χαρακτηρίζεται από μια σειρά καινοτομιών που διευκολύνουν τη συμμετοχή των επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικά, η δράση «digi-retail» απευθύνεται για πρώτη φορά σε όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων λιανικής, από τις πολύ μικρές (με μηδέν εργαζόμενους) μέχρι τις πολύ μεγάλες, ανεξαρτήτως προσωπικού ή κύκλου εργασιών. Επιπρόσθετα, προβλέπεται ενίσχυση επενδύσεων σημαντικά αυξημένων προϋπολογισμών ώστε να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων, ενώ καθορίστηκαν αυξημένα ποσοστά επιχορήγησης των επενδύσεων, που φθάνουν έως και 60% για τις μικρότερες επιχειρήσεις.
Η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση «digi-retail» θα διαρκέσει από την 14η Ιανουαρίου 2011 έως την 15η Φεβρουαρίου 2011. Η υποβολή των επενδυτικών προτάσεων των επιχειρήσεων γίνεται με πλήρως αυτοματοποιημένες ηλεκτρονικές διαδικασίες για πλήρη διαφάνεια και ταχύτητα αποτελεσμάτων. Η διαδικασία αξιολόγησης είναι αυτόματη και συγκριτική, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά.
Αναλυτικές πληροφορίες και ενημερωτικό υλικό καθώς και οι Οδηγοί της δράσης «digi-retail» βρίσκονται διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της εταιρίας «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.digitalaid.gr, καθώς και στις ηλεκτρονικές σελίδες της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού www.digitalplan.gov.gr και του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας www.mindev.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν επίσης να ενημερώνονται τηλεφωνικά, ατελώς, καλώντας στον τηλεφωνικό αριθμό αρωγής επιχειρήσεων 800-5000-115.
H δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από εθνικούς πόρους. Επιπρόσθετα, η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοινώνει την παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών σχεδίων στη δράση «digi-content» μέχρι την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011, στις 14:00. Στόχος της δεκαπενθήμερης παράτασης είναι η διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, οι οποίες καταχωρίζουν με αυξανόμενους ρυθμούς τα επενδυτικά τους σχέδια στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης.

Πιλοτική Γραμμή Βοήθειας

για γυναίκες επιχειρηματίες

Πιλοτική Γραμμή Βοήθειας για γυναίκες επιχειρηματίες ([email protected]) λειτουργεί από τις 12 Ιανουαρίου μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου και στη χώρα μας στο πλαίσιο κοινοτικής δράσης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας Militos Emerging Technologies & Services που έχει αναλάβει τη τεχνική υποστήριξη του έργου στη χώρα μας, το έργο αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μεταξύ των γυναικών αποφοίτων πανεπιστημίου και των γυναικών από εθνικές μειονότητες ή μετανάστριες που θέλουν να έρθουν σε επαφή ή χρειάζονται συμβουλές και καθοδήγηση για να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση.
Για την Ελλάδα ο σύμβουλος που ασχολείται με το θέμα είναι ο κ. Ανδρέας Στεφανίδης (Δευτέρα και Παρασκευή 6 το απόγευμα με 8 το βράδυ η επικοινωνία γίνεται στο τηλέφωνο 2106401690 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:[email protected]).
Το ευρωπαϊκό έργο [email protected] είναι διάρκειας 15 μηνών (έχει ξεκινήσει από πέρυσι) και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Πλαισίου Αναφοράς Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας 2007-2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπό την αιγίδα της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας. Το παρόν έργο υλοποιείται από έξι εταίρους σε Κύπρο, Ελλάδα, Εσθονία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το