Τοπικά

Βελτίωση γηπέδων ποδοσφαίρου και μπάσκετ στην Άνω Γατζέα

 

Δημοπρατείται το προσεχές διάστημα από τον Δήμο Νοτίου Πηλίου το έργο «Βελτίωση υπαρχόντων γηπέδων ποδοσφαίρου και μπάσκετ στην Άνω Γατζέα της Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου».
Οι όροι διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα τεθούν προς έγκριση στην αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νοτίου Πηλίου, μετά τη σχετική απόφαση που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή.
Πρόκειται για έργο εκτιμώμενης αξίας 366.935,48 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογράφονται, τουλάχιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό.
Σύμφωνα με τη μελέτη, προβλέπεται να υλοποιηθούν εργασίες βελτίωσης των υφιστάμενων γηπέδων ποδοσφαίρου και μπάσκετ, που περιλαμβάνουν την αντικατάσταση τμημάτων της υφιστάμενης περίφραξης του γηπέδου ποδοσφαίρου, την κατασκευή περίφραξης περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου και των αποδυτηρίων ώστε να διαχωριστούν από τους θεατές, με τέτοιο τρόπο που να μην επιτρέπει την είσοδό τους σε αυτούς, την κατασκευή περίφραξης του γηπέδου μπάσκετ, καθώς και του περιβάλλοντος χώρου, την κατασκευή κερκίδας και τουαλετών για τους θεατές, την ανακατασκευή – βελτίωση του υπάρχοντος κτιρίου αποδυτηρίων (κατασκευή νέου κτιρίου αποδυτηρίων για δύο (2) ομάδες, που πληροί όλες τις προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και αλλαγή εσωτερικής διαρρύθμισης σε υφιστάμενο κτίριο, προκειμένου να χρησιμοποιείται ως αποδυτήρια διαιτητών), την αντικατάσταση τμήματος του υφιστάμενου τεχνητού χλοοτάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου, την τοποθέτηση πλαστικού τάπητα στο υφιστάμενο γήπεδο μπάσκετ, την ηλεκτρολογική εγκατάσταση φωτισμού στο γήπεδο ποδοσφαίρου και τέλος, την ασφαλτόστρωση του χώρου πάρκιν, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δέκα μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το